Informace pro stavebníky

Jak předcházet problémům při archeologických výzkumech?

Zákonnou povinností stavebníka je oznámit svůj záměr stavby Archeologickému ústavu a umožnit na budoucím staveništi archeologický výzkum. V případě, že se tak nestane, vystavuje se stavebník následujícím problémům:

a) stavba bude stavebním úřadem zastavena až do doby ukončení archeologického výzkumu, což může trvat i několik měsíců
b) se stavebníkem bude zahájeno správní řízení a bude mu uložena pokuta až do výše 4 000 000 korun
c) na stavebníka bude podáno trestní oznámení pro poškozování cizího majetku
 

Všem těmto problémům lze snadno předejít splněním zákonných povinností a postupů.

Postup je následující:

1) Stavebník se spojí s archeologickým pracovištěm našeho ústavu:
Národní památkový ústav v Praze
odbor archeologie
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
kontakt: PhDr. Zdeněk Lochmann
tel.: 234 653 307

e-mail: lochmann.zdenek@npu.cz

2) Zde si ověří, nejlépe ještě před koupí pozemku, zda jde o území s archeologickými nálezy.

3) Zde též dostane další informace o postupu při realizaci archeologického výzkumu i s odkazy na vhodnou organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

4) Stavebník se spojí s příslušnou organizací a uzavřou spolu dohodu o provedení archeologického výzkumu.

Všechny tyto kroky včetně archeologického výzkumu je velmi vhodné provést co nejdříve, aby pak po vydání územního rozhodnutí mohl být archeologický výzkum proveden a nedocházelo tak k zdržování stavby.


Další informace viz Péče o archeologické kulturní dědictví

Povinnosti stavebníka

Charakteristika území
Všechna katastrální území hl. m. Prahy jsou „územím s archeologickými nálezy“ ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V souladu s ustanovením § 22 citovaného zákona „…jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“
Stavebník má právo zvolit si dle svého uvážení, která z územně příslušných oprávněných organizací archeologický výzkum provede. Provádění archeologických výzkumů přitom nepodléhá zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Podmínky, za jakých bude archeologický výzkum proveden (tedy zejména rozsah, způsob provedení, doba trvání a náklady), jsou specifikovány v rámci dohody, kterou oprávněná organizace uzavírá se stavebníkem (resp. vlastníkem, správcem či uživatelem příslušné nemovitosti). V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne krajský úřad o povinnostech stavebníka (resp. vlastníka, správce či uživatele nemovitosti) strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny (viz též § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

Koordinaci provádění archeologických výzkumů zajišťuje v Praze Pražská archeologická komise.
Podrobnější informace o podmínkách archeologických výzkumů v Praze lze obdržet u tajemníka Pražské archeologické komise PhDr. Zdeňka Lochmanna na adrese:
Národní památkový ústav v Praze
Odbor archeologie
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel./fax: 234 653 307
e-mail: lochmann.zdenek@npu.cz