Martin Müller

identifikátor ORCID 0000-0001-5257-1233

1976–1980  studium na Střední průmyslové škole zeměměřické ukončené maturitní zkouškou

1976–1980  terénní pracovník na archeologických výzkumech ARÚ Praha, prázdninové praxe

1980–1981 nedokončené studium na ČVUT obor geodézie a kartografie

1981–1992 geodet ve Státním ústavu dopravního projektování (SÚDOP), provádějící kompletní geodetické práce pro projektování dopravních staveb

od 1992  dokumentátor archeologického odboru Národního památkového ústavu v Praze (dříve Pražský ústav památkové péče)

Specializace

  • geodetické práce pro archeologický výzkum ve složitých městských stratigrafiích
  • asistent vedoucího na záchranných archeologických výzkumech na území Pražské památkové rezervace
  • rekonstrukční modely vyhodnocovaných nálezových situací pro publikační a osvětové výstupy
  • základní orientace v české numismatice

Projekty

2015–2016 — Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. – Projekt číslo EHP-CZ06-OV-1-026-2014 podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, financovaným z EHP a Norských fondů 2009–2014. (Spolupráce NPÚ v Praze na projektu MFF UK formou subdodávky.)

2012–2014 — Archeologie – institucionální podpora Ministerstva kultury na rozvoj výzkumné organizace NPÚ.

2007–2011 — Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území ČR. Spoluřešitel institucionálního výzkumného záměru MK 07503233303, garant V. Razím.

2002–2006 — Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Spoluřešitel institucionálního výzkumného záměru MK CEZ01F2701, nositel J. Čiháková.

Bibliografie: