Archaeologica Pragensia 18

Obsah

Petr Sommer : Šedesátka dr. Zdeňka Dragouna a dr. Michala Trymla

Jan Bartoníček : Zdeněk Dragoun, renesanční duch v barokním hávu

Michal Bureš – Jan Havrda : Duchem stále mladý Michal Tryml, šedesátiletý

ARCHEOLOGIE DOMÁCÍ

Ivana Boháčová : Pohanské rituály či běžné řemeslo? Příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku
The Pagan rituals or an ordinary craft? A Contribution towards the knowledge of the Prague Castle background on the verge of Early and High Middle Ages

Pavel Břicháček – Anežka Merhautová – Miroslav Richter – Petr Sommer : Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle
Abbot’s grave from the period of the beginning of Ostrov u Davle

Petra Stránská : Antropologické posouzení kostrového nálezu ze zděné hrobky nalezené v románském ambitu, sonda 7, sektor 4, v zaniklém klášteře Ostrov u Davle

Jarmila Čiháková – Miroslav Kovář : Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše v Praze
Contribution towards the knowledge of the Early Gothic building development of the church of St. Thomas at Prague

Jan Havrda : Kampa – ostrov povodní a navážek. Nástin vývoje na základě archeologických pramenů
Kampa – the island of floods and embankments. An outline of its development based on archaeological sources

Michal Kostka : Aquamanile z Čakovic
Aquamanile from Čakovice

Zdeněk Lochmann – Jiří Vachuda : Románský hřbitov u kostela sv. Haštala v Praze na Starém Městě
Romanesque graveyard by the St. Haštal church at Prague – Staré Město

Karel Nováček : Starobylá a ještě starobylejší: vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století
Ancient and even more ancient: the creation of historical significance of the St. Peter’s Rotunda Church at Starý Plzenec during the 20th Century

Martin Omelka : Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazemím kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice č.p. 322/III v Praze
The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict’s cross and Zachary’s blessing from Šporkova street, house No. 322/III in Prague

Jaroslav Podliska : Podolí – osada před branami města. Příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy
Podolí – the village before the City gates. A contribution towards the knowledge of variability in settlement background of historical Prague

Michael Rykl : Románský detail v domě čp. 234/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském
Romanesque detail in the house No. 234/I in Jilská street at the Prague Old Town

Michaela Selmi Wallisová – Denis Klein : Aplikace GIS při zpracování archeologického výzkumu v Židovské zahradě na Novém Městě pražském
Application of GIS in processing of data from archaeological excavation in Židovská zahrada at Prague – Nové Město

Michaela Selmi Wallisová – Vendulka Otavská : Útržky textilu z „Jámy“ z Prahy – Nového Města
Scraps of textile from „Jáma“ at Prague – Nové Město

Petr Starec : Úsek staroměstského hradebního příkopu pod čp. 373-I v ulici 28. října v Praze
A section of the Old Town fortification ditch underneath the house No. 373-I in the 28. října street at Prague

Kateřina Tomková : Příspěvek ke studiu proměn osídlení v severním a západním sousedství Pražského hradu v raném středověku
Contribution towards the study of transformations of the settlement in northern and western vicinity of the Prague Castle in Early Middle Ages

Jiří Varhaník : K interpretaci výsledků archeologického výzkumu v Týnci nad Sázavou
The contribution towards the interpretation of results of the archaeological excavation at Týnec nad Sázavou

Jan Zavřel : Geologická problematika archeologického poznání Nového Města pražského
The geological aspects of the archaeological knowledge on the Prague New Town

ARCHEOLOGIE ZAHRANIČNÍ

Tomasz Cymbalak : Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich
Selected finds of shoe fittings from Czech Republic in the central European context

Janusz Firlet : Hortus conclusus. Królewskich Ogrodów na Wawelu
Hortus conclusus. The Royal gardens of Wawel

Alaksandr Kraucevič : Badania archeologiczne starożytnych miast Białorusi
Archaeological excavation of historical towns in Belarus

ÚVAHY O POČÁTCÍCH PRAHY

Hubert Ječný : Pevnosti v pražské kotlině. Jedna z pravděpodobných historických interpretací
Fortresses of the Prague Basin. One of probable historical interpretations

…A JEDNA VIZE ZÁVĚREM

Miroslava Šmolíková : Pražské archeologické muzeum

…ZE ŽIVOTA A PRÁCE JUBILANTŮ

Bibliografie Zdeňka Dragouna (*28. 10. 1946)
Bibliografie Michala Trymla (*14. 5. 1946)

Oslavenci dříve… a nyní