Mgr. Jan Havrda

1987 – 1992 studium na UK v Praze

1992 – 1994 pracoval jako technik v Českém geologickém ústavu

1992 – 1993 dokumentační pracovník na vybraných výzkumech Národního památkového ústavu v Praze

od 1994 odborný pracovník odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

2013 – absolvování kurzu památkové péče

od 2009 vedoucí oddělení archeologických výzkumů odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

od 2020 – předseda Pražské archeologické komise

Specializace:

 • realizace archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
 • vývoj Prahy v předlokačním období a počátky pražských měst
 • neagrární aktivity, zpracování  a výroba kovů  (archeometalurgie)
 • geologické poměry archeologických lokalit a vývoj osídlení v závislosti na přírodních podmínkách
 • pohřbívání v historickém centru Prahy
 • pražská románská architektura
 • metodika výzkumu komplikovaných středověkých stratigrafií
 • archeologická památková péče
 • popularizace archeologie – spoluautor výstavy Muzea hl. m. Prahy „Cesta do hlubin města – 12 nej… objevů pražské archeologie“ (2019-2010)
 • účast na přednáškových cyklech o středověké Praze na Univerzitě Karlově v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.

Projekty

 • 2016 – 2018 – Zrod českého města a žebravé řády. Grant GA ČR č. 16-06083S. Řešitel Petr Sommer, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Spoluřešitelé Pavel Břicháček, Eva Doležalová, Dušan Foltýn, Jan Kremer, Pavlína Mašková, David Merta, Marek Peška, Josef Žemlička. Externí spoluřešitelé Jan Havrda, Miroslav Kovář.
 • 2013 – 2017– Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. Projekt č. DF13P01OVV014 financovaný z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Hlavní koordinátor Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (I. Boháčová a kol.), spoluřešitel Národní památkový ústav (J. Podliska, J. Havrda, V. Staňková).
 • 2005 – 2007 – Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, grant GA ČR č. 404/05/2671, nositel I. Boháčová a L. Poláček, spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Havrda, J. Čiháková, J. Podliska.
 • 2002 – 2006 – Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a výpověď, institucionální výzkumný záměr, kód MK CEZ01F2701, nositel J. Čiháková, spoluřešitelé J. Havrda.,  M. Müller, J. Podliska, M. Tryml
 • 1999 – 2001 – Archeobotanika středověké krajiny. GA ČR GA404/99/1059, řešitel: RNDr. Věra Čulíková, CSc., spoluřešitelé J. Havrda a  V. Jankovská.

Bibliografie: