Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 23. 05. 2007

Dolní Liboc

Dlouhodobý výzkum na staveništi bytových domů Koospolu v Dolní Liboci (1974-1981), vedený H. Olmerovou, odkryl kromě nálezů z různých pravěkých období pozůstatky osady 11. a 12. století.
Autor: Michal Bureš
Publikováno dne: 18. 05. 2007

Petrská - Mlynářská

Druhá fáze archeologického výzkumu rozsáhlého sídlištního komplexu u románské basiliky sv. Petra na Poříčí na Novém Městě pražském proběhla v letech 1988 – 1990. Poslední etapa, která se zaměřila na severní okraj sídliště, pak v letech 1992 1993. Důležité informace o rozsahu osídlení poskytly také další výzkumy a dokumentace výkopů inženýrských sítí v ulicích Petrské, Samcově a Biskupské.
Autor: Michaela Selmi Wallisová
Publikováno dne: 18. 05. 2007

Na Slupi

Záchranný archeologický výzkum proběhl v místech výstavby obytného komplexu a to od října 2004 do července 2005. Na ploše o rozloze téměř 1 ha byla zachycena lidská aktivita z mnoha historických epoch – od paleolitu až po současnost.
Autor: Michaela Selmi Wallisová
Publikováno dne: 18. 05. 2007

Vladislavova ulice

V letech 1997 – 2000 proběhl celoplošný výzkum parcel domů čp. 76/II a 1390/II., které se rozkládají v prostoru zrušeného středověkého židovského hřbitova, tzv. „Židovské zahrady“. Dle předpokladu se zde nacházel poměrně kompaktní hřbitovní horizont středověkého židovského pohřebiště (1254?-1478) a to včetně původního povrchu hřbitova, který byl pokryt štětem z pískovců a opuky.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 18. 05. 2007

Levobřežní komunikace

V letech 1996 a 1997 probíhaly na Malé Straně práce ve jménu vylepšení telefonní sítě. Nový kabelovod proťal Horní Malostranské náměstí a poté byl tažen ulicemi Josefská a Mostecká. Jámy pro kabelové komory poskytly základní průřez kompletním nadložím, zatímco kabelovody byly mělčí a jejich dno běželo v Mostecké ulici přímo pod povrchem raně středověkých vrstev. V trase výkopu byl objevem systém dřevěných rámů – v 1. polovině 10. století postupně obnovované dřevěné základy – patrně nástupního prostoru na dřevěný most přes Vltavu. Zatímco z celkových výkopů si můžeme udělat představu o úctyhodných rozměrech tohoto prostranství, z kabelové komory na křížení Mostecké a Josefské ulice jsme poznali složitý způsob vzniku a postupných přestaveb základových konstrukcí pod jeho povrchem. V roce 2001 se nám podařilo objevit ve sklepích Makarské vinárny čp. 281 tři vozovky nad sebou.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 18. 05. 2007

Juditin most

Činnost archeologického oddělení pražských památkářů se několikrát dotkla i pozůstatků nejstaršího pražského kamenného mostu – mostu Juditina. Již v 60. letech byly odhaleny rytiny v interiéru Malostranské mostecké věže. Výzkum v 90. letech datoval jejich vznik k roku 1249. Při rekonstrukci Čertovky byl objeven jeden z pilířů a při úpravách domu čp. 77/III byla odkryta dlažba mostu i jeho pískovcové zábradlí.
Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Šporkova ulice

V srpnu až prosinci roku 2002 proběhl předstihový výzkum archeologického oddělení SPÚ na parcelách č. 455 a č. 456, patřících k domu čp. 322/III. Výzkum byl vyvolán záměrem majitele domu provést rekonstrukci budovy, včetně vybudování podzemních garáží. Jelikož v době realizace výzkumu nebylo vyřešeno statické zajištění okolních budov, pohybovaly se archeologické aktivity zpočátku pouze na ploše střední části zahrady. V období leden - dubnu a srpen - září roku 2004 proběhla druhá a třetí etapa výzkumu, která měla za úkol prozkoumat i zbývající části parcely určené k vybudování nových suterénů a zároveň provést dohled v místech rekonstrukce inženýrských síti. Výzkum 30/02 a 30/04 vedl PhDr. M. Omelka.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Kotva

Neuvěřitelných sedm měsíců dostali archeologové v roce 1971 na výzkum téměř hektarového pozemku na okraji Starého Města pražského. Výstavba obchodního domu Prior (dnes Kotva) byla stranickým úkolem, diskuse o možnosti dochování objevených konstrukcí se proto ani nevedla. Hlavní tíhu výzkumu i jeho zpracování nesli Helena Olmerová a Hubert Ječný. Především díky jim znamenají výsledky tohoto prvního pražského velkoplošného výzkumu výrazný posun našich znalostí o proměnách této části Prahy.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Lichtenštejnský palác

Jednou z četných malostranských akcí vedených autorskou dvojicí Čiháková – Zavřel je několikaletý nesouvislý, rozsáhlý výzkum při rekonstrukci Lichtenštejnského paláce čp. 258/III. Bylo při něm zkoumáno 27 izolovaných sond, různě rozmístěných zejména v prostorech dvou nádvoří a zahrady.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Petrská ulice

Výzkum v Petrské ulici, vedený L. Špačkem, byl vyvolán zamýšlenou stavbou (která se ve zcela jiné podobě realizovala až o více než 30 let později) a zaznamenal výrazné pozůstatky sídliště 12.–13. století, které je podle písemných zpráv možné považovat za součást tehdejší osady pražských Němců. Množství zahloubených staveb typu zemnic představovalo ve své době jeden z jejich prvních nálezů v Praze.