Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 15. 07. 2020

Zaniklá středověká vesnice v poloze „Žák“ – Hol. Operativní prohlídka

Na základě obdrženého podnětu provedli pracovníci oddělení archeologie NPÚ Praha operativní prohlídku archeologické lokality „Žák“ – Hol. Podnět upozorňoval na údajné poškození reliktů studny na stanovišti č. 3 naučné stezky „Po stopách středověké vesnice Hol“. K poškození mělo dojít zvýšeným návštěvnickým provozem v první polovině roku 2020. Bylo zjištěno, že stav studny se v poslední době nezměnil, a naopak je nově chráněná oplocením. Byla také prohlédnuta druhá studna nacházející se v této lokalitě. I tato studna je zabezpečená proti případnému poškozování.

Pozůstatky zaniklé středověké vesnice Žák – Hol tvoří 21 usedlostí (dvorů), ležících ve dvou řadách podél Horoušanského potoka v lese východně od Klánovic. Archeologicky byla lokalita zkoumána Ústavem pro archeologii FF UK v roce 2011. V současné době prochází lokalitou naučná stezka, která ukazuje některé výraznější relikty zaniklé vesnice.

Studna na stanovišti č. 3 naučné stezky je součástí objektu označeného jako dvůr č. XVIII. Studna byla pravděpodobně vždy odkrytá, a je nejvýraznějším viditelným pozůstatkem infrastruktury zemědělské usedlosti z doby středověku. Podle fotografické dokumentace z roku 2014 bylo na dně přibližně kruhové prohlubně dobře zachovalé a viditelné kruhové kamenné roubení studny. Bylo vidět několik vrstev kamenného obezdění, které v jedné části dosahovalo výšky asi 0,8 m od úrovně dna v roce 2014. Další fotografická dokumentace je až z roku 2019. Mezitím naše organizace stav lokality systematicky nesledovala. Jedním z důvodů je i to, že lokalita stále není prohlášená za kulturní památku. (Další archeologickou organizací, která sleduje stav lokality, je Ústav pro archeologii FF UK).

Stav pozůstatků studny se oproti dřívějšku změnil. Jeden ze dvou stromů na okraji prohlubně byl v mezidobí 2014 -19 pokácen. Vlivem tohoto zásahu se část zeminy ze svahů prohlubně sesula na dno a také došlo ke stržení nejvyšší části dochovaného roubení. Z kamenného roubení byla viditelná jen necelá čtvrtina a dno prohlubně bylo mělčí. Stav pozůstatků studny je v roce 2020 v podstatě stejný jako v roce 2019. Oproti minulému stavu bylo provedeno zabezpečení studny. Kruhové oplocení typu lesní školka chrání nejbližší okolí a studna je tak nepřístupná, ale díky řídkému drátěnému pletivu pro návštěvníky dobře viditelná.

V lokalitě je ještě jedna dochovaná studna. Leží na hranici dvorů č. XXI. a XX., poblíž západní hráze zaniklého rybníku. V této části lokality byl les v roce 2014 plošně vykácen a v současné době je holina zalesněna mladými jehličnany a zarostlá vysokou trávou. Studna je špatně přístupná a není zařazená do stanovišť naučné stezky. Kruhové kamenné roubení je celkem dobře zachovalé a na dně je vidět vodní hladina. Tato studna je zakrytá poklopem ze silnějších kulatin, který jednak studnu chrání, a také brání případnému pádu do studny. K zakrytí studny došlo pravděpodobně již v souvislosti s lesními pracemi.

Stav archeologické lokality ovlivňují průběžně probíhající lesnické práce, které na některých místech archeologické situace narušují. Lesní pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a hospodaření zde provádí podnik Lesy ČR s. p. Tato lesnická organizace je se situací v lokalitě seznámená a s archeologickými organizacemi komunikuje. Dokladem určité spolupráce, který je potřeba ocenit, je výše zmíněné zabezpečení obou studen.

Literatura:

Beránek, Michal,  Zaniklá vesnice v poloze „V Žáku“ v Klánovickém lese (Praha). Studia Mediaevalia Pragensia 10/1. Univerzita Karlova v Praze, 2011, str. 91 – 204.

Klír, Tomáš, Zaniklá „Mořina“-Roudnička a „Žák“-Hol v kontextu historického poznání.  Studia Mediaevalia Pragensia 10/1. Univerzita Karlova v Praze, 2011, str. 9 - 14.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.