Autor: Anežka Hřebíčková, Veronika Staňková, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 05. 11. 2020

Laboratoř konzervování keramiky a skla

Konzervátorské pracoviště odboru archeologie se nalézá v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze (Na Perštýně 356/12, Praha 1 - Staré Město). Jeho součást tvoří dislokované pracoviště v Praze 8 (Bohnická 1/36, Bohnice). Na pracovišti jsou ošetřovány nálezy z výzkumů vedených archeology NPÚ ú. o. p. v Praze. V případě volné kapacity a na základě dohody zde byly konzervovány nálezy i z jiných pracovišť. V rámci spolupráce institucí se zde pravidelně konají seminární praxe studentů katedry Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: M. Semerád – A. Žďárská
Publikováno dne: 03. 11. 2020

Archeologický výzkum v Benediktské ulici

Od května do července letošního roku prováděli pracovníci Národního památkového ústavu v Praze archeologický dohled nad průběhem výkopových prací při rekonstrukci kabelů kVN a kNN v ulicích Dlouhá, Benediktská, Rybná, Revoluční a Hradební na Starém Městě pražském. Během výzkumu se podařilo objevit řadu středověkých i novověkých zděných konstrukcí, stejně tak jako sídlištních souvrství. Nejvýznamnějším nálezem jsou pozůstatky středověkého opevnění dnešního Starého Města, které bylo dokumentováno v Benediktské, Dlouhé a Hradební ulici.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 15. 07. 2020

Zaniklá středověká vesnice v poloze „Žák“ – Hol. Operativní prohlídka

Na základě obdrženého podnětu provedli pracovníci oddělení archeologie NPÚ Praha operativní prohlídku archeologické lokality „Žák“ – Hol. Podnět upozorňoval na údajné poškození reliktů studny na stanovišti č. 3 naučné stezky „Po stopách středověké vesnice Hol“. K poškození mělo dojít zvýšeným návštěvnickým provozem v první polovině roku 2020. Bylo zjištěno, že stav studny se v poslední době nezměnil, a naopak je nově chráněná oplocením. Byla také prohlédnuta druhá studna nacházející se v této lokalitě. I tato studna je zabezpečená proti případnému poškozování.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Ladislav Bartoš
Publikováno dne: 10. 06. 2020

Staroměstský palác u Sixtů skrýval dosud neobjevené středověké nástěnné malby

V Sixtově domě, který právě prochází náročnou přestavbou, přímo v jedné z nejcennějších lokalit staré Prahy při vyústění Celetné ulice do Staroměstského náměstí, objevili památkáři z pražského pracoviště NPÚ při operativním průzkumu částečně dochované gotické malby. Asi nejzajímavější z nich je vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista, umístěné na východní sousedské zdi v prvním patře domu. V objektu, vlastně komplexu několika domů s bohatou stavební historií, jehož nejstarší části pocházejí až z 12. a 13. století, byla rozpoznána také řada dalších dokladů jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl - Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 13. 05. 2020

Byla vydána nová Staletá Praha 2019/č. 2 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je tradičně zaměřeno na vyhodnocení archeologických a stavebně historických výzkumů, které proběhly uvnitř i vně pražské památkové rezervace. 

Úvod periodika tvoří studie věnující se sídelně historickému vývoji zázemí středověké Prahy, respektive její části – Kyjím z pera Zuzany Bláhové – Sklenářové pod názvem Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů. Autorka zde přehledně nastiňuje sumarizaci výsledků archeologického bádání území od počátku osídlení v pravěku až do raného novověku. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv