Jan Zavřel – bibliografie

Vybraná bibliografie
Zavřel, J. 1987: Středověké vápenické a železářské objekty na Malé Straně v Praze. In Studie z dějin hornictví 19, 302-313.

Tryml, M. – Zavřel, J.1992: K počátkům středověkého osídlení jižní části Malé Strany – Strany – On the origins of early medieval settlement of the S part of the Leser Quarter – Zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung des Südteils von der Kleinseite, Staletá Praha 22, 109-126.

Čiháková, J.- Zavřel, J. 1996: Das Itinerar Ibrahim ibn Jakubs und die neuen Entdeckungen auf der Kleinseite. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D., edited by Petr Charvát and Jiří Prosecký, Praha 1996, 65-71.

Zavřel, J. 1997: Výsledky výzkumu v Nerudově ulici čp. 236/III. K dynamice nejmladších geologických procesů na Malé Straně – Die Ergebnisse der Grabung in der Nerudagasse Nr. 236/III. Zur Dynamik der jüngsten geologischen Prozesse auf der Prager Kleinseite. Archaeologica Pragensia 13, 105-115.

Zavřel, J. 1997: Iron Making in the Centre of Prague Basin and Possible Origin of the Name of the Town of Praha (Prague). In Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi. Praha, 667-671.

Čiháková, J. – Zavřel, J. 1997: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany. Archaeologica Pragensia 13, 93-103.

Čiháková, J. – Omelka, M. – Zavřel, J. 1997: Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. In: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57, 18-19.

Zavřel, J. 1998: Středověké kachle ze Seminářské zahrady na Petříně. Kamna Čeňka z Klinštejna ? – Mittelalterliche Kacheln auf der Seminar-Garten auf dem Laurenziberg. Backsteinofen Čeněk von Klinštejns? Archaeologica Pragensia 14, 217-228.

Zavřel, J. 2000: Kamenné dlažby Juditina mostu. In Kamenná dlažba v památkové péči. Národní muzeum, 32-38.

Zavřel, J. 2000: Petrografie stavebních kamenů Juditina mostu. Kámen 6/2, 53-66.

Zavřel, J. 2001: Geologie, morfologie a osídlování malostranské kotliny – Geological and morphological conditions of the Prague Lesser Town baasin and their influence on the beginnings of settlement in this area. Mediaevalia archaeologica 3. Praha, 7-27.

Zavřel, J. a kol. 2001: Pražský vrch Petřín. Praha – Litomyšl, 89-97.

Zavřel, J. 2003: Skláři v pražském podhradí?, Archeologické rozhledy 55, 715–735..

Podliska, J. – Zavřel, J. 2006: K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy. Archaeologia historica 31, 389-402.

Zavřel, J. 2007: Geologická problematika archeologického poznání Nového Města pražského, Archaelogica Pragensia18/2006, 245-262.