Jarmila Čiháková – bibliografie

1.   ČLÁNKY  A  STATI

 • Čiháková, J. 2022: Opevnění jižního a východního obvodu raně gotického předchůdce dnešní Malé Strany (Fortification of the southern and eastern perimeter of the early Gothic predecessor of today’s Malá Strana). Staletá Praha 38, 2/2022, 86–157. https://doi.org/10.56112/sp.2022.2.05
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2021: Západní strana opevnění královského města ze 13. století na dnešní Malé Straně na základě poznatků archeologického výzkumu (The western side of the 13th century fortifications of prague royal city in today’s Malá Strana in the perspective of archaeological research). Staletá Praha 37, 2/2021, 90–139. https://doi.org/10.56112/sp.2021.2.03 
 • Čiháková, J. – Müller, M. et al. 2020: Malostranská rotunda sv. Václava v Praze = Rotunda of St. Wenceslaus in Prague’s Malá Strana. Praha: NPÚ, ú. o. p. v Praze 2020, ISBN 978-80-87220-17-7, 519 s.
 • Čiháková, J. 2019: Raně gotické opevnění královského města na dnešní Malé Straně (Die frühgotische Befestigung der königlichen Stadt auf der heutigen Prager Kleinseite). In: Město a jeho hradby. (= Documenta pragensia, sv. 38), O. Fejtová, M. Maříková, J. Pešek (eds), Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2019, 75–98. (PDF ke stažení zde)
 • Zavřel, J. – Čiháková, J. 2019: Stříbrná Praha : Výsledky analýz raně středověkých archeometalurgických nálezů z území Malé Strany (Silver Prague : The results of analyses of early medieval archaeomatellurgical finds from the Lesser Quarter). Archeologické rozhledy 71, 3/2019, 475–528. https://doi.org/10.35686/AR.2019.20 .
 • Kovačiková, L. – Trojánková, O. – Meduna, P. – Starec, P. – Burian, M. – Čiháková, J. – Frolík, J. 2019: Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze (Trends in the consumption of meat and other animal products in medieval Prague). Archeologické rozhledy 71, 3/2019, 529–552. https://doi.org/10.35686/AR.2019.21 .
 • Zavřel, J. – Čiháková, J. – Ježek, M. 2019: Domestic pottery sherds used in non-ferrous metalworking : A study from early medieval Prague. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 5339–5358. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00865-w ;   JAAS ročník 11, rok 2019, str. 5339–5358
 • Čiháková, J. – M. Vlach – L. Veverka – I. Vlachová – I. Světlík 2019: Rotunda sv. Václava na Matfyzu – setkání archeologie s dalšími vědními obory. Československý časopis pro fyziku 69, 4/2019, 271–278. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2018: Die Rotunde des hl. Wenzels in Prag-Kleinseite – ihre Gestalt, Projekt sowie Vorgänger. In: Architektura w początkach państw Europy Środkowej / Architecture in the Early Period of the States of Central Europe. Tomasz Janiak – Dariusz Stryniak (eds), Gniezdno 2018, 151–174. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2018: The Lesser Town of Prague in the Tenth and Eleventh Centuries. In: P. Kouřil, R. Procházka et al., Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe. (= Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 57), Brno 2018, 283–303. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2018: Okolí Juditiny věže v průběhu času. Věstník Klubu za starou Prahu 57, 1/2018, 16–25. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2018: Nejstarší historie náměstí. In Budoucnost Malostranského náměstí. Vydáno k venkovní výstavě Budoucnost Malostranského náměstí konané na Malostranském náměstí v Praze v srpnu 2018, Praha 2018, 10–17. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2017: Vzpomínka na Ladislava Hrdličku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Straně. FUMA 10, 2/2017, 232–239. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2015: Starohradištní příkop objevený na Malostranském náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. (= Zprávy ČAS, suplement 97), Karel Sklenář (ed.), Praha, 38. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund (Die Kirche des hl. Wenzel in Prag-Kleinseite in der geometrischen Welt der mitteleuropäischen Rotunden). Staletá Praha 31, 2015/1, 2–109. https://doi.org/10.56112/sp.2015.1.01
 • Čiháková, J. 2014: Archeologický výzkum v bývalé pražské koleji theatinů, Thunovská čp. 192/III, Praha 1-Malá Strana. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia. (= Zprávy ČAS, suplement 93), Karel Sklenář (ed.), Praha, 32–33. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně (Hygienic facilities of the Theatine college in Thunovská Street at Malá Strana in Prague). Staletá Praha 29, 2013/2, 120–184. https://doi.org/10.56112/sp.2013.2.06, (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky (A matter of Prague Early Medieval pottery chronology). Staletá Praha 28, 2/2012, 91–120.
 • Čiháková, J. 2012: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze (Zur Baugeschichte des Augustiner-Eremitenklosters bei der Kirche des hl. Thomas in Prag). Průzkumy památek 19, 2012, 176–185. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2012: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé Straně v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP za rok 2011, Praha 2012, 14.
 • Čiháková, J. 2011: Hradba ze dřeva, hlíny a kamení. Praha 1-Malá Strana, dům čp. 42/III v Josefské ulici. Archeologický výzkum. In: Zkoumání historických staveb, Razím V. – Macek P. (eds), 230–232.
 • Čiháková, J. – Muchka, I. P. 2011: Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze (Die Restaurierung der sog. Grossen Grotte biem Waldsteinpalast). Zprávy památkové péče 71, 2011/1, 14–20. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2010: Legendami zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně (Die von Legenden erwähnte Sankt Wenzelskirche an der Kleinseite). In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. P. Kubín (ed.), Praha 2010, 193–209. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu (Dating and composition of the Vyšehrad type Romanesque floor tiles). Staletá Praha 25, 2009/2, 16–25. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. Století (The fortification of Malá Strana since the 9th to the 13th century). Staletá Praha 25, 2009/1, 2–30. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze (Grosse Grotte des Waldsteinpalastes in Praha/Prag). Průzkumy památek 16, 2009/2, 113–138. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze (Einteilung des Areals des Waldsteinpalastes in Praha/Prag). Průzkumy památek 16, 2009/2, 173–194. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí (Archäologische Forschung der Wenzelsrotunde auf der Prager Kleinseite). Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, 14–30. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2008: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. (Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 4, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. (A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. (Timber roads from the 10th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 2, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. (Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 1, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání (Malá Strana – Lesser Town – in Prague in the Early Middle Ages. The current status of archaeological excavations). Archeologické rozhledy 60, 187–228. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2007: Pozůstatky komunikací v archeologických nálezech. In: Schubert, A. a kol., Péče o památkově významné venkovní komunikace. (= Odborná a metodická publikace NPÚ, ú.p., sv. 33), 64–73, Praha. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2007: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. In: Z. Dragoun, P. Vaňous (eds), Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků), Národní památkový ústav územní odborné pracoviště.
 • a), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze. Archaeologica Pragensia 17, 2007, 133–136.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze (Fundbericht über die St. Wenzelsrotunde auf dem Kleinseitner Ring in Prag). Zprávy památkové péče 66, 100–116. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Kovář, M. 2006: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše (Contribution towards the knowledge of the Early Gothic building development of the church of St. Thomas at Prague). Archaeologica Pragensia 18, 67–76. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2005: Sklep hrázděného domu 14. století v Nerudově ulici čp. 211 na Malé Straně (The cellar of a 14th century half-timbered house in Nerudova Street No. 211 at Malá Strana in Prague). In: Forum urbes medii aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.–18.4. 2003. Brno, 158–164. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2004: Archeologický výzkum historického jádra Prahy – strategie a dilema (Archäologische Erforschung des historischen Kerns Prags – Strategie und Dilema). In: Forum urbes medii aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002, Brno, 19–28. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2003: Exkurz: Ke stratigrafické poloze analyzovaných předmětů. s. 719–721. In: Zavřel J., Skláři v pražském podhradí? (Glassworking in the suburbium of the Prague Castle?). Archeologické rozhledy 55, 718–735. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2003: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice. Staletá Praha 24, 55–85.
  (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2002: K dosavadnímu stavu poznání raně středověké Malé Strany. Archeologické rozhledy 54, 738–752. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2001: Raně středověké fortifikace na jižní hranici pražského levobřežního podhradí (Frühmittelalterliche Befestigung an der Südgrenze des Prager Suburbiums – linkes Moldauufer). Mediaevalia archaeologica 3, 29–135. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2001: Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium Praha 9.–10. Februar 1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2, herausgegeben von P. Sommer, Praha, 225–262.
 • Čiháková, J. 2001: Svědectví střepů 1 – středověká keramika z Petřína. In: Zavřel J. a kol., Pražský vrch Petřín. Praha – Litomyšl, 98–106. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 2000: Prag um das Jahr 1000: Infrastruktur, Verkehrswesen. In: Europas Mitte um 1000. Handsbuch zur Ausstellung. A. Wieczorek – H. M. Hinz (eds), Stuttgart 2000, 175–178.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2000: Pražská sídelní aglomerace v 10.a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II.(+ 7.února 999). L. Polanský – J. Sláma – D. Třeštík (eds), Praha 2000, 127–146.
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologische Bearbeitung der Hölzer aus den archäologischen Untersuchungen des Prager Suburbiums. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie, L. Poláček – J. Dvorská (eds), ITM V, Brno, 39–54 (Kolloquium Mikulčice September 1998). (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologie v pražském suburbiu. Archeologie ve středních Čechách 3 – k poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, 337–352. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku. In: Vlček, P. a kol., Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 11–27. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 1998: Nová archeologická zjištění v prostoru Valdštejnského náměstí (Neue archäologische Erkenntnisse über den Raum des Valdštejnský Platzes). Archaeologica Pragensia 14, 67–86. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. 1997: Nástin vývoje podhradí Pražského hradu do poloviny 13. století (Abriss der Etwicklung des Suburbiums der Prager Burg bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts). Archeologické rozhledy 46, 56–64.
 • Čiháková, J. 1997: Sdělení o archeologickém a palynologickém výzkumu v Praze-Malé Straně (čp. 259/III). In: Život v archeologii středověku – Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richtrovi a Zdeňku Smetánkovi, J. Kubková – J. Klápště et al. (eds), Praha 1997, 120–129. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Zavřel, J. 1997: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany. Archaeologica Pragensia 13, 93–103. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Omelka, M. – Zavřel, J. 1997: Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. In: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57, 18–19.
 • Čiháková, J. 1996: Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské Besedy (Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda). Archaeologica Pragensia 12, 153–161. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 1996: Exkurs: Keramické nálezy. In: Havrda, J. 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století. Archaeologica Pragensia 12, 146–150. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J.– Zavřel, J. 1996: Das Itinerar Ibrahim ibn Jakubs und die neuen Entdeckungen auf der Kleinseite. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A. D., edited by Petr Charvát and Jiří Prosecký, Praha 1996, 65–71. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J.– Růžičková, E.– Zeman, A. 1995: Petrographische Erforschung der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Prager Suburbium und Bewertung der Anwendung ihrer Ergebnisse ind der Archeologie. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert II, L. Poláček (ed.), Brno 1995, 203–212. (PDF ke stažení zde)
 • Boháčová, I. – Čiháková, J. 1994: Gegenwärtiger Stand des Entwicklungsschemas der Prager frühmittelalterlichen Keramik aus den ältesten Entwicklungsphasen der Prager Burg und ihrem Suburbium auf dem linken Moldau-Ufer. In: Tomková, K. und kol.: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittel-böhmen. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Č. Staňa (ed.), ITM I, Brno 1994, 173–179, (Kolloquium Mikulčice 25.–27. Mai 1993). (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková-Draganová, J. 1992: K vývoji osídlení jádra Malé Strany v době Přemyslovců (On settlement history of the core of Malá Strana – Lesser Quarter of Prague – under the Přemysl dynasty). Staletá Praha 22, 89–108. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. – Hrdlička, L. 1990: Technické misky s polevou v pražské keramice 12.–13. století (Technische Schalen mit Glasur in der Prager Keramik). Archaeologia historica 15, 411–417. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková, J. 1984: Pražská keramika 11.–13.století. In: Ječný, H. et al.: Praha v raném středověku : jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města (In: Prag im Fruhmittelalter : Eine der gegenwartigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt). Archaeologica Pragensia 5, 257–262. (PDF ke stažení zde)
 • Čiháková-Draganová, J. 1982: Raně středověké osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském – předběžné výsledky výzkumu (Frühmittelalterliche Besiedlung zu der Konvikt-Parzelle in der Prager Altstadt). Archaeologia Historica 7, 419–422. (PDF ke stažení zde)
 • Draganová, J. 1978: Kolonizační prvky v keramice 12. a 13. století ve střední Evropě. nepubl. diplomová práce, archiv FFUK. (PDF ke stažení zde)

2.   ZPRÁVY O VÝZKUMECH v Pražském sborníku historickém (PSH)

Čiháková, J. 2017a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská čp. 485/III – Komenda řádu maltézských rytířů, ppč. 241, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 252/2, a). Pražský sborník historický 45, 597.

– 2017b: Praha 1-Malá Strana, Mostecká čp. 53/III. Pražský sborník historický 45, 597–599.

– 2017c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. Pražský sborník historický 45, 605–606.

– 2017d: Praha 1-Malá Strana, Vítězná čp. 419/III. Pražský sborník historický 45, 614.

Čiháková, J. 2015a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 43, 582–583.

– 2015b: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 239/III. PSH 43, 588–589.

– 2015c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 43, 590–592.

– 2015d: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ulice čp. 24 a 25/III. PSH 43, 592.

– 2015e: Praha 1-Malá Strana, Zámecké schody čp. 187/III. PSH 43, 600.

Čiháková, J. 2013a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská čp. 286/III. PSH 41, 463–464.

– 2013b: Praha 1-Malá Strana, Saská čp. 520/III. PSH 41, 468.

– 2013c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. PSH 41, 468–471.

– 2013d: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady ppč. 134 a 137/2. PSH 41, 476.

Čiháková, J. 2011a: Praha 1 -Malá Strana, Karmelitská ulice ppč. 1050. PSH 39, 399–400.

– 2011b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993 b). PSH 39, 401–402.

– 2011c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 4/III. PSH 39, 403.

– 2011d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 265/III. PSH 39, 403–404.

– 2011e: Praha 1-Malá Strana, Všehrdova ppč. 1061. PSH 39, 407.

Čiháková, J. 2009a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 37, 424–425.

– 2009b: Praha 1-Malá Strana, Tržiště čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 37, 429.

Čiháková, J. – Müller, M.2009: Praha 1-Malá Strana, Letenská čp. 29–33/III a Josefská čp. 28/III. PSH 37, 413–420.

Čiháková, J. 2007a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 2/III – MFF UK. PSH 35, 320–323.

–2007b: Praha 1-Malá Strana, Míšeňská ulice čp. 70/III. PSH 35, 323–324.

–2007c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III. PSH 35, 327–328.

–2007d: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 35, 313–314.

Čiháková – Havrda 2007a: Praha 1Malá Strana, Letenská ulice čp. 29/III  severovýchodní dvůr augustiniánského kláštera u sv. Tomáše. PSH 35, 318–319.

Čiháková – Havrda 2007b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 28/III – augustiniánský klášter u sv. Tomáše. PSH 35, 312–313.

Čiháková, J. 2006a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 34, 329–330.

–2006b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 34, 330–332.

–2006c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 278/III. PSH 34, 332–334.

–2006d: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 211/III. PSH 34, 334–335.

–2006e: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 215/III. PSH 34, 335–336.

–2006f: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 164/III. PSH 34, 336–337.

–2006g: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolowratský palác. PSH 34, 338–341.

Čiháková, J. 2004a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská ulice čp. 485/III. PSH33, 347.

–2004b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 33, 347–348.

–2004c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH 33, 348–349.

–2004d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 271/III. PSH 33, 349–350.

–2004e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 33, 351–352.

–2004f: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 33, 358–361.

–2004g: Praha 1-Malá Strana, Újezd čp. 394/III. PSH 33, 361.

–2004h: Praha 1-Malá Strana, Újezd ppč. 1053, 1054 a 1069. PSH 33, 361–363.

–2004i: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 97/III. PSH 33, 363.

–2004j: Praha 1-Malá Strana, U Železné lávky čp. 567/III. PSH 33, 364.

Čiháková, J. 2003a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 64/III. PSH 32, 302.

–2003b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 43/III. PSH 32, 303.

–2003c: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 32, 303–304.

–2003d: Praha 1-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem. PSH 32, 306.

–2003e: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III–MFF UK. PSH 32, 306–307.

–2003f: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH32, 307.

–2003g: Praha 1-Malá Strana, Mostecká čp. 279/III. PSH 32, 308–309.

–2003h: Praha 1-Malá Strana, Saská ulice ppč. 1045. PSH 32, 311–312.

–2003i: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 16/III. PSH 32, 312.

–2003j: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 21/III. PSH 32, 312–313.

–2003k: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 93/III. PSH32, 314.

–2003l: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 105/III. PSH32, 314.

–2003m: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác a). PSH 32, 316–318.

–2003n: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác b). PSH 32, 318.

–2003o: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. ppč. 1012. PSH 32, 319–320.

Čiháková, J. 2000a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 373/III. PSH 31, 355.

– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice. PSH 31, 358–359.

– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 281/III. PSH 31, 359.

– 2000d: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice–před čp. 175/III. PSH 31, 359–360.

– 2000e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice. PSH 31, 360.

– 2000f: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 169/III. PSH 31, 360.

– 2000g: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 170/III. PSH 31, 360–361.

– 2000h: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolovratský palác. PSH 31, 361.

Čiháková – Tvrdík 2000: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III. PSH 31, 362–364.

Čiháková – Zavřel 2000a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 62/III. PSH 31, 354–355.

– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 266/III. PSH 31, 356–357.

– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 31, 361–362.

Čiháková, J. 1998a: Praha 1-Malá Strana, Josefská a Mostecká ulice. PSH 30, 258–259.

– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 30, 261.

– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 264/III. PSH 30, 262.

– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Na Kampě čp. 497/III. PSH 30, 263.

– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 30, 264–265.

Čiháková – Havrda 1998: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 30, 262.

Čiháková – Zavřel 1998a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice. PSH 30, 260.

– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 30, 260.

– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Dolní. PSH 30, 261.

– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Horní. PSH 30, 261.

– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 1/III. PSH 30, 265.

– 1998f: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III – Valdštejnský palác. PSH 30, 266.

Čiháková, J. 1995a: Praha 1-Nové Město, Palackého ul. čp. 722/II. PSH 28, 248.

– 1995b: Praha 1-Hradčany, Loretánská ul. c) Čp. 180/IV. PSH 28, 222.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, d) Čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 28, 226–227.

– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská čp. 375/III. PSH 28, 224.

– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 292/III. PSH 28, 227–228.

– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice c) čp. 233 + 220/III a Úvoz čp. 170/IV. PSH 28,229.

– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Nosticova ul. čp. 465/III. PSH 28, 230.

– 1995h: Praha 1-Malá Strana, Tržiště a) Čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 28, 231–232.

– 1995i: Praha 1-Staré Město a Josefov, Liliová ul. čp. 216/I. PSH 28, 238.

Čiháková – Havrda 1995a: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 42/III. PSH 28, 223–224.

– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III. PSH 28, 225–226.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 28, 226.

Čiháková – Zavřel 1995a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí před čp. 265/III. PSH 28, 227.

– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Jánský vršek čp. 328/III. PSH 28, 223.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 204/III a Nerudova čp. 209/III. PSH 28, 226.

– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Prokopská ul. čp. 296/III. PSH 28, 230.

– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ul. čp. 181/III. PSH 28, 231.

– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ul. čp. 22/III. PSH 28, 231.

– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Tržiště b) Čp. 263/III. PSH 28, 232.

Čiháková, J. 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí a). PSH 26, 198.

– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 26, 200–201.

– 1993c: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ul. čp. 214, Nové zámecké schody čp. 193/III. PSH 26, 201.

– 1993d: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí b). PSH 26, 202.

Čiháková – Lochmann 1993: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice čp. 1005/I. PSH 26, 205.

Čiháková – Zavřel 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí b). PSH 26, 198–200.

– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí a). PSH 26, 202.

Čiháková, J. 1991a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí. PSH 24, 196–197.

– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 24, 197.

– 1991c: Praha 1-Staré Město, Betlémské náměstí a). PSH 24, 198.

– 1991d: Praha 1-Staré město, Husova ulice. PSH 24, 199–200.

– 1991e: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice. PSH 24, 200–201.

Čiháková – Zavřel 1991: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 24, 197.

Zavřel – Čiháková 1991a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH

– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 24, 196.

Čiháková, J. 1989a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí. PSH 22, 171.

– 1989b: Praha 1-Malá Strana, Josefská ulice. PSH 22, 173–174.

– 1989c: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 22, 175.

Čiháková, J. 1988a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí a). PSH 21, 182.

– 1988b: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH 21, 182–183.

– 1988c: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady, U lužického semináře, Letenská ulice. PSH 21 ,186.

Čiháková, J. 1984a: Praha 1-Malá Strana, Harantova a Nebovidská ul. PSH 17, 141.

– 1984b: Praha 1-Malá Strana, Hellichova ul. PSH 17, 142.

– 1984c: Praha 1-Malá Strana, Josefská ul. PSH 17, 142–143.

– 1984d: Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. PSH 17, 143–144.

– 1984e: Praha 1-Malá Strana, Plaská ul. PSH 17, 171.

– 1984f: Praha 1-Malá Strana, Újezd. PSH 17, 172.

– 1984g: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 17, 148.

– 1984h: Praha 1-Staré Město, Malá Štupartská ul. PSH 17, 149–150.

Draganová – Hrdlička 1981: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 13, 162–163.