Časopisy uznatelné pro vklad do Rejstříku informací o výzkumu (RIV)

Je podzim, čas dokončování článků a jejich předávání redakcím časopisů. Některé z článků bude snaha uplatnit v systému RIV, zejména veškeré výstupy z projektů.

„Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR“ byl v roce 2018 pro vklad do RIV zneplatněn, neboť se rozešel s požadovanými parametry. Proto jsem provedla pro kolegy archeology NPÚ v dubnu 2018 malou přednášku o náležitostech, které příslušný časopis musí splňovat, aby se články v něm uplatněné daly do RIV vložit. 

Součástí byla tabulka oborových časopisů využitelných pro vklad do RIV. Je z ní patrné, které časopisy splňují (zeleně podbarvené+OK), které splňují částečně (zeleně podbarvené) a které v roce 2018 nesplnily parametry pro vložení. Jejím smyslem je zabránit ztrátám vědecky hodnotitelných příspěvků jak pro hodnocení institucí, tak jednotlivých pracovníků jen proto, že si autor článku vybral nevhodný časopis. Od dubna je tabulka upravována a rozšiřována. Její aktuální verze je přílohou této informace. Pro to, aby bylo periodikum časopisem, který lze označit OK, musí splňovat několik podmínek: vycházet 2x ročně, nesmí být souběh ISSN a ISBN (v tom případě není časopis ale periodický sborník) a nesmí být známa jména recenzentů.

Některé redakce přislíbily změnu, takže počítám, že počet vhodných časopisů pro RIV 2019 (rok zápisu) bude vyšší. Doporučuji proto u sporných časopisů informovat se přímo v redakci, zda se v roce 2018 přizpůsobili požadavkům RIV. V knihovně ARÚ žádný ze sporných časopisů za rok 2018 ještě nemají, tak jsem to nemohla zkontrolovat sama. Dlužno říci, že se neví, jaká kritéria budou stanovena pro RIV 2019, zda nedojde k dalším změnám.