Legislativa

  • Metodická spolupráce s orgány památkové péče
    Na stránkách Ministerstva kultury je zveřejněn popis procesů probíhajících dle památkového zákona. Příručka má sloužit jako návod při vedení řízení dle tohoto zákona. V této kapitole je zveřejněno také aktuální znění památkového zákona nejen s výběrem z judikatury ale i s výběrem stanovisek k tomuto zákonu. http://www.mkcr.cz/
  • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy npu-umluva.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Smlouva mezi AV a NPÚ o archeologických výzkumech npu-smlouva-av_npu.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Památkový zákon pamatkovy-zakon.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Ustanovení památkového zákona ustanoveni-pamzak.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Stavební zákon (business.center.cz)
  • Památková ochrana na stránkách Archeologického ústavu Praha (Archeologický ústav Praha)
  • Legislativa (stránky NPÚ – http://www.npu.cz/pp/dokum/legisl/)

Archeologický výzkum a jeho definice

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy.

Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 2 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se výzkumem rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu. Nedílnou součástí výzkumu je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení. (zdroj: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.)