Historické sklepy u Spálené ulice – nová zjištění

V souvislosti se zjišťováním statických a základových poměrů znovu odkrytých gotických sklepů, dnes již neexistujících, domů čp. 69 – 73 u Spálené ulice byla v závěru roku 2010 realizována dokumentace pěti sond. Získané poznatky jsou důležitým doplněním znalostí o tomto ojedinělém souboru původní měšťanské zástavby Nového Města pražského. Základní zpracování stavebně historického vývoje místa bylo provedeno na konci 50.tých a 70.tých let minulého století (D. Líbal, D. Stehlíková). Novější informace byly pořízeny při záchranném archeologickém výzkumu plochy budoucího COPA CENTRUM Národní.
Středověké sklepy u Spálené ulice,
Středověké sklepy u Spálené ulice – aktuální nálezy

Sondy byly lokalizovány podél východního obvodového zdiva zmíněných sklepů. Nová zjištění z druhé poloviny roku 2010 můžeme shrnout následovně:
– čp. 69, dům dříve zvaný „U černého koně“ a čp. 70, dům řečený „U stolu záduší sv. Bartoloměje“
Statická sonda na hranici parcelní čár mezi domy čp. 69 a 70 rozšířila naše poznatky o postupu zástavby v první polovině 14. století. Byla zde dokumentována nejstarší jednoduchá parcelní zeď postavená z kamene na hliněnou maltu a její otisky ve zdivu přistavěné komory. Výkopem sondy byl odkryt pohled do souvrství nad klenbou, kde byla zdokumentována mladší raně novověká podlaha z topinek do maltového lože a především kapsa stropního trámu původní podlahy podložená dřevěným prahem o tloušťce 3 cm. A nakonec se podařilo zachytit ve východní obvodové stěně zachované zbytky dvou původních okének – jižní včetně cihelného segmentu, severní již jen ve špaletě.
– čp. 71, dům nazývaný „Křepelkovský“ a čp. 72, „U bílého lva“, bývalá Horákova plzeňská restaurace „U Ježíška“
Na severovýchodním nároží dřívějšího čp. 72 se oproti očekávání podařilo zachytit původní základové konstrukce sousedního domu čp. 71. Zachovaly se pod obvodovým zdivem suterénu novostavby 19. století. Starší středověké základy obou domů jsou založeny na stejnou úroveň základové spáry, s použitím téhož stavebního materiálu a pojiva, oddělené pouze tenkou pracovní spárou, což naznačuje, že oba sklepy (čp. 71 a 72) byly postaveny společně při lokaci Nového Města ve 2. polovině 14. století.
– čp. 72, dříve dům „U bílého lva“, Horákova plzeňská restaurace „U Ježíška“
Na styku bývalých domů čp. 72 a 73 se potvrdilo, že východní obvodová zeď dodatečně prohloubeného sklepa čp. 72 je podle očekávání založena pod základovou spáru staršího sklepa sousedního domu čp. 73, ale již nepokračuje nad úroveň terénu.
– čp. 73, zvaný dům „U bílé boty“, „U Samaritánky“
V sestavě tří suterénů bývalého domu čp. 73 byla na podzim roku 2010 stržena dodatečně vložená klenba nejstaršího sklepa v hloubce parcely, tím bylo vyhověno zájmům investora, a od jeho památkové ochrany bylo částečně upuštěno, s výjimkou západní stěny uzavírající prostřední suterén s kotelnou, v níž byly nakonec odhaleny zcela unikátní dřevěné niky lemující vstupní portál. Prostřední sklep čp. 73 tak představuje cennou součást souboru sklepů navrženého k památkové ochraně. Ve své hmotné podstatě uchovává stopy všech vývojově spletitých fází od první poloviny 14. století do začátku století 16., jenž vedly k rozdělení původně větší parcely na nároží ulic Spálené a Purkyňovy – západní nejstarší stěna původně samostatně stojícího domu, kde jsou zachovány dvě dřevěné odkládací niky, jenž nemají v pražském prostředí pro 1. polovinu 14. století, ale ani později, obdobu (pro 14. století můžeme jmenovat analogické příklady z prostředí hradní architektury – Helfenburg u Bavorova, Bečov nad Teplou, v městském prostředí 14. století obdobné příklady zatím zaznamenány nebyly), dále je to obvodové zdivo ještě plochostropé dostavby do Spálené ulice, dvě fáze gotických portálků, přístupné ze stále jednotné parcely od severu (severní líc obvodové stěny jižního sklepa někdejšího čp. 73), východní stěna dodatečně vloženého západního sklepa čp. 73 s hrotitou klenbou a nakonec valená klenba prostředního sklepa čp. 73, kterou se zaslepuje portál původní schodišťové šíje od severu.
O vývoji na ploše stavby a dílčích etapách zpracování vás budeme i nadále na těchto stránkách informovat.