Autor: Ladislav Bartoš
Publikováno dne: 10. 06. 2020

Staroměstský palác u Sixtů skrýval dosud neobjevené středověké nástěnné malby

V Sixtově domě, který právě prochází náročnou přestavbou, přímo v jedné z nejcennějších lokalit staré Prahy při vyústění Celetné ulice do Staroměstského náměstí, objevili památkáři z pražského pracoviště NPÚ při operativním průzkumu částečně dochované gotické malby. Asi nejzajímavější z nich je vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista, umístěné na východní sousedské zdi v prvním patře domu. V objektu, vlastně komplexu několika domů s bohatou stavební historií, jehož nejstarší části pocházejí až z 12. a 13. století, byla rozpoznána také řada dalších dokladů jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Přestavba podstatné části bloku tvořícího jižní frontu Staroměstského náměstí a ohraničeného ulicemi Železnou, Kamzíkovou a Celetnou je nepochybně jednou z nejrozsáhlejších a zároveň nejsledovanějších stavebních akcí v jedné z nejhodnotnějších částí pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí. Však také formát a rozsah záměru výstavby luxusního hotelu propojením řady cenných městských domů byl definován již v 90. letech 20. století, kdy se začalo se stavebními pracemi. Ty byly ovšem na více než dvacet let přerušeny, domy zůstaly prázdné a jejich fyzický stav se časem dále zhoršoval. K obnovení stavební činnosti došlo v roce 2019, pochopitelně již s odlišným personálním složením všech zúčastněných, investora i projektanta. Průběh celého složitého procesu, kterým záměr a projekt procházely, a jejich hodnocení z památkového hlediska byly a jistě ještě budou mnohokrát medializovány, publikovány a diskutovány odborníky i širší veřejností (k tomu viz seznam doporučené literatury).

Nedávné nálezy na stavbě v dubnu 2020 podstatně prohlubují naše poznání o podobě, významu a hodnotě tohoto vzácného historického domu (obr. 1). Byly možné především díky konstruktivní spolupráci všech zainteresovaných stran – investora (Akroterion), projektanta (MS Architekti), stavební firmy (VCES), památkářů, restaurátorů a stavebních historiků. Operativní (stavebněhistorický) průzkum a dokumentace (OPD) je v jednotlivých objektech celého komplexu pracovníky NPÚ ÚOP v Praze prováděn postupně již od roku 2018 v závislosti na přístupnosti různých částí objektů. V letech 2018–2019 byly dokumentovány především dvorní objekty Sixtova domu zasažené stavební činností již v polovině 90. let. Nálezy z těchto objektů byly také již dříve částečně publikovány (např. článek ve Staleté Praze od J. J. Outraty v roce 2003). Již dříve byly uveřejněny nálezy z rozsáhlého archeologického výzkumu, který byl proveden pode dvorem a částečně i pod dvorními křídly domu v letech 1995 až 1997 společností Archaia o.s. (viz článek kolektivu autorů v Archeologických rozhledech v roce 1998).

O jaké objevy se tedy jedná: za prvé se podařilo nalézt pozoruhodné nástěnné malby hned ve dvou objektech zahrnutých do probíhající stavby. Nejprve byla zjištěna nástěnná malba ve dvoře domu čp. 547 v Železné ulici (označovaného v rámci projektu jako objekt E), resp. na zdi domu čp. 1094 (objekt D), který se nachází v Kamzíkové ulici a v minulosti patřil k rozsáhlému domu U Zlatého jednorožce (čp. 548). Malby na této zdi byly přibližně od 1. třetiny 18. století až do roku 2019 překryty drobnějším dvorním křídlem, po jehož demolici a lokálním odpadnutí mladší omítkové vrstvy došlo k odhalení části malby. Viditelná je část drapérie na zlatém pozadí a snad hůl (?), základní interpretace však bude možná až po restaurátorském průzkumu po zpřístupnění místa (obr. 2-3).

Další, zřejmě ještě významnější nálezy se nacházejí ve vlastním domě U Sixtů čp. 553 (objekt A). Tento dům procházel rekonstrukcí od začátku 80. let 20. století, zejména pak v jejich druhé polovině (1987–1989) v rámci akce „Královská cesta“. Jednalo se především o rekonstrukci barokní uliční fasády, v rámci interiérů pak zejména o adaptace vnitřních prostor pro administrativní účely, které se dotkly prakticky všech pater objektu. Tehdy byly zdi 1., 2. i 3. patra z velké části zbaveny vnitřních omítek a opatřeny novodobými přizdívkami. Také stropy byly nově upraveny. Tyto novodobé konstrukce jsou nyní z velké části odstrojovány, a tak došlo v prvním patře k nálezu středověké nástěnné malby a gotického kvádrového zdiva průčelí.

Malba byla objevena na východní sousedské zdi pod stropem prvního patra (obr.4-8). Dochovaná a pozorovatelná část představuje frontálně zobrazenou hlavu s plasticky provedenou svatozáří, část nohou s prsty, různé relikty draperie a levou ruku držící hůl, jež je v horní části rozvětvena a olistěna. Podle všeho se jedná o oblíbený motiv sv. Kryštofa, světce vysoké, mohutné postavy, nesoucího dítě – Krista. Zatímco hlava Krista je poměrně dobře dochována, hlava sv. Kryštofa je kromě obvodových partií – částí svatozáře, vlasů a vousů – z větší části zničena. Už nyní můžeme konstatovat, že máme co do činění s velmi kvalitní malbou. Její vznik klademe předběžně do konce 13. či možná spíše začátku 14. století. Východní část domu, která obsahuje nalezenou malbu, byla dle zápisu v městských knihách pocházejícího z roku 1414 součástí sousedního domu (dnes čp. 554 a 555) a teprve v uvedeném roce byla připojena k domu, který se později začal nazývat Sixtův. Zajímavé je, že v zápise je příslušná část objektu označována jako palác (palatium).

Západní polovina domu procházela ve vrcholném středověku odlišným vývojem a zřejmě z doby obnovy po rozsáhlém požáru Starého Města (1316) pochází průčelní zeď z pravidelných opukových kvádrů, tvořících pilíře mezi dosti rozměrnými okny, vybavenými tehdy obvyklými sedátky (obr. 9). Přibližně ve stejné době mohlo dojít i k výstavbě/přestavbě tehdy sousedního „paláce“ a k jeho vyzdobení nástěnnými malbami. Jejich dochování v městském objektu necírkevního charakteru lze považovat za výjimečné.

Odkryté malby nyní čeká restaurátorský průzkum, konzervace a zabezpečení. Dalším úkolem bude jejich zařazení do kontextu dobového umění a pátrání po srovnatelných příkladech u nás i v zahraničí. Průzkumové a dokumentační práce v domě U Sixtů pokračují, lze tedy očekávat i další významná zjištění.

Doporučená literatura:

Ladislav Bartoš: Praha 1-Staré Město, Celetná čp. 553/I, dům U Sixtů, OPD nálezových situací ve dvorním objektu “B”, nálezová zpráva, 2018. Uloženo v dokumentačních fondech NPÚ ÚOP v Praze.

Richard Biegel: Bude hotel Ritz-Carlton na Staroměstském náměstí? Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 34 (5), 2004/1, str. 4–9.

Michal Bureš / Kateřina Finková / Vojtěch Kašpar / Jitka Petříčková / Pavel Vařeka: Výzkum parcely domu U Sixtů čp. 553/I na Starém Městě pražském. Archeologické rozhledy 50, 1998, str. 603–618.

Michal Bureš / Petr Juřina / Vojtěch Kašpar / Pavel Vařeka: Madona ze Sixtova domu. Archeologický výzkum Sixtova domu na Starém Městě pražském. Dějiny a současnost 24, 2002/3, str. 55–57.

Eva Csémyová: Hotel U Sixtů: stará kauza znovu ožívá. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 43 (14), 2013/2, str. 4–10.

Kristýna Kalousková / Ladislav Bartoš: Praha 1-Staré Město, čp. 553/I, operativní průzkum a dokumentace nálezových situací v západním dvorním objektu (C), nálezová zpráva, 2019. Uloženo v dokumentačních fondech NPÚ ÚOP v Praze.

Vojtěch Kašpar / Martin Vyšohlíd: Dům U Sixtů po více než 20 letech. In: Archaia Praha z.ú. – Aktuality, publikováno 1. 5. 2020. Dostupné na <https://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=aktuality&id=225>.

Jan J. Outrata: Čp. 553/I, Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu. Staletá Praha 24, 2003, str. 185–199.

Václav Vladivoj Tomek: Základy starého místopisu Pražského I, Staré město Pražské. Praha 1866, str. 28.

Jan Veselý: Rekonstrukce památkových objektů. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 35 (6), 2005/3, str. 24–31, zvláště 28–30.

Jan Veselý: Zápis z členského shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 21. 3. 2015 v Národním technickém muzeu a Jednatelská zpráva za rok 2014. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 45 (16), 2015/1, str. 34–40, zvláště 35–36.

 

Ladislav Bartoš a kol.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.