Jaroslav Podliska – bibliografie

Diplomní práce

Podliska, J. 1996: Vyšehradské podhradí v raném středověku (rekonstrukce podhradních areálů vyšehradského hradiště a jejich vývoje na podkladě archeologických a písemných pramenů), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (nepublikovaná diplomová práce, 1-192).

Disertační práce

Podliska, J. 2005: Výroba a zpracování železa v pražské předlokační aglomeraci (příspěvek archeologie k poznání nezemědělských aktivit 9. – 13. století), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (nepublikovaná disertační práce, 1 -180).

Monografie 

1.            Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml. M. – Selmi Wallisová, M.  2005: Čtyřicet let v podzemí. Výstava k 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, Praha, [publikace k výstavě]. 

2.            Juřina, P. a kol.  2009:Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha.

3.            Kypta, J. – Podliska, J. 2015:  Archeologické doklady každodenního života pražských měšťanů na počátku 15. století. In: Petr Čornej a Václav Ledvinka, Praha Husova a husitská, 1415-2015, publikace k výstavě,  32-39. ISBN 978-80-86852-64-5.

4.            Boháčová, I. – Podliska, J. – Hasil, J. 2015: Down to the trenches: the Integrated Information Systém of Archaeological Sources of Prague – an adjustment to the AMCR for urban archeology. In: Kuna, M. et al, Structuring archaeological evidence. The Archaeological Map of the Czech Republic and related infromation systems. Prague, 99-113. ISBN 978-8087365-88-5.

5.            Boháčová, I. – Podliska a kol. 2017: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha (ISBN 978-80-87365-97-7, Archeologický ústav, AV ČR, Praha, v. v. i.; ISBN 978-80-7480-091-7 Národní památkový ústav).

6.            Boháčová, I. – Podliska a kol. 2018: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, 2. upravené vydání. Praha (ISBN 978-80-7581-008-3, Archeologický ústav, AV ČR, Praha, v. v. i.; ISBN 978-80-7480-107-5 Národní památkový ústav).

Články a zprávy

1.            Podliska, J. 1995: Praha 1 – Staré Město, Alšovo nábřeží čp.70/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994, Pražský sborník historický XXVIII, 234.

2.            Podliska, J. 1995: Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ul. 1924/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze 1992 – 1994, Pražský sborník historický XXVIII, 249.

3.            Podliska, J. 1996: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města – Der Fund einer mittelalterlichen Lederscheide aus Prag 1 – Alstadt,  Archaeologica Pragensia 12, 323 – 330.

4.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Malá Strana, obv. Praha 1, Jánský vršek čp. 311/III, (akce 1086). Výzkumy v Čechách 1993-5, 214.

5.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Nové Město, obv. Praha 1, Pštrossova ul. čp. 1924/II, ppč.900, (akce1116). Výzkumy v Čechách 1993-5,  221.

6.            Podliska, J. 1997: Praha  – Smíchov, obv. Praha 5, ul. Elišky Peškové čp. 197, č.ev.11, ppč. 91,(akce1183). Výzkumy v Čechách 1993-5, 234.

7.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1, Alšovo nábřeží čp. 70, ppč. 997/1, (akce 1211). Výzkumy v Čechách 1993-5, 240.

8.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1, Anenské nám. před čp. 211/I, ppč. 1133/1, (akce 1223). Výzkumy v Čechách 1993-5, 243.

9.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Staré Město, obv. Praha 1, Karlova ul., ve vozovce před čp. 180 a sv. Klimentem, ppč. 1109, (akce 1225). Výzkumy v Čechách 1993-5, 244.

10.         Podliska, J. 1998:  Nález středověké ryté kresby na kameni z Prahy – Starého Města – Der Fund einer mittelalterlichen Ritzungzeichnung auf einem Stein aus der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 14, 209-216.

11.         Podliska, J. 1998: Praha 1 – Malá Strana, Jánský vršek čp. 311/III. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1996, Pražský sborník historický XXX, 258.

12.         Podliska, J. 1998: Praha 1 – Staré Město, Anenské náměstí. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1996, Pražský sborník historický XXX, 267.

13.         Podliska, J. 1998: Praha 1 – Staré Město, Karlova ul. před čp. 180/I. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1996, Pražský sborník historický XXX, 270-271.

14.         Podliska, J. 1998: Praha 5 – Smíchov, Elišky Peškové před čp. 197. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1996, Pražský sborník historický XXX, 290.

15.         Podliska, J. 1999: Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 125/II v Ostrovní ulici Na Novém Městě pražském – Rettungsgrabung auf die Parzelle des Hauses Nr. 125/II in Ostrovní – Strasse, Prag-Neustadt. In: Archeologické výzkumy v Čechách 1998 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 38, 12.

16.         Podliska, J. 2000: Záchranný archeologický výzkum Nostického paláce na Malé Straně v Praze 1 – Rettungsgrabung im Palais Nostitz, Prag 1 – Kleinseite. In: Archeologické výzkumy v Čechách 1999 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 42, 17.

17.         Podliska, J. 2000: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 379/III – Thun-Hohensteinský palác. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 355-356.

18.         Havrda, J. – Podliska, J. 2000: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 387/III, čp. 388/III a čp. 459/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 356.

19.         Podliska, J. 2000: Praha 1 – Staré Město, Řetězová, Karlova ulice čp. 223/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický, XXXI, 371-372.

20.         Podliska, J. 2000: Praha 1 – Josefov, Žatecká ulice čp. 40/V. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 376.

21.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2000: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ul. čp. 125/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 380.

22.         Podliska, J. 2000: Praha 2 – Nové Město, Na Výtoni čp. 2035/II. In: Zd. Dragoun a kol.,  Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 389.

23.         Podliska, J. 2000: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská ulice čp. 1446/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 389.

24.         Podliska, J. 2000: Praha 3 – Žižkov, Lucemburská ulice čp. 7/1170. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický XXXI, 391.

25.         Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2000: Pražská sídelní aglomerace v 10. a 11. století, Vyšehradské podhradí. In: L. Polanský – J. Sláma – D. Třeštík (ed.), Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (†7.února 999), Praha, 127-146.

26.         Podliska, J. 2000: Nález renesančních slunečních hodin v Ostrovní ul. na Novém Městě pražském – Die Entdeckung einer Renaissancesonnenuhr in der Ostrovní-Straße der Prager Neustadt (Nové Město). In: P. Čech – M. Dobeš (ed.), Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 205-209.

27.         Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání) – Sources of raw materials, the production and working of iron in Early Medieval Prague (the history, present state and future perspectives of research), Archeologické rozhledy LIII – 1, 91-118.

28.         Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2001: Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert, Die Vyšehrader Vorburg.In: P. Sommer (ed.), Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 (Internationales Symposium Praha 9. – 10. Februar 1999), Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha, 225-262.

29.         Podliska, J.  – Wallisová, M. 2001: Záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 37/II, Národní tř., Praha 1-Nové Město – Rettungsgrabung auf der Bauparzelle des Hauses Nr. 37/II, Národní Str., Prag 1 – NeustadtIn: Archeologické výzkumy v Čechách 2000 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 45, 38, obr. 11.

30.         Podliska, J. 2001: Praha  – Josefov, obv. Praha 1, Žatecká 14, čp. 55/V, ppč. 26, 116 (akce 820-826). Výzkumy v Čechách 1999, 176-177.

31.         Podliska, J. 2001: Praha – Košíře, obv. Praha 5, Slávy Horníka s vyústěním do ul. Písecké, pč. 2064 (akce 853). Výzkumy v Čechách 1999, 182.

32.         Podliska, J. 2001: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Karmelitská čp. 379/III, ppč. 272 (akce 903-904). Výzkumy v Čechách 1999, 194.

33.         Havrda, J. – Podliska, J. 2001: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Karmelitská čp. 387/III , 459/III, ppč. 283, 284 (akce 905 – 910). Výzkumy v Čechách 1999, 194 – 196.

34.         Podliska, J. 2001:  Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Ostrovní 32, čp. 125/II, ppč. 792 (akce 1004). Výzkumy v Čechách 1999, 219 – 220.

35.         Podliska, J. 2001: Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Národní 39, čp. 37/II, ppč. 723 (akce 1011). Výzkumy v Čechách 1999, 222 – 223.

36.         Podliska, J. 2001: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Vyšehradská 53, čp. 1446/II, ppč. 1256 (akce 1020). Výzkumy v Čechách 1999, 225.

37.         Podliska, J. 2001: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Na Výtoni 8, čp. 2035/II, ppč. 1357 (akce 1026). Výzkumy v Čechách 1999, 227.

38.         Podliska, J. 2001: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Zahořanského 5, čp. 2008/II, ppč. 1048 (akce 1029). Výzkumy v Čechách 1999, 227.

39.         Podliska, J. 2001: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Pod Slovany, Plavecká, ppč. 2444/1, 1234, 2446, 2448/1, 2449 (akce 1036). Výzkumy v Čechách 1999, 229.

40.         Podliska, J. 2001: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Řetězová 5, Karlova 26, čp. 223/I, ppč. 124, 1109 (akce 1143). Výzkumy v Čechách 1999, 248 – 249.

41.         Podliska, J. 2001: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Anenské náměstí a Anenská ul. ppč. 1134 a 1133/1 (akce 1164). Výzkumy v Čechách 1999, 254 – 255.

42.         Podliska, J. 2001: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Havelská ulička, ppč. 1087 (akce 1166). Výzkumy v Čechách 1999, 255 – 256.

43.         Podliska, J. 2001: Praha – Vinohrady, obv. Praha 2, Lucemburská 7, čp. 1170, ppč. 2557 (akce 1143). Výzkumy v Čechách 1999, 261 – 262.

44.         Podliska, J. 2001: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Neklanova 18, čp. 120/IV, ppč. 196 (akce 1234). Výzkumy v Čechách 1999, 267.

45.         Podliska, J. 2001: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Vyšehradská ppč. 267 (akce 1235). Výzkumy v Čechách 1999.

46.         Podliska, J. 2002: Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském – Neue Erkenntnisse von der Kirche des hl. Johannes d. T. am Geländer in der Prager Altstadt, Průzkumy památek IX-1/, Praha, 83-100.

47.         Podliska, J. 2002: Renesanční sklo z pražských archeologických výzkumů – Renaissance-Glas aus Prager Ausgrabungen, Historické sklo 3, Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 21 – 33.

48.         Podliska, J. 2002: Nové poznatky o stavebním vývoji kostela sv. Jana Na Zábradlí. In: A. Křížová – L. Špaček – Zd. Dragoun (ed.), Výroční zpráva 2001, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, Praha, 90 – 94, (ISBN 80-86360-28-8).

49.         Matoušová, S. – Podliska, J. 2002: Využití hypertextových stránek při zpracování a prezentaci archeologické dokumentace, Workshop Pohansko 2002, počítačová podpora v archeologii (nepublikovaný rukopis).

50.         Podliska, J. 2003: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova ppč. 381/1 a 381/3, Seminářská zahrada ppč. 919/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 303.

51.         Podliska, J. 2003: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí 471/III – Nostický palác. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII , 307-308.

52.         Podliska, J. 2003: Praha 1 – Malá Strana, Nebovidská čp. 460/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 309.

53.         Podliska, J. 2003: Praha 1 – Staré Město, Anenské náměstí, Anenská ulice ppč. 1133/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 321-322.

54.         Podliska, J. 2003: Praha 1 – Staré Město, Havelská ulička. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 325.

55.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Vyšehrad, Vyšehradská ulice. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 345.

56.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Nové Město, Pod Slovany, Plavecká – kabelovod. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 340-341.

57.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská a Vratislavova ulice. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 341-343.

58.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova ulice čp. 120/VI. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 344.

59.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova ppč. 161, 163 a 164. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 344-345.

60.         Podliska, J. 2003: Praha 2 – Vyšehrad, Vratislavova čp. 64/VI. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 345.

61.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2003: Praha 1 – Nové Město, Národní čp. 37/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický XXXII, 333.

62.         Havrda, J. – Podliska, J. 2003: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně. In: P. Vaňous – Zd. Dragoun (ed.), Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, Praha, 89 – 97.

63.         Havrda, J. – Kovář, M. – Podliska, J. 2003: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně, (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu), Staletá Praha, 24, 29 – 54.

64.         Podliska, J. 2003: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Hellichova ul. ppč. 381/1 (akce 851, 852, 853, ). Výzkumy v Čechách 2000, 185-186.

65.         Podliska, J. 2003: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Nebovidská ul. 6, Pelcova ul. 3, čp. 460/III, ppč. 292 (suterén), (akce 865). Výzkumy v Čechách 2000, 189.

66.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Národní tř. 38, čp. 37/II, ppč. 723 (akce 908). Výzkumy v Čechách 2000, 199-200.

67.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Vyšehradská ul., ppč. 2445, kabelovod I, (akce 924). Výzkumy v Čechách 2000, 204-205.

68.         Podliska, J. 2003: Praha – Podolí, obv. Praha 4, Jeremenkova ul. 39, čp. 471, (akce 928). Výzkumy v Čechách 2000, 205-206.

69.         Podliska, J. 2003: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Neklanova ul., ppč. 161, 163/1,2, 164, (akce 1002). Výzkumy v Čechách 2000, 220.

70.         Podliska, J. 2003: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Neklanova ul., ppč. 264/1, (akce 1003). Výzkumy v Čechách 2000, 220.

71.         Podliska, J. 2003: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Vyšehradská ul., ppč. 2445, (akce 1004). Výzkumy v Čechách 2000, 220-221.

72.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Vratislavova ul., ppč. 267/1, kabelovod III, (akce 1005). Výzkumy v Čechách 2000, 221.

73.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Vratislavova ul. 13, čp. 64/VI, ppč. 208 (akce 1006). Výzkumy v Čechách 2000, 221.

74.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Ul. Pštrosova a Vojtěšská, ppč. 2404, 2405, řez 1 – jižní (akce 932). Výzkumy v Čechách 2001, 212.

75.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Ul. Pštrosova a Vojtěšská, ppč. 2405, řez 2 – střední (akce 933). Výzkumy v Čechách 2001, 212-213.

76.         Podliska, J. 2003: Praha – Nové Město, obv. Praha 1, Ul. Pštrosova a Vojtěšská, ppč. 2405, řez 3 – severní (akce 933). Výzkumy v Čechách 2001, 212-213.

77.         Podliska, J. 2003: Praha – Podolí, obv. Praha 4, Pod Vyšehradem 26, čp. 66, ppč. 86/2 (akce 949). Výzkumy v Čechách 2001, 216.

78.         Podliska, J. 2003: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Na zábradlí, čp. 205/I, ppč. 167 (akce 970). Výzkumy v Čechách 2001, 221-222.

79.         Podliska, J. 2003: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Ul. Celetná čp. 562/I, ppč. 558 (akce 972). Výzkumy v Čechách 2001, 222.

80.         Podliska, J. 2003: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Ul. Karlova 26, čp. 223/I, ppč. 124 (akce 974). Výzkumy v Čechách 2001, 223.

81.         Podliska, J. 2003: Praha – Staré Město, obv. Praha 1, Ul. Platnéřská ppč. 1104 (akce 975). Výzkumy v Čechách 2001, 223.

82.         Podliska, J. 2003: Praha – Vyšehrad, obv. Praha 2, Na Libušince ppč. 279/1 (akce 1015). Výzkumy v Čechách 2001, 230.

83.         Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Karmelitská čp. 379/III, dvůr (sonda V), ppč. 272 (akce 963). Výzkumy v Čechách 2002, 202.

84.         Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Karmelitská čp. 388/III, linie I (řezy 4,5,6,7,8,9,10), ppč. 285 (akce 964). Výzkumy v Čechách 2002, 202.

85.         Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Karmelitská čp. 388/III, šachta I – ppč. 285 (330:339), šachta II – ppč. 1053 (326:313), (akce 965). Výzkumy v Čechách 2002, 202-203.

86.         Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Karmelitská čp. 379/III, dvůr, ppč. 272 (akce 973). Výzkumy v Čechách 2002, 205.

87.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, rekonstrukce objektu pro Parlament ČR, plocha E (západní nádvoří), ppč. 53 (akce 975). Výzkumy v Čechách 2002, 206.

88.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, rekonstrukce objektu pro Parlament ČR, plocha A (zahrada), ppč. 53 (akce 976). Výzkumy v Čechách 2002, 206-207.

89.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, rekonstrukce objektu pro Parlament ČR, plocha B (JV sklep), ppč. 53 (akce 977). Výzkumy v Čechách 2002, 207-208.

90.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, rekonstrukce objektu pro Parlament ČR, plocha D, ppč. 53 (akce 978). Výzkumy v Čechách 2002, 208.

91.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha – Malá Strana, obv. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, rekonstrukce objektu pro Parlament ČR, plocha C (sklep-výtahová šachta), ppč. 53 (akce 980). Výzkumy v Čechách 2002, 206.

92.         Podliska, J. 2004: Praha – Nové Město, obv. Praha 2, Vyšehradská 26, čp. 431/II, ppč. 1634 (akce 1005). Výzkumy v Čechách 2002, 20214-215.

93.         Omelka, M. – Podliska, J. 2004: Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad čp. 1078/II na Náměstí Republiky v Praze 1. In: Zd. Dragoun (ed.), Výroční zpráva 2003, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha, 40 – 46.

94.         Podliska, J. 2004: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 379/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 342 – 343.

95.         Podliska, J. 2004: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 388/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 343 – 344.

96.         Havrda, J. – Podliska, J. 2004: Praha 1 – Malá Strana, Nerudova ulice čp. 249/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 353 – 357.

97.         Podliska, J. 2004: Praha 1 – Staré Město, Celetná ulice čp. 562/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 366.

98.         Podliska, J. 2004: Praha 1 – Staré Město, Karlova ulice čp. 223/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 367.

99.         Podliska, J. 2004: Praha 1 – Staré Město, Na Zábradlí čp. 205/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 370 – 372.

100.     Podliska, J. 2004: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 372 – 373.

101.     Podliska, J. 2004: Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ulice ppč. 2405. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 379.

102.     Podliska, J. 2004: Praha 2 – Nové Město, Apolinářská ulice čp. 447/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 384.

103.     Podliska, J. 2004: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská ulice čp. 431/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2001 – 2002, Pražský sborník historický XXXIII, 387 – 388.

104.     Podliska, J. 2004: Výzkum na Náměstí Republiky – unikátní pohled do historie Prahy. Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 5/2004, 154 – 160.

105.     Podliska, J. 2005: Náměstí Republiky, rok poté… Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 6/2005, 75-77.

106.     Krajíc, R. –Sedláčková, H. – Veselá, J. – Podliska, J. 2005: Renesanční sklo v archeologických nálezech v Čechách a na Moravě. In: O. Drahotová a kol., Historie sklářské výroby v českých zemích, I. díl, Od počátků do konce 19. století. Praha, 159-185. 

107.     Havrda, J. – Juřina, P. – Kašpar, V. – Kováčik, P. – Omelka, M. – Podliska, J. – Valkony, J. – Žegklitz, J. 2004 – 2005: Badania archeologiczne na terenie dawnych koszar Jerzego z Podiebrad na placu Republiky nr. 1078/II w Pradze – Nowym Mieście. (Wstępne informace o pierwszym sezonie badań w roku 2003) – Archaeological excavations on the area of former barracks of Jerzy of Podiebrady in Republiky sguare number 1078/II in Prague – New Town (Preliminary information on the 1st season of excavations in the year 2003), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, IX/2004-2005, 281-291. 

108.     Podliska, J. 2005: Pleiner, R., Iron in archaeology: the European bloomery smelters, Český časopis historický 103, 687-689.

109.     Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Podliska, J. – Selmi Wallisová, M. – Tryml. M. 2006: Zpráva …o čem?, Zprávy památkové péče 66, 349-351.

110.     Podliska, J. – Zavřel, J. 2006:  K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy – Identifikation und Interpretation des archäologischen Materiale auf dem Beispiel des frühmittelalterlichen Prags, Archaeologia historica 31/2006, 389-402.

111.     Podliska, J. 2006:  Drobné výzkumy v jádru bývalé osady Podolí v Praze 4. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2005 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 64, 19-20.

112.     Podliska, J. – Juřina, P. 2006: Praha 1 – Nové Město, Náměstí Republiky čp. 1078/II a 1079/II – areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický XXXIV, 356 – 374.

113.     Podliska, J. 2007: Podolí – osada před hradbami města. Příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy – Podolí – the village before the City Gates. A contribution towards the knowledge of variability in settlement background of historical Prague, Archaeologica Pragensia 18/2006, 153-166.

114.     Havrda, J. – Podliska, J. 2007: Praha  – Malá Strana, okr. Praha 1, Ul. Nerudova čp. 249/III, ppč. 53 (akce 758-762), Výzkumy v Čechách 2004,175-177.

115.     Havrda, J. – Omelka, M  – Podliska, J. 2007 :Praha  – Nové Město, okr. Praha 1, Náměstí Republiky čp. 1078/II, 1079/II,  ppč. 460, 461 (akce 790), Výzkumy v Čechách 2004,175-177.

116.     Kovář, M. – Podliska, J. 2007: Výzkum v Havelské ulici čp. 496/I na Starém Městě, Praha 1. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 68, 36-37.

117.     Podliska, J. 2007: Výzkum v Týnské uličce čp. 1064/I na Starém Městě, Praha. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 68, 37.

118.     Podliska, J. 2007: Archeologický výzkum plochy dvora domu čp. 1064/I v Týnské uličce na Starém Městě v Praze 1. In: Zd. Dragoun – P. Vaňous (ed.), Výroční zpráva 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha, 44 – 49.

119.     Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. 2007: Úsek zkoumaný NPÚ – ú.o.p. v hlavním městě Praze, 223-228.  In:  Juřina, P. a kol., Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003 – 2006 – Preliminary report on the results of the 2003 – 2006 open-area archaeological excavations in the area of the former George of Poděbrady Barracks on Náměstí Republiky, Archaeologica Pragensia 17/2005, 211-232, obr. příl. 242-248.

120.     Kovář, M. – Podliska, J. 2007: Praha 1 – Staré Město, Havelská ulice čp. 496/I, 330-331.  In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 330-331. 

121.     Podliska, J. 2007: Praha 1 – Staré Město, Týnská ulička čp. 1064/I.  In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 344–346.

122.     Podliska, J. 2007: Praha 1 – Josefov, Náměstí Jana Palacha čp. 1/V a Valentinská ulice.  In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 346–347.

123.     Podliska, J. 2007: Praha 4 – Podolí, Pod Vyšehradem ppč. 95.  In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 365–366.

124.     Podliska, J. 2007: Praha 4 – Podolí, U Podolského sanatoria čp. 3.  In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 366–367.

125.     Černá, E. – Podliska, J. 2008: Sklo – indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech – Glas – Indikator der Handels- und Kulturkontakte des mittelalterlichen Böhmen. In: P. Sommer – V. Liščák (ed.), Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. – 14. století, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Plzeň, 13. – 14. listopadu 2006, Colloquia mediaevalia Pragensia 10, Praha, 237-256.

126.     Podliska, J. 2008: Praha – Josefov, okr. Praha 1, kanalizační štola s šachtou, náměstí Jana Palacha 2, čp. 1/V (budova FFUK) a ul. Valentinská (akce 790). Výzkumy v Čechách 2005,199-200.

127.     Podliska, J. 2008: Praha – Podolí, okr. Praha 4, rekonstrukce objektu, ul. U podolského sanatoria 4, čp. 3, ppč. 61/1 (akce 832). Výzkumy v Čechách 2005, 211-212.

128.     Podliska, J. 2008: Praha – Podolí, okr. Praha 4, výstavba bytového domu, pod Vyšehradem ppč. 95 (akce 833). Výzkumy v Čechách 2005, 212.

129.     Podliska, J. 2008: Herstellung und Bearbeitung von Eisen in der vorlokationszeitlichen Siedlungsagglomeration von Prag. Ein archäologischer Beitrag zur Erkenntnis der nichtagrarischen Produktion des 9. -13. Jahrhuderts. In: L. Poláček (Hrsg.), Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice VI, Brno, 165-178.

130.     Kovář, M. – Podliska, J. 2008: Nález pozůstatků neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském – Fund eines überestes der unbekannten frühgotischen Bebauung in der Vejvodova Gasse in der Altstadt Prag, Průzkumy památek  2/2008, roč. 15, 119-126.

131.     Podliska, J. 2009:Praha – Nové Město, okr. Praha 1, Ul. Pštrossova č.p. 1924/II, p.p.č. 900 (akce 565). Výzkumy v Čechách 2006, 142.

132.     Podliska, J. 2009:Praha – Podolí, okr. Praha 4, výstavba areálového rozvodu v tzv. Žlutých lázních, Podolské nábřeží p.č. 1131/1, 1133/1,2, linie B (sondy II, III a IV), (akce 582). Výzkumy v Čechách 2006, 152.

133.     Podliska, J. 2009:Praha – Staré Město, okr. Praha 1, Ul. Karlova, ve vozovce před č.p. 180 a před sv. Klimentem p.č. 1109 (akce 594). Výzkumy v Čechách 2006, 156.

134.     Podliska, J. 2009:Praha – Staré Město, okr. Praha 1, výstavba nových suterénních prostor na dvoře objektu v Týnské uličce, č.p. 1064/1, p.č. 755 (akce 606). Výzkumy v Čechách 2006, 162.

135.     Flek, F. – Kubálek, P. – Omelka, M. – Podliska, J. 2009: Excavation of the Early Modern period cemetery on the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph´s in Prague´s New Town – Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze – Novém Městě. In: J. Žegklitz (ed.), Studies in Post-Medieval, Archaeology 3, Post-medieval ceramics, Production, assortment, usage, 407-452.

136.     Juřina, P. – Kašpar, V. – Podliska, J. 2009: Paláce z kamene i ze dřeva. In: P. Juřina a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, 44-51.

137.     Flek, F. – Omelka, M. – Podliska, J. 2009: Zahrada posledního odpočinku. In: P. Juřina a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, 107-110.

138.     Podliska, J. 2009: Sklo v proměnách staletí. In: P. Juřina a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, 163-169.

139.     Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze. Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů New findings on the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstrution of the colonisation process based on the archaeological sources). Archaeologica Pragensia 19, 309-332.

140.     Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu) – New discoveries of early medieval roads at Malá Strana in Prague (contribution to the reserch of the road network of the settlement bellow the Prague castle). Staletá Praha XXV, 2009/1, 31–40.

141.     Podliska, J. 2009: Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze (předběžné sdělení) – New data concerning the settlement in the backyard of Týnský court in the Old Town square in Prague. Staletá Praha XXV, 2009/2, 2–15.

142.     Cymbalak, T. –  Podliska, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 260/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 422–423.

143.     Podliska, J. – Kovář, M. 2009: Praha 1 – Staré Město, Vejvodova ulice čp. 442/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 446–447.

144.     Cymbalak, T. –  Podliska, J. 2009: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ulice ppč. 838/2 a 845/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 458–459.

145.     Flek, F. –  Podliska, J. 2009: Praha 2 – Nové Město, Apolinářská ulice čp. 436/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 464–465.

146.     Flek, F. –  Podliska, J. 2009: Praha 2 – Nové Město, Benátská ulice ppč. 2493. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 465.

147.     Flek, F. –  Podliska, J. 2009: Praha 2 – Nové Město, Kateřinská ulice ppč. 2492. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 466.

148.     Podliska, J. 2009: Praha 2 – Nové Město, Trojická ppč. 2446. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 466–467.

149.     Podliska, J. 2009: Praha 4 – Podolí, Kostel sv. Michaela Archanděla  ppč. 42. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 470–471.

150.     Dragoun, Z. – Podliska, J. – Semerád, M. 2010: Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze,Průzkumy památek 1/2010, ročník 17, 83-90.

151.     Podliska, J. 2010: Výzkum při rekonstrukci Karlova mostu, Křižovnické náměstí v Praze 1. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, 32.

152.     Jiřík, J. – Podliska, J. 2010: Nález spony východogermánského typu na Starém Městě v Praze. The Find of a Clasp (Fibula) of the East Germanic Type in the Old Town of Prague, Studia Mediaevalia Pragensia 9, 153-169.

153.     Cymbalak, T. – Podliska, J. 2011: New Discoveries of Early Medieval Streets in Lesser Town in Prague. Contribution to Knowledge of Communications Network of Suburbium of the Prague Castle, Wratislavia Antiqua 13, Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowozytnego miasta Europy środkowej, Wroc ław, 299-309.

154.     Dragoun, Z. – Podliska, J. 2011a:Výzkum v kostele sv. Haštala v Praze 1 (hledání ostatků sv. Anežky České). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 26-27.

155.     Dragoun, Z. – Podliska, J. 2011b:Výzkum hrobu Tychona Brahe v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 27-28.

156.     Dragoun, Z. – Podliska, J. 2011c:Hledání svaté Anežky České, Staletá Praha 27, 2011/2, 89 – 103.

157.     Havrda, J. – Podliska, J. 2011: Hutnictví železa v podhradí Pražského hradu, Forum urbes medii aevii VI, Brno, 68-97.

158.     Flek, F. – Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, Havelská čp. 496/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 411.

159.     Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 234/I – klášter dominikánů u sv. Jiljí. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 413-416.

160.     Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, Karlův most – předpolí na Křižovnickém náměstí ppč. 1110 a 1111. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 417-418.

161.     Dragoun, Z. – Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, kostel Panny Marie před Týnem. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 424-426.

162.     Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Haštala a). In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 426-427.

163.     Dragoun, Z. – Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Haštala b). In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 427-428.

164.     Flek, F. – Podliska, J. – Prokopová, A. 2011: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí, U Radnice čp. 3/I – 12/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 429.

165.     Flek, F. – Podliska, J. 2011: Praha 1 – Staré Město, Masná čp. 620/I. In: Zd. Dragoun a kol.. Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 430-431.

166.     Podliska, J. 2011: Praha 1 – Nové Město, Vladislavova čp. 52/II. In: Zd. Dragoun a kol.. Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 462-463.

167.     Podliska, J. 2011: Praha 1 – Nové Město, Vyšehradská čp. 431/II. In: Zd. Dragoun a kol.. Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 469.

168.     Podliska, J. 2011: Praha 10 – Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele. In: Zd. Dragoun a kol.. Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 491-493.

169.     Podliska, J. – Tryml, M.  2012: Ochrana archeologických památek v Pražské památkové rezervaci. Zprávy památkové péče 72/2012/2, 100-105.

170.     Podliska, J. – Zavřel, J. 2012: Nové poznatky o konstrukci a petrografické skladbě Karlova mostu v Praze. Kámen, roč. 18, 2012, č. 2, 9 – 16.

171.     Podliska, J. 2012: Zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, 27–28.

172.     Podliska, J. 2012:Zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze. Výroční zpráva 2012, NPÚ ÚOP HMP, 15 – 16.

173.     Podliska, J. – Semerád, M. 2012:Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze – Die archäologische erforschung des restes der Judithbrücke auf dem Kreuzherrenplatz. Staletá Praha 28, 2012/2, 121 – 136.

174.     Černá, Eva – Hulínský, Václav – Macháček, Jan – Podliska, Jaroslav. 2012: On the origin of enamel-painted glass of the 12-14 th centuries in Bohemia, Despina Ignatiadou, Anastassios Antonaras (eds.), Annales du 18e Congrés de l´Association internationale pour l´Histoire du Verre. Thessaloniki 2009, 401-408.

175.     Cymbalak, T. – Havrda, J. – Podliska, J. – Tryml, M. 2014: Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi, in: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds), Obraz i metoda (Cyfrowe spotkania z zabytkami 4), Wrocław, ISBN 978-83-64358-33-3 (In-Press).

Prameny

1.            Podliska, J. 1994:Praha 1 – Nové Město, Pštrossova ul. čp. 1924/II, nálezová zpráva o výzkumu č. 13/93 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 7880/08.

2.            Podliska, J. 1995:  Praha 1 – Staré Město, Alšovo nábřeží čp.70/I, nálezová zpráva o výzkumu č.27/94 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3105/96

3.            Podliska, J. 1996: Praha 1 – Staré Město, kolektorová šachta Karlova ul. pč. 1109, nálezová zpráva o výzkumu č.36/95 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 7881/08.

4.            Podliska, J. 1997: Praha 1 – Staré město, kolektorová šachta Anenské náměstí pč.1133/1, nálezová zpráva o výzkumu č. 6/95 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj.479/98.

5.            Podliska, J. 1997: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 53, čp.1446/II, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2/97 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 480/98.

6.            Podliska, J. 1997: Investorská zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci domu čp. 55/V v Žatecké ulici, Praha 1 – Josefov (výzkum PÚPP č.8/97), archiv autora PÚPP.

7.            Podliska, J. 1998: Investorská zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v objektu čp.223/I Řetězová, Karlova ul., Praha 1 – Staré Město (výzkum PÚPP č.41/96), archiv autora PÚPP.

8.            Podliska, J. 1999: Praha 1 – Staré Město, Anenské náměstí p.č.1131/1, Anenská ulice p.č.1134, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 24/99 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 8939/99

9.            Podliska, J. 1999: Zpráva o zjišťovacím výzkumu v objektu čp. 37/II na Národní třídě, Praha 1 – Nové Město (34/99 PÚPP), archiv autor PÚPP.

10.         Podliska, J. 2000: Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova ulice ppč. 161, 163/1, 163/2, 164, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 32/00 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 362/01.

11.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2000: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní čp. 125/II, zpráva o záchranném archeologickém výzkumu 6/98 PÚPP, archiv autorů PÚPP.

12.         Podliska, J. 2001: Praha 1 – Staré Město, Karlova 26, čp. 223/I, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 7/01 SPÚ HMP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 4502/01.

13.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2001: Praha 1 – Nové Město, Národní třída čp. 37/II, zpráva o záchranném archeologickém výzkumu č. 25/00 PÚPP – 6.sv.+2 CD ROMy, archiv autorů SPÚ HMP.

14.         Podliska, J. 2002: Praha 1 – Staré Město, Na Zábradlí 1, čp. 205/I, nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu č. 3/01 SPÚ HMP, sv. 1 text, sv. 2 obrazové přílohy, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 8696/02.

15.         Podliska, J. 2002: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 26, čp. 431/II, zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu 23/02 SPÚ HMP, archiv autora SPÚ HMP.

16.         Podliska, J. 2002: Praha 1 – Malá Strana, Nebovidská 6, Pelclova 3, čp. 460/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu 6/00 PÚPP, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 1252/03.

17.         Podliska, J. 2004: Praha 2 – Nové Město, Na Slupi ppč. 1428/1,2, 1429/3,4, zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu č. 12/04 NPÚ ú.o.p., díl I. text, díl II. plány, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9501/04.

18.         Podliska, J. 2005: Praha 4 – Podolí, Pod Vyšehradem p.č. 95, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 6/05 NPÚ, ú.o.p. hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9039/05.

19.         Podliska, J. 2005: Praha 4 – Podolí, U podolského sanatoria 3/4, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 18/05 NPÚ, ú.o.p. hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9040/05.

20.         Podliska, J. 2005: Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská čp. 379/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 13/02 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3041/06.

21.         Podliska, J. 2006: Praha 1 – Staré Město, Havelská 29, čp. 496/I, zpráva o archeologickém výzkumu č. 2006/08 NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9477/06.

22.         Podliska, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí 1, čp. 471/III (Nostický palác, MK ČR), komentář k postupu zpracování nálezové zprávy archeologického výzkumu č. 20/98, 99, 00 + přílohy A) evidence výzkumu, B, C) plánová a obrazová dokumentace, archiv autora NPÚ-P.

23.         Podliska, J. 2007: Praha 1 – Staré Město, Týnská ulička 6, čp. 1064/I, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2006/10 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, svazek I-VI, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 11050/07.

24.         Cymbalak, T. – Podliska, J. 2007: Praha 1 – Nové Město, Národní třída pč. 841, 842, Mikulandská čp. 135/II, zpráva o archeologickém výzkumu 2007/13. I. etapa – zjišťovací sondáž, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9954/08.

25.         Podliska, J. 2008: Praha 5 – Smíchov, Hořejší nábřeží ppč. 2856, Praha 2 – Nové Město, Trojická ppč. 2446, vstupní šachty kabelového tunelu, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2007/02, NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 964/08.

26.         Podliska, J. 2008: Praha 4 – Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/03 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 6830/08.

27.         Cymbalak, T. – Podliska, J. 2008:Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ppč. 838/2, 845/1,2 (I. etapa – zjišťovací sondáže), nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/10 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9955/08.

28.         Flek, F. – Podliska, J. 2008:Praha 2 – Nové Město, Na hrádku, ppč. 2494, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/11 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3547/09.

29.         Kovář, M. – Podliska, J. 2008:Praha 1 – Staré Město, Vejvodova 10, čp. 442, ppč. 375, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/12 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3548/09.

30.         Flek, F. – Podliska, J. 2009:Praha 2 – Nové Město, Benátská ppč. 2493, nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu č. 2008/18 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3549/09.

31.         Podliska, J. – Staňková, V. 2009:Praha 1 – Staré Město, Na Rejdišti 1, čp. 77, ppč. 992, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/29 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 5352/09.

32.         Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009:Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí 11, čp. 260/III, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2006/21 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 713/10, archiv NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze čj. 1218/10.

33.         Podliska, J. – Wallisová, M. 2009: Praha 1 – Nové Město, Vladislavova 19, čp. 52, ppč. 758, nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2009/04 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR př. č. TX-2010-4072.

34.         Podliska, J. 2009: Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí, U radnice čp. 3-12/I, pč. 2-11, nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu č. 2009/42 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR př. č. TX-2010-4074

35.         Podliska, J. 2009: Praha 1 – Staré Město, Husova čp. 234/I, pč. 383/1, 384, nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu č. 2009/12 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, sv. I-IV,  NZ archiv ARÚ AV ČR př. č. TX-2010-4073.

36.         Podliska, J. – Dragoun, Z. 2010: Nálezová zpráva, archeologický výzkum,Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Haštala, Haštalské náměstí, ppč. 869, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/04, archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2010-4075.

37.         Podliska, J. – Flek, F. 2010: Nálezová zpráva, archeologický výzkum,Praha 2 – Nové Město, Apolinářská, ppč. 2469/1, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/19, archiv NZ NPÚ HMP čj. 8411/10; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2010-7754.

38.         Podliska, J. 2010: Nálezová zpráva, archeologický výzkum,Praha 15 – Hostivař, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, ppč. 188, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/25, archiv NZ NPÚ HMP čj. 12676/10; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2010-7753.

39.         Dragoun, Z. – Podliska, J. 2010: Nálezová zpráva, Archeologický výzkum, Praha 1 – Staré Město, Kostel Matky Boží před Týnem, ppč. 623, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/37, archiv NZ NPÚ HMP čj. 3824/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2011-2089. 

40.         Podliska, J. – Flek, F. 2011: Nálezová zpráva, Archeologický výzkum,Praha – Petrovice, Edisonova čp. 17, ppč. 16/1 a 535/2, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/05, archiv NZ NPÚ HMP čj. 4633/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2011-2088.

41.         Podliska, J. 2011: Nálezová zpráva, Archeologický výzkum,Praha 1 – Staré Město, Kostel sv. Haštala (sakristie), Haštalské náměstí, ppč. 869, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/01, archiv NZ NPÚ HMP čj. 5291/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2011-2094.

42.         Podliska, J. 2011: Nálezová zpráva, Zjišťovací archeologický výzkum,Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí, ppč. 2418/1 a 2419/1, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/13, archiv NZ NPÚ HMP čj. 8770/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2011-2251.

43.         Podliska, J. – Semerád, M. 2011: Nálezová zpráva, Zjišťovací archeologický výzkum,Praha 1 – Staré Město, Jilská 14, čp. 449, ppč. 398, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2010/43 a 2011/43, archiv NZ NPÚ HMP čj. 10862/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2172

44.         Podliska, J. 2011: Nálezová zpráva, Zjišťovací archeologický výzkum,Praha 1 – Hradčany, Strahovské nádvoří 1, čp. 132, ppč. 234, výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2011/19, archiv NZ NPÚ HMP čj. 14171/11; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2175

45.         Podliska, J. 2012: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, 2012/01,Praha 1 – Staré Město, Jilská ppč. 1117/1, Vejvodova ppč. 1121, svazek I a II, archiv NZ NPÚ HMP čj. 311/48850/2012; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2176

46.         Podliska, J. 2012: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, 2012/20,Praha – Kunratice, Nový hrad u Kunratic ppč. 863/1, archiv NZ NPÚ HMP čj. 62789/2012; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2173

47.         Podliska, J. 2012: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, 2011/28,Praha 1 – Staré Město, Křižovnické náměstí ppč. 72 (Juditin most), archiv NZ NPÚ HMP čj. 85318/2012; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2174

48.         Podliska, J. 2012: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, 2012/24,Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo nám. 19, čp. 751, ppč. 662, Kaple sv. Michala, konvent řádu františkánů u Panny Marie Sněžné, archiv NZ NPÚ HMP čj. 100386/2012; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. TX-2013-2171

49.         Podliska, J. 2013: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, 2013/02,Praha 1 – Malá Strana, Na Kampě 8, čp. 515, ppč. 742/7, archiv NZ NPÚ HMP čj. 37406/2013.

50.         Flek, F. – Podliska, J. 2013: Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze a NPÚ, ú.o.p. středních Čech, 2012/30, 2013/30,Praha 1 – Staré Město, Zlatá pč. 172, 1114, Liliová pč. 1112, Betlémské náměstí pč. 1130, Náprstkova pč. 1131, Anenské náměstí pč. 1133/1, Anenskéá pč. 1134, Na Zábradlí pč. 1135, Smetanovo nábřeží pč. 1149, archiv NZ NPÚ HMP čj. 311/90086/2013.

51.         Kypta, J. – Podliska, J. 2013: Nálezová zpráva, povrchový (nedestruktivní) archeologický výzkum č. NAV 2013/01 NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze a NPÚ, ú.o.p. středních Čech, 2013/02,Praha 4 – Kunratice, výzkum reliktů obléhacích prací v předpolí Nového hradu u Kunratic, pč. 863/1, archiv NZ NPÚ HMP čj. 311/96021/2013.