Ladislav Špaček – bibliografie

Bibliografie

 • 1968: čp. 189/I – Colloredo-Mannsfeldský  palác. Sonda v románském sklepě. Archiv PÚPP  č. inv. 2392.
 • 1969a: 187. Praha 1 – Staré Město c) v jihozápadním cípu zahrady čp. 847/I (nemocnice na Františku) u kostela sv. Šimona a Judy. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 114.
 • 1969b: 187. Praha 1 – Staré Město d) čp. 550/I, Staroměstské náměstí. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 114.
 • 1969c: 187. Praha 1 – Staré Město e) čp. 553/I, Celetná 2. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 115.
 • 1969d: 187. Praha 1 – Staré Město f) čp. 189/I – Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ul. Bulletin záchranného oddělení 6/1968,115.
 • 1969e: Čp. 553/I. Archeologický a stavebně historický výzkum, díl I-IV. PSSPPOP, Praha 1969. Archiv AÚ Praha, čj. 6473/74.
 • 1970: Zbytky středověkého osídlení u sv. Petra na Poříčí v Praze – Die Reste einer mittelalterlichen Be­siedlung bei St. Peter na Poříčí in Prag. Časopis Moravského musea 55, 97-100.
 • 1972: 175. Praha I – Staré Město, v Petrské ul. severně od kostela sv. Petra na Poříčí (býv. čp. 1173/II, 1174/II, 1175/II a 1176/II). Výzkumy v Čechách 1969, 123-124.
 • 1973: Praha 1 – Nové Město (Petrská ul.). Pražský sborník historický 8, 224.
 • 1975: Praha 1 – Nové Město (Petrská ulice). Pražský sborník historický 9, 220.
 • 1975: Praha 1 – Staré Město, Dlouhá ul. ppč. 1019. NZ o výzkumu PÚPP č. XL-2 v r. 1974. Archiv MMP, čj. 60/85.
 • 1978a: Nové nálezy při stavbě metra Na můstku – Neue Funde beim Bau des Metro Na můstku. Archaeologia historica 3, 381-386.
 • 1978b: Prognóza dalšího výzkumu Petrské čtvrti (osada u sv. Petra na Poříčí) ve světle dosavadních poznatků – Prognose der Weiteren Grabung im Siedlungsviertel von St. Peter in Prag – Poříčí im Lichte der bisherigen Erkenntnisse. Archaeologia historica 3, 387-391.
 • 1980: Praha 1 – Staré Město, ul. Na Můstku. Pražský sborník historický 12, 242.
 • 1981a: 307. Praha 1 – Staré Město, ulice Na můstku, č. kat. 1078. Výzkumy v Čechách 1976-77, 108.
 • 1981b: 308. Praha 1 – Nové Město, 1976 -a) nám. M. Gorkého 20, čp. 982/II, č. kat. 145. Výzkumy v Če­chách 1976-77, 108.
 • 1981c: 308. Praha 1 – Nové Město, 1976 -d) Biskupská ulice č. kat. 2341, jižně od kostela sv. Petra. Výzkumy v Čechách 1976-77, 109.
 • 1983a: Archeologie. In: Přehled činnosti Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v roce 1980. Staletá Praha 13, 226-227.
 • 1983b: Středověká vápenka na Velkopřevorském náměstí – Die mittelalterliche Kalkbrennerei am Velkopřevorské náměstí auf der Prager Kleinseite. Staletá Praha 13, 207-210, 258.
 • 1983c: Archeologický výzkum Petrské čtvrti. Zpravodaj dobrovolných aktivů Státní památkové péče a ochrany přírody 20, 1-9.
 • 1984: Výzkum v Petrské čtvrti (Příspěvek k datování středověké hmotné kultury) – Die Ausgrabung in der Gasse Petrská (Ein Beitrag zur Datierung der mittelalterlichen materiellen Kultur). Archaeologica Pragensia 5, 71-80.
 • 1988: Archeologické výzkumy – Archäologische Forschungen. Staletá Praha 18, 5-10, 221-222.
 • 1990: Grubenhaüser als eine Form einfacher Bauten im mittelalterlichen Prag. In Stadtbaukunst im Mittelalter. Berlin, 238-240.