Kde nás najdete, kontakty

Národní památkový ústav v Praze,
Na Perštýně 12, čp. 356
110 00 Praha 1 – Staré Město

ÚOP Praha Odbor archeologie

Příjmení a jménoNázev povoláníNázev funkceKancelářMobilEmail
Cymbalak Tomasz Mgr.archeologvedoucí odboru234 653 310602 226 609cymbalak.tomasz@npu.cz
Lochmann Zdeněk PhDr.archeologarcheolog234 653 307602 230 148lochmann.zdenek@npu.cz

odd. archeologických výzkumů

Příjmení a jménoNázev povoláníNázev funkceKancelářMobilEmail
Havrda Jan Mgr.archeologvedoucí oddělení234 653 308602 230 173havrda.jan@npu.cz
Čiháková Jarmila PhDr.archeologarcheolog234 653 314602 230 172cihakova.jarmila@npu.cz
Taibl Pavel Mgr.archeologarcheolog234 653 146724 284 208taibl.pavel@npu.cz
Kovář Miroslav Mgr., Ph.D.archeologarcheolog234 653 312kovar.miroslav@npu.cz
Semerád Matouš Ing. arch.archeologarcheolog234 653 309602 231 348semerad.matous@npu.cz
Flek František Bcarcheologarcheolog234 653 305602 230 308flek.frantisek@npu.cz
Kapic Matyáš Mgr.archeologarcheolog234 653 146kapic.matyas@npu.cz
Müller Martindokumentátordokumentátor234 653 313724 284 232muller.martin@npu.cz
Růžička Michaldokumentátordokumentátor234 653 305ruzicka.michal@npu.cz
Bláhová Evadokumentátordokumentátor234 653 301blahova.eva@npu.cz

odd. péče o archeologické nálezy

Příjmení a jménoNázev povoláníNázev funkceKancelářMobilEmail
Staňková Veronika Mgr.archeologvedoucí oddělení234 653 311602 230 288stankova.veronika@npu.cz
Žďárská Anna Mgr.archeologarcheolog234 653 310zdarska.anna@npu.cz
Fiškandlová Ivanarestaurátorrestaurátor234 653 304778 425 447fiskandlova.ivana@npu.cz
Hřebíčková Anežkakonzervátorkonzervátor234 653 302hrebickova.anezka@npu.cz
Křepelová Johanakonzervátorkonzervátor234 653 304krepelova.johana@npu.cz
Smutka Libordokumentátordokumentátor234 653 313725 377 376smutka.libor@npu.cz
Svatošová Sylvierestaurátorrestaurátor234 653 303svatosova.sylvie@npu.cz

Odbor archeologie

Popis činností : ODBOR ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP P

Odbor archeologie na územním odborném pracovišti v Praze je tvořen ze dvou oddělení:

1/ oddělení archeologických výzkumů
2/ oddělení péče o archeologické nálezy

Náplň práce odboru vychází z hlavního organizačního řádu NPÚ a je prováděna v oblasti územní působnosti ÚOP:

Pracoviště zajišťuje:
    • agendu spojenou s územími s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.;
    • podílí se na úkolech spojených s metodickým řízením a odborným dohledem v oblasti archeologie v památkové péči;
    • zpracovává odborné podklady pro výkonné orgány státní správy, samosprávy a odborné organizace státní památkové péče ve věci archeologického dědictví;
    • zpracovává podklady pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit a území za památku, řešení koncepcí jejich ochrany, rehabilitace a prezentace;
    • provádí pravidelný terénní monitoring zapsaných archeologických památek;
    • vytváří a spolupracuje při vytváření oborových dokumentačních databází, podílí se na prezentační, propagační a ediční činnosti; provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů;
    • zajišťuje odborná vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče ve věcech týkajících se archeologie v památkové péči;
    • zajišťuje komplexní materiály týkající se evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologických nálezů, archeologických lokalit a území s archeologickými nálezy;
    • zajišťuje činnost vyplývající z Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy;
    • podílí se na popularizaci oblasti archeologie;
    • podílí se na zpracování podkladů pro výdej územně analytických podkladů;
    • organizačně zajišťuje činnosti Regionální archeologické komise (Pražská archeologická komise);
    • spolupracuje s GnŘ při vytváření oborových dokumentačních databází;
    • organizuje a koordinuje archeologické výzkumy, v rozsahu podmínek stanovených dohodou uzavřenou mezi Akademií věd ČR a NPÚ. Spravuje a ošetřuje movité archeologické nálezy vyzvednuté při výzkumech;
    • průběžně sleduje provádění ZAV a podílí se na jejich koordinaci z hlediska státní památkové péče;
    • provádí odborné konzultace k zamýšleným stavbám, stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám spojeným se zemními pracemi a další činnostmi s dopadem na uchování archeologického dědictví na územích s archeologickými nálezy;
    • publikuje výsledky práce pro odborné účely a pro účely jejich prezentace na odborných fórech;
    • podílí se na výzkumu a vývoji NPÚ.
    • metodicky a provozně vede všechny formy archeologických výzkumů s přihlédnutím k archeologickým nálezům;
    • zajišťuje technické zázemí prováděných archeologických výzkumů a operativních stavebních průzkumů v rámci činnosti odboru, a to včetně komunikace a koordinace subdodavatelských aktivit na výzkumech odboru;
    • zpracovává a vyhodnocuje dokumentace a poznatky získané archeologickými výzkumy;
    • metodicky a provozně vede všechny formy péče o archeologické nálezy movité povahy;
    • koordinuje specializované konzervátorské a restaurátorské zásahy na nálezech;
    • provádí specializované zprávy a dokumentace archeologických výzkumů a nálezů pro účely odborných výstupů;
    • zjišťuje základní stav dochování archeologických nálezů;
    • provádí konzervátorské zásahy a opatření na archeologických nálezech za účelem jejich ošetření a zachování, včetně vyhotovování základních konzervátorských zpráv;
    • zajišťuje odborné uložení archeologických nálezů v objektech depozitářů;
    • zajišťuje provozní správu depozitářů s archeologickými nálezy;
    • zajišťuje archivní správu dokumentace nálezů a jejich databázových evidencí, včetně depozitárních evidencí;
    • zajišťuje transfer nálezů mezi výzkumy, specializovanými archeologickými laboratořemi a depozitáři.

Organizační schéma územního odborného pracoviště v Praze

Redakce stránek

odborné dotazy: Jan Havrda

technické dotazy: Jakub Hlavatý