Michal Tryml – bibliografie

Diplomová práce
Tryml, M.: Příspěvek ke středověkému osídlení Žatecka. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1972.

Monografie
Tryml, M.: Staroměstské náměstí. Praha 1991.
Hejbal, D. – Lášek, J. B. – Opasek, A. – Stehlíková, D. – Tryml, M.: Bronzová legenda o svatém Vojtěchu. Praha 1997.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Románské domy v Praze. Paseka Praha – Litomyšl 2002.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Romanesque houses in Prague. Paseka Prague – Litomyšl 2003.
Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml, M. – Selmi Wallisová, M.: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha 2005.

Články, recenze, sdělení
1977
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8), Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha. 1977, 220 – 224.

1978
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Výzkum kostela v Dolních Chabrech, Zpravodaj dobrovolných aktívů státní památkové péče a ochrany přírody v Praze 6, 1978, 20-22.

1981
Ječný, H. – Tryml, M.: Pohřebiště českých králů na Zbraslavi, Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP v Praze 11, 1981, 9-10.

1983
Tryml, M.:: Perspektivy výzkumu Clam-Gallasova paláce, Zpravodaj dobrovolných aktivů Státní památkové péče a ochrany přírody 21, 1983, 4-7.
Ječný, H. – Tryml, M.: Pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi. In: Umění 13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání 2.-14. prosince 1981, Praha. vyd. Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha 1983, 197-200.

1984
Tryml, M.: K některým výsledkům archeologického výzkumu Novoměstské radnice v Praze Zu einigen Ergebnissen der archäologischen Erforschung des Neustädter Rathauses, Staletá Praha 14, 1984, 75-88, 219.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry, Archaeologica Pragensia 5/2, 1984, 331-337.
Ječný, H. – Stehlíková, D. – Olmerová, H. – Špaček, L. – Čiháková, J. – Kršáková, S. -.Tryml, M.: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města — Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt, Archaeologica Pragensia 5/2, 1984, 211-288.

1986
Tryml, M.: K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí – Zu den Anfängen der mittelalterlichen Besiedlung des Haštalské náměstí (Castulusplatz) und seiner Umgebung, Staletá Praha 16, 1986, 75-83, 315.
Stehlíková, D. – Tryml, M.: Výzkum staroměstské osady Na louži – Erforschung der Ansiedlung Na louži, Staletá Praha 16, 1986, 85-98.
Benešovská, K. – Ječný, H. – Stehlíková, D. – Tryml, M.: Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, Umění 34/5, 1986, 385-409.

1992
Tryml, M. – Zavřel, J.: K počátkům středověkého osídlení jižní části Malé Strany – Strany – On the origins of early medieval settlement of the S part of the Leser Quarter – Zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung des Südteils von der Kleinseite, Staletá Praha 22, 1992, 109-126.
Dragoun, Zd. – Olmerová, H. – Tryml, M.: K jubileu Huberta Ječného, Staletá Praha 22, 1992, 5-6.

1997
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: O šálivé stopě, Archeologické rozhledy 49, 1997, 165-166.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Konec šálení, Archeologické rozhledy 49, 1997, 546.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Verfassung des Katalogs der romanischen Häuser in Prag. In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the „Medieval Europe Brugge 1997“ Conference Volume 1, ed. Guy De Boe et F.Verhaeghe, I.A.P. Rapporten 1, Zellik, 1997, 211-218.
Dragoun, Zd. – Omelka, M. – Tryml, M.: Vývoj, stav a perspektivy archeologické památkové péče v Pražské památkové rezervaci, in: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc 1997, 65-81.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: K otázce románského původu zástavby domu čp. 456/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 4/1, 1997, 136-138.
Kovařík, P. -Tryml, M.: Příběh Vojtěcha Slavníkovce, Týden 17/1997, 92.
Kovařík, P. -Tryml, M.: Svědectví archeologie, Týden 17/1997, 85-86.
Richter, M. – Tryml, M.: Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1993 až 1996. Archaeologica Pragensia 13, 1997, 219.
Tryml, M.: Předlokační osídlení Nového Města a Vyšehradu z pohledu archeologa. In: Baťková, R. a kol.: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad. Praha 1998, 11-15.

1998
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/I na Starém Městě pražském – Der Fund eines Abortrisalits im romanischen Haus Konskr.-Nr. 16/I in der Altstadt in Prag, Průzkumy památek 5/2, 1998, 77-82.

1999
Tryml, M.: Výzkum parcely domu čp. 1319/II v Žitné ulici na Novém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 1998. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 38, 1999, 13.
Tryml, M.: Procházka pravěkem. In: Augusta, P. ed.: Kniha o Praze 6. Praha 1999, 9-12.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Dochované zděné šíje románských domů v Praze, Průzkumy památek 6/1, 1999, 41-46.

2001
Zavřel, J. – Tryml, M.: Svědectví hlíny – archeologie na Petříně. In: Zavřel, J. a kol.: Pražský vrch Petřín. Praha – Litomyšl 2001, 89-97.

2002
Tryml, M.: Výroční zprávy Pražského archeologického fondu za léta 1999 až 2002, Archaeologica Pragensia 16, 2002, 303-304.
Tryml, M.: Pohřebiště bez osídlení ? In: Výroční zpráva 2001 – Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, Praha 2002, 95-97.

2003
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Pár slov k maxirecenzi. Románské domy v Praze po roce, Archeologické rozhledy 55, 2003, 398-401.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Několik nových poznatků o pražských románských domech, Průzkumy památek 10/1, 2003, 91-95.
Semerád, M. – Tryml, M.: Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 2003, 87-97.

2004
Bubeneč ve středověku. In: M. Tryml ed. Kniha o Bubenči. Praha 2004.

2005
Tryml, M : Archeologie a veřejnost, Zprávy památkové péče 65, 2005, 456.
Tryml, M.: Zrod nové tradice, Zprávy památkové péče 65, 2005, 456-457.

2006
Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J.- Lochmann, Z. – Omelka, M. – Podliska, J. – Selmi-Wallisová, M. – Tryml, M.: Zpráva …o čem ?, Zprávy památkové péče 66, 2006, 349-351.
Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M.: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122.
Havrda, J. – Tryml, M.: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany, Archaeologica Historica 31, 2006, 109-118.
Havrda, J. – Tryml, M.: Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně), Svorník 4, Praha 2006, 163-168.
Havrda, J. – Tryml, M.: Renesanční jímka z pražské Malé Strany. In: Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2006.
Tryml, M.: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele. In: J. Krákorová a kol., Dolní Chabry. Praha-Dolní Chabry 2006, 57-63.
Tryml, M.: Editorial, Zprávy památkové péče 66, 2006, 89.
Tryml, M.: Archeologie a veřejnost potřetí, Zprávy památkové péče 66, 2006, 356-357.
Tryml, M.: Archaeologica Historica 30/2006, Zprávy památkové péče 66, 2006, 167 (recenze).
Kniha o Břevnově. (editor M. Tryml), Praha nedat. [2006].

2007
Tryml, M. 2007: II. pracovní schůzka archeologů NPÚ, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2, 158.
Tryml, M. 2007: Seminář v Bělorusku, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2 158-160.
Tryml, M. 2007: Archeologia historica 31/06, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2 165.
Tryml, M. 2007: Archeoparky a péče o památky, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 6, 456-459.
Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Výzkum na ploše bývalého dominikánského kláštera v Karmelitské ulici na Malé Straně, Praha 1, in: Archeologické výzkumy v Čechách 2006, sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 68, 43-44.
Rückl, Š. – Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382.
Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Raně středověké opevnění Malé Strany v místě někdejší osady Nebovidy, Muzejní a vlastivědná práce roč. 44 / Časopis společnosti přátel starožitností roč. 114, č. 3-4/2007, s. 243-248.

2008
Havrda, J. – Tryml, M. 2008: Archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí areálu. In Rothbauerová, V. – Hůrka, J. Stavba roku – Mandarin Oriental Hotel. Časopis Stavebnictví 4/2008, s. 10.
Tryml, M. 2008: Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit…, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 1, 75-76.
Tryml, M. 2008: Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 4, 286-289.
Tryml, M. 2008: Archeologie v Národním památkovém ústavu – jen dvě otázky?, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 5, 395-397.

2009
Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 2009/1, roč. 25. s. 41- 52.
(PDF ke stažení zde)

Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 2009/2, roč. 25. s. 26-46.
(PDF ke stažení zde)

Zprávy o výzkumech více zde…

Prameny (Nálezové zprávy, investorské nálezové zprávy…) více zde…