Jan Havrda – bibliografie

Monografie

 • Havrda, J. – Tryml, M. 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha.
 • Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml, M. – Selmi Wallisová, M. 2005: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha. el. verze zde…


Články

 • Havrda, J. – Žďárská, A. 2023: Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze, Archaeologia historica 48/2, 2023, 385-420. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. – Starec, P. 2023: Náměstí Nového Města v Praze. Archeologické hodnoty historických veřejných prostranství a jejich preventivní památková ochrana, Zprávy památkové péče 83/2023/3, 211-237. DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2023.3.01 (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2022: Raně středověké opevnění Prahy. Archeologické nálezy z let 2002–2016 z Malé Strany, Archeologie ve středních Čechách 26/2, 2022, 381-436. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Taibl, P. – Tryml, M.  2022: Archeologický výzkum na zahradě Anežského kláštera v Praze. K poznání předlokačního osídlení severovýchodní části Starého Města. Staletá Praha 38/2022, sv. 2, 2-39. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2022: Archeologický výzkum na zahradě Thunovského paláce, Thunovská čp. 180, Praha – Malá Strana. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2021 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 122, 33-34 a obr. 5 a 6. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2021: Pražská aglomerace na přelomu 9.  a 10. století. In Jan Mařík – Martin Musílek – Petr Sommer (eds.), Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků. Praha 2021, 94–102. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J.  2021: Středověká Praha – město metalurgů. In Irena Loskotová a kol. (ed.) Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé, Praha 2021, 179–201. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M.  2021: Pohřbívání na sklonku raného středověku. Pohřební areály v pražské předlokační aglomeraci v 11. až 1. polovině 13. století, Archeologie ve středních Čechách 25/1, 2021, 217–326. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Semerád, M. 2021: Románská konstrukce nárožní kvádříkové zdi pod východním křídlem pražského Klementina. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2020 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 119. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2021: Archeologie Malostranského náměstí v Praze. K definici archeologických hodnot a jejich preventivní památkové ochraně. Zprávy památkové péče 81/2021/3, 281-293. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2021: KAN – Karmelitská, Nebovidská. In. J. Sawicki (ed.), Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. Catalogue of finds. ISBN 978-80-7581-033-5. Prague – Wrocław 2021, 22-24.
 • Havrda, J. – Tomková, K. 2020: Skleněné kroužky a prstýnky z archeologických výzkumů v Praze. Prameny. In. K. Tomková, N. Venclová (eds.), Krajinou archeologie, krajinou skla. Studie věnované PhDr. Evě Černé. Praha 255-281. ISBN 978-80-7581-024-3 (Archeologický ústav AV ČR, Praha) ISBN 978-80-86531-22-9 (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech). (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2020: Praha 1 – Malá Stran, Malostranské náměstí, parc. č. 993. In Archeologický výzkum v Praze v letech 2018 – 2019 (paleolit – doba stěhování národů), Archaeologica Pragensia 25, 394. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Zavřel, J. 2019: Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze – Neue archäometallurgische Funde vom Areal des Clementinums in Prague. Archaeologia historica 44, 2, 769-785. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2019: Historie ukrytá pod podlahou. Archeologický výzkum Klementina. Vydala Národní knihovna ČR u příležitosti výstavy „Co se skrývá pod podlahou“, Praha 12. 9. – 10. 11. 2019. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2019: History Hidden Under the Floor. Archeological Research of the Klementinum. Published by the National Library of the Czech Republic on the occasion of the exhibition „What is Hidden Under the Floor“, Prague 12. 9. – 10. 11. 2019. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2018: Ďáblický hřbitov a nalezení ostatků P. Josefa Toufara, Ďáblický zpravodaj 2018/10, 12. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2018: Nejnovější výzkum historického podzemí náměstí / Latest research of the historical underground of the Square. In Budoucnost Malostranského náměstí. Vydáno magistrátem hl. m. Prahy k venkovní výstavě „Budoucnost Malostranského náměstí“ prezentované na Malostranském náměstí v Praze v srpnu 2018, Praha 2018, 18-23.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2018: Reliéfní podlahové dlaždice s erbem zavinuté střely. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 197.
 • Havrda, J. 2018: Reliéfní podlahové dlaždice s vyobrazením erbu Arnošta s Pardubic. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 197-198.
 • Havrda, J. 2018: Soubor keramických nádob z hrnčířské pece. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 134-135.
 • Havrda, J. – Kovář, M. 2018: Opukový sloupek ze zaniklého kostela sv. Maří Magdalény. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 198.
 • Pexa, T. – Krajsa, J. – Šaňková, M. – Velemínský, P. – Havrda, J. – Kotrlý, T. – Drábek, J. 2018: Identification of the skeletal remains of the Czech communist regime crime victim, priest Josef Toufar. Forensic Science International 291; 2018, e13-e17. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073818303803 
  (PDF ke stažení zde)
 • Boháčová, I. – Havrda, J. 2017: Nejstarší opevnění Prahy. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 70-75. (PDF ke stažení zde)
 • Boháčová, I. – Havrda, J. – Starec, P. 2017: Pohřbívání ve středověké Praze. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 77-81. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 150-153.
 • Havrda, J. 2017: Historie a podoba dominikánského kláštera sv. Klimenta. In Norbert Schmidt (ed.), Kristus v Getsemanech: Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora. Praha 33-49.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2017: Historie Starého Města ukrytá v podzemí Klementina. In Miroslava Šmolíková a kol., 10 + 1 výprav do hlubin pražské minulosti. Praha 2017.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2017: Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 104-105.
 • Havrda, J. 2017: Komunikace pod Platnéřskou ulicí. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 166-167.
 • Havrda, J. 2017: Místo nálezu fragmentu Krista na Olivetské hoře v jezuitském kostele Nejsv. Salvátora. In Norbert Schmidt (ed.), Kristus v Getsemanech: Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora. Praha 59–68.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. (2017): Na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2014 v 15.52. In Miloš Doležal (ed), Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech ve fotografiích a textech. Praha – Nezávislý podmelechovský spolek, 92-97.
 • Havrda, J. 2017: Praha – Malá Strana, ul. Tržiště čp. 555 a parcela č. 61/2 – Výzkum raně středověké fortifikace suburbia Pražského hradu.In: Archeologické výzkumy v Čechách 2016 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 2017.
 • Havrda, J. 2017: Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 33-37. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2017: Řetězový most Františka I. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 110-110.
 • Havrda, J. 2017: Zaniklé synagogy židovského města. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 174-177. (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2017: Zmizelý vltavský ostrov na Klárově. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 106-107.
 • Havrda, J. – Dragoun, Z. 2017: Kostel sv. Linharta. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 143-143.
 • Havrda, J. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Kozáková, R. – Podliska, J. – Sůvová, Z.2017: K vývoji historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze. Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství. Forum urbes medii aevii IX, Brno 2017, 160-191.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Kovář, M. – Žďárská, A. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě – St. Clement Dominican monastery in the Old Town of Prague. Staletá Praha 33, 2017/2, 2-71.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska. J. – Tryml, M. 2017: Cesty a veřejná prostranství v minulosti města. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 185 – 188. (PDF ke stažení zde)
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2017: Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 92-93.
 • Havrda, J. – Žďárská, A. 2017: K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina – Zum Begraben im rechtsufrigen Teil der Vorlokations-agglomeration Prags im 9. und 10. Jahrhundert. Das Gräberfeld im areal des Prager Klementinums. Staletá Praha 3, 2017/2, 94-134.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Žďárská, A. 2017: Praha – Staré Město. Křížovnické nám. čp. 1040/I, Klementinum. In Archeologický výkum v Praze v letech 2014–2015 (paleolit – doba stěhování národů. Archaeologica Pragensia 23/2016, 519-520.
  (PDF ke stažení zde)
 • Podliska. J. – Havrda, J. 2017: Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 168-170.
 • Semerád, M. – Havrda, J. 2016: Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy. Staletá Praha 32, 2016/2, 53-72.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2015: Archeologická zpráva o nalezení ostatků P. Josefa Toufara. In Miloš Doležal, Krok do tmavé noci: příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku, se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara. Praha. Nezávislý podmelechovský spolek, z. s., 2015, 596-612.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2015: Ďáblice a archeologické památky, Ďáblický zpravodaj 2015/5, 15.
 • Havrda, J. – Kovář, M. –  Žďárská, A. 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů. Staletá Praha 31, 2015/2, 42-61.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Matějková, K. 2015: Nález fragmentu fajánsové nádoby v podobě sovy z Bartolomějské ulice v Praze. In J. Podliska at al. (eds), V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové, Praha 124-135.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2015: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2014, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 97, 41-42.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Matějková, K. 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků, Archaeologia historica 39/2014/1, 23-51.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2014: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2013, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 93, 33-34.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Semerád, M. – Musílek, M. 2014: K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, Staletá Praha 2014/2, roč. 30, 65-85.
  (PDF ke stažení zde)
 • Cymbalak, T. – Havrda, J. – Podliska, J. – Tryml, M. 2014: Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi, in: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds), Obraz i metoda (Cyfrowe spotkania z zabytkami 4), Wrocław, ISBN 978-83-64358-33-3 (In-Press).
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Prokopová, A. – Kovář, M. 2013: Praha 1 – Staré Město, Klementinum, výzkum v roce 2012. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Matějková, K. 2013: Praha 1 – Malá Strana, Středověké výrobní objekty odkryté ve Vlašské ulici na Malé Straně v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
 • Havrda, J. – Semerád, M. 2013: Objev neznámého románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2012: Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze, Archaeologica Pragensia 21/2012, 183-198.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Matějková, K. – Tryml, M.  2012: Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně. Revize výsledků výzkumu z roku 1969, Staletá Praha 2012/2, roč. 28, 174-183.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2012: Archeologický výzkum kanalizačních šachet v Křížovnické a Platnéřské ulici a v Klementinu na Starém Městě pražském v roce 2011. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
 • Zavřel, J. – Tryml, M. – Havrda, J. 2012: Svědectví hlíny – archeologie na Petříně. In: Zavřel, J. a kol.: Pražský vrch Petřín, 2. rozšířené vydání. Praha – Litomyšl 2012, 93-106.
 • Havrda, J. 2011: Archeologický výzkum vyvolaný revitalizací pražského Klementina, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 26.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2011: Medieval Pavements in the Old Town of Prague. An Archaeological Contribution to the Knowledge of the History of Communications. Wratislavia Antiqua 13, Wrocław 195-204.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Prokopová, A. – Cílová, Z. – Jonášová, Š. 2011: Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 45-59.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Kovář, M.2011: Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 74-88.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2011: Hutnictví železa v podhradí Pražského hradu, Forum urbes medii aevii VI, Brno, 68-97.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2011: Recenze – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 114.
 • Havrda, J. 2011: Vesnická památková zóna Staré Ďáblice, Ďáblický zpravodaj 2011/7-8, 3.
 • Havrda, J. 2010: Praha 1-Staré Město, Benediktská ul. ppč. 702, novostavba domu. Archeologické výzkumy v Čechách 2009, sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, s. 31.
 • Havrda, J. 2010: Praha 1-Staré Město, Dlouhá ul. čp. 721/I, stavba podzemních garáží na dvoře domu, Archeologické výzkumy v Čechách 2009, sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, s. 31.
 • Havrda, J. – Semerád, M. 2010: Neznámý románský dům na Staroměstském náměstí v Praze, Průzkumy památek 17/II, 93-102.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2010: Kostel sv. Maří Magdalény. Prezentace archeologických památek v Praze na příkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela, Zprávy památkové péče 70, sv. 3, s. 193-197.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Rykl, M. – Semerád, M. – Tryml, M. 2010: Kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně, in M. Studničková ed. Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. /Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, Dr.Sc/, Praha 399-408.
  (PDF ke stažení zde)
 • Kozáková, R .– Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu, Veronica 6, roč. 23, s. 1-4.
  (PDF ke stažení zde)
 • Kozáková, R. – Pokorný, P. – Havrda, J. – Jankovská, J. 2009: The Potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistics analyssis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic, Vegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages 477-488.
  (PDF ke stažení zde
 • Havrda, J. – Zavřel, J. 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 19/2008, 333-357.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 2009/2, roč. 25. s. 26-46.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 2009/1, roč. 25. s. 41- 52.
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2008: Příspěvek k raně středověkému opevnění Prahy, Archeologie ve středních Čechách 12/2008, 651 – 670.
  (PDF ke stažení zde
 • Kočárová, R. – Sůvová, Z. – Havrda, J. – Kočár, P. 2008: Změny na parcele domu č.p. 248 v Liliové ulici na Starém Městě pražském: výsledky bioarcheologického výzkumu, Ve službách archeologie 2008/1, 171 – 188.
  (PDF ke stažení zde
 • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání, Archeologické rozhledy 60, 187-228. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2008: Archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí areálu. In Rothbauerová, V. – Hůrka, J. Stavba roku – Hotel nad pražskou historií, Časopis Stavebnictví 4/2008, 10.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Raně středověké opevnění Malé Strany v místě někdejší osady Nebovidy, Muzejní a vlastivědná práce roč. 44 / Časopis společnosti přátel starožitností roč. 114, č. 3-4/2007, 243-248.
  (PDF ke stažení zde)
 • Rückl, Š. – Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382. , česká verze
  (PDF download here
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2007: Pravěké a raně středověké osídlení v dolní části Břetislavovy ulice na Malé Straně – Prehistoric and Early Medieval settlement in the lower part of Břetislavova ul. in the Malá Strana, Archaeologica Pragensia 17/2005, 171-182.
  (PDF ke stažení zde
 • Havrda, J. 2007: Archeologický výzkum při rekonstrukci morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí. In: Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků) – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. Zd. Dragoun, P. Vaňous), Zdeněk Cibulka – Týnská literární kavárna, Praha, 50-52.
 • Havrda, J. 2007: Kampa – ostrov povodní a navážek (Nástin vývoje na základě archeologických pramenů), Archaeologica Pragensia 18/2006, 77-96. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2006: Renesanční jímka z areálu bývalého dominikánského kláštera u sv. Maří Magdalény na Malé Straně. In: Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 76 – 88.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2006: Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně), Svorník 4, Praha, 163-168. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2006: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany, Archaeologica Historica 31, 109-118. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2006 : Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském. In: Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha, 89 – 95.
 • Havrda, J. 2006: Ke geologickým poměrům okolí Libice nad Cidlinou – On the geological relationships around Libice nad Cidlinou, Archeologické rozhledy 58, 520-527.
 • Havrda, J. – Juřina, P. – Kašpar, V. – Kováčik, P. – Omelka, M. – Podliska. J. – Valkony, J. – Žegklitz 2004-2005: Badania archeologiczne na terenie dawnych koszar Jerzego z Podiebrad na placu Republiky nr. 1078/II w Pradze – Nowym Mieście. (Wstępne informace o pierwszym sezonie badań w roku 2003) – Archaeological excavations on the area of former barracks of Jerzy of Podiebrady in Republiky sguare number 1078/II in Prague – New Town (Preliminary information on the 1st season of excavations in the year 2003), (společně s), J., Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, IX/2004-2005, 281-291.
 • Podliska, J. – Havrda, J. – Kovář, M. 2003: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu), Staletá Praha 24, 29-54. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2003: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně, Výroční zpráva 2002 SPÚ v hl. m. Praze, 89 – 96.
 • Havrda, J. 2002: Pohřebiště z 9. – 1. pol. 10. stol. západně od Staroměstského náměstí v Praze – A cemetery from the 9th and first half of the 10th centuries west of the old town square in Prague, Archaeologica Pragensia 16, 53 – 66. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (Historie, současný stav a další perspektivy bádání) – Sources of raw materials, the production and working of iron in Early Medieval Prague (the history, present and future perspectives of research), Archeologické rozhledy 53, 91-118. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Fridrich, J. – Havrda, J. – Sklenářová, Z. – Sýkorová, I. – Šída, P. 2000: Nález staropaleolitické industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech, Archaeologica Pragensia 15, 73-82.
 • Havrda, J. 2000: Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě pražském – Archaeological excavations at Uhelný trh in the Old Town of Prague, Archaeologica Pragensia 15, 117-139. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 2000: Záchranný výzkum domů čp. 863/I a 855/I v Bílkově ulici v Praze 1 na Starém Městě. In: Archeologické výzkumy v Čechách 1999, sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 42, 14.
 • Havrda, J. 1999: Geomorfologické a geologické poměry lokality. In Březinová, H. – Turek, J.: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě – The Corded Ware and Early Medieval cemetery in northern vicinity of the Prague Castle. An archaeological excavation in the Lumbe Garden, Archeologické rozhledy 51, 653-654.
 • Havrda, J. 1998: Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev ze Starého Města pražského pražském – Ein späthallstattzeitlicher Fund aus mittelalterlichen Schichten in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 14, 63-65. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 1998: K osídlení v prostoru předlokační osady Obora v Praze na Malé Straně – výzkum ve Šporkově ulici před čp. 318/III – Zur Besiedlung im Raum des Obora auf der Prager Kleinseite. Ausgrabung in der Špork-Gasse, Archaeologica Pragensia 14, 87-103. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1997: Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském – Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt., Archaeologica Pragensia 13, 131-144. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 1997: Zjišťovací archeologický výzkum v prostoru hospodářského dvora Klementina, Informační bulletin Národní knihovny ČR 17-18/97, 21-26.
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1996: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském, Průzkumy památek III/1, 115-118. 
  (PDF ke stažení zde)
 • Havrda, J. 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.-10. století, Archaeologica Pragensia 12, 141 – 152.
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1996: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském, Sborník společnosti přátel starožitností 4, 79-90.
 • Havrda, J. 1995: Pražská novoměstská fortifikace u náměstí I. P. Pavlova, Památkové listy 3, 6, In Zprávy památkové péče 8.


Zprávy o výzkumech více zde…

Prameny (Nálezové zprávy, investorské nálezové zprávy…) více zde…
 

 • Havrda, J. – Podliska, J. 2015: Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. Zprávy památkové péče 75/2015/3, 240-249.
  (PDF ke stažení zde)