Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 30. 07. 2007

Zjišťovací výzkum v domovním bloku na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice na Novém Městě pražském

V závěru července realizovali pracovníci archeologické oddělení zjišťovací výzkum na ploše nezastavěných parcel č. 841 a 842 na Národní třídě a domu čp. 135/II v Mikulandské ulici (celková plocha cca 2000 m²).
Jeho provedení bylo vyvoláno přípravou zástavby proluky, která vznikla v roce 1967 zbořením dvou hodnotných historických objektů, které z tehdejšího pohledu bránily dopravní obsluze města.

Investorský záměr zde v blízké budoucnosti počítá se vznikem komfortního hotelového komplexu s podzemními prostory, jehož součástí bude i plocha sousedního historického domu čp. 135/II (blíže k projektu http://www.znamenictyr.cz, http://pamatky.praha-mesto.cz).
Připravovaný projekt již v této fázi vzbuzuje zájem a obavy širší veřejnosti, především z důvodu míry respektování urbanistického kontextu místa a historické hodnoty sousední zástavby připravovanou novostavbou (blíže http://www.zastarouprahu.cz, nově také časopis Za starou Prahu, Věstník klubu Za starou Prahu, ročník XXXVII. (VIII.), číslo 1/2007, 23-24).
Z archeologického hlediska se jedná o mimořádně významné místo, situované na pomezí dvou urbanistických celků Starého a Nového Města. První archeologická zjištění potvrdila přítomnost výrazněji nenarušených archeologických terénů, především na ploše Schönkirchovského paláce čp. 135/II. Ve spodních partiích více jak 2 – 3 m mocné stratigrafie byly zastiženy nejen situace spadající do počátků lokace Nového Města pražského v 2. polovině 14. století, ale také nálezy dokládající předlokační osídlení z 12. – 13. století.
Již z těchto informací je jisté, že zde v dohledné době bude proveden velice náročný záchranný archeologický výzkum, který si vyžádá vysoké nasazení všech zúčastněných pracovníků. O vývoji a postupu celé akce Vás budeme i nadále informovat.
Nálezová zpráva (pdf)