Rubrika: Nezařazené

Vyhodnocení povrchové prospekce z ostrožen Kamenný stůl a V Obůrkách v Praze-Vinoři

Městská část Praha-Vinoř a její okolí patří mezi území, která jsou již delší dobu v popředí zájmu archeologického bádání vícero odborných institucí. Z katastru této obce je díky tomu známo již mnoho významných památek archeologické povahy, mezi nimž v poslední době vynikají zejména v loňském roce odkryté pozůstatky rondelu z mladší doby kamenné, dále pak přemyslovské hradiště nacházející se v bažantnici jihovýchodně od dnešní Vinoře a nedávno zkoumané relikty vrcholně středověké až novověké tvrze v prostoru hospodářského dvora náležícího k Vinořskému zámku.

celý článek >

Další číslo Staleté Prahy

S mírným zpožděním se na trhu objevil další svazek, tentokrát první číslo ročníku XXXIX (2023). Z obsahu chceme upozornit hned na první článek, v němž Petr Uličný přinesl nový pohled na podobu zaniklého Zderazského hrádku na Novém Měst pražském. Autor při svých závěrech vyšel z nově identifikované kresby holandského malíře Roelandta Saveryho. Z dalších textů nelze opomenout vzpomínku na dlouholetého  člena redakční rady Staleté Prahy Petra Sommera, kterou předkládáme v celku.  

Roelandt Savary, cca 1610, hrad na Zderaze.

celý článek >

Zjišťovací výzkum v areálu Benediktinského kláštera Břevnov

Vzhledem k záměru kláštera postavit na místě kotelnu, bylo cílem výzkumu  (listopad 2023),  ověřit či vyloučit  zde předpokládanou existence hrobů z  18. století,  kdy  budovy kláštera sloužily jako vojenský špitál. Dvě sondy  výzkumu položené v jihozápadním rohu dnešního klášterního areálu poměrně těsně navazovaly na budovu klášterní sýpky.

celý článek >

Průběžné výsledky výzkumu v usedlosti Cibulka

Usedlost Cibulku s přilehlými vinicemi, sady a zahradami v roce 1817 zakoupil pasovský biskup hrabě Leopold Leonard Thun Hohenstein. Celkem deset let usedlost i přilehlý lesopark zveleboval. V blízkém okolí nechal postavit romantické stavby (čínský altán, umělá hradní zřícenina s vyhlídkovou věží, Dianin chrám, hájovna, poustevna a další). Po smrti hraběte v roce 1826 nedošlo k větším opravám a usedlost tak postupně chátrala. Zásadní změna přišla až po téměř dvou stech letech, kdy usedlost zakoupila Nadace rodiny Vlčkových se záměrem adaptovat celý areál pro potřeby Dětského hospice s paliativní péčí (foto 1, 2).

celý článek >

Archeologický výzkum v místě bastionu sv. Markéty

Před zadáním projektu na rozšíření kapacity mateřské školky v Parléřově ulici, čp. 47a, (Praha 6 – Hradčany) bylo  nutné zodpovědět otázku,  zda  budova školky z padesátých let nestojí  v místech  zaniklého  barokního bastionu, jak naznačují ikonografické prameny. Zjišťovací archeologický výzkum proběhl ve dvou sondách v květnu a červnu roku 2023. Výzkum odkryl v obou sondách konstrukce  bastionu sv. Markéty (č. IX),  který byl  vystavěn mezi lety 1660 až 1668.

celý článek >

ZJIŠTOVACÍ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA VÝCHODNÍM OKRAJI NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

V jarních měsících tohoto roku proběhl zjišťovací archeologický výzkum NPÚ Praha na ploše lokality, kam se archeologové nemají mnoho příležitostí podívat. Jednalo se o uzavřený areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea na rozhraní Karlína a Nového Města. Areál nyní prochází projektovou přípravou na budování nových muzejních expozic, přičemž dříve sloužil jako technické zázemí Masarykova nádraží (od r. 1845).

celý článek >

Výročí oprav Nového Hradu u Kunratic

Oprava proběhla ve spolupráci a s výraznou podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Příprava stavební akce začala v roce 2012 a skončila v září 2013. Odbor archeologie prováděl po celou dobu záchranný archeologický výzkum a odborný dohled nad prováděnými pracemi.

celý článek >