Miroslav Kovář – bibliografie

Miroslav Kovář: Renesanční dvory v okolí Českého Šternberka, Sázavsko 2000, s. 27 – 33.

Jaroslav Podliska – Jan Havrda  – Miroslav Kovář: Dům č.p. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 2003,  s. 29 – 54.

Jan John – Miroslav Kovář: Homole u Zvole, Archeologie ve středních Čechách / 8/1, 2004, s. 223 – 227.

Miroslav Kovář – Vojtěch  Vaněk – Jiří  Peták – Jiří  Úlovec – Tomáš Tomíček: Rataje nad Sázavou. Praha 2004.

Miroslav Kovář, K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera, Průzkumy památek 12, 2005, s. 184 – 191.

Miroslav Kovář, Předběžná zpráva o nálezu pozůstatků tří kamenických dílen, in: Opracování kamene. Plzeň 2006,  s. 65 – 72.

Jarmila Čiháková – Miroslav Kovář: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše,  Archaeologica Pragensia 18, 2006,  67–76.

Dušan  Foltýn – Miroslav Kovář, Ke stavebním dějinám proboštství sv. Martina v Kouřimi, Památky středních Čech 2006, s. 1 – 8.

Miroslav Kovář –  Jaroslav  Podliska: Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 15, 2008, s. 119 – 126.

Miroslav Kovář a kolektiv: Svědkové zaniklých staveb. Hradec Králové. 2008.

Miroslav Kovář, Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, Památky Středních Čech 23, 2009, s. 48 – 54.

Miroslav Kovář – Martin Musílek: Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově, Časopis společnosti přátel starožitností 117, 2009, s. 157 – 183.

Miroslav Kovář, Stručné shrnutí některých nových poznatků ke stavební podobě zaniklých hradeckých sakrálních staveb, in: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308 – 2008. Hradec Králové 2009, s. 203 – 214.

Miroslav Kovář – Martina Hrabová: Nález raně gotických článků v Michalské ulici čp. 442 (předběžná zpráva). Staletá  Praha 2009.

Dušan Foltýn – Miroslav  Kovář – Jan  Sommer: heslo Velíz, in: Přemyslovské Křivoklátsko. 900 hradu Křivoklátu.   Praha 2010, s. 219 -221.

Miroslav Kovář: Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů, Památky středních Čech, 10, 2010. 

Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk, Hana Hlaváčková, Petr Macek:
Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku, Průzkumy památek 17, 2010, s. 107-120.

Miroslav Kovář, Raně gotická architektura Břevnovského kláštera. Archeologické prameny k dějinám Prahy 5. Praha 2010.

Jan Havrda – Miroslav Kovář: Příspěvek k diskusi o počátcích dominikánského kláštera v Praze na Starém Městě Pražském, Staletá Praha 27, 2011, 74 – 88.

Jiří Bláha – Miroslav Kovář – Jiří Slavík: Z nových přírůstků v lapidáriu Muzea východních Čech v Hradci Králové (předběžná zpráva), Archeologie východních Čech 3, 2012, s. 32 – 54.

Miroslav Kovář – Zdeněk Dragoun: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 28, 2012, s. 13 – 31.

Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová: Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28, 2012, s. 77 – 90.

Miroslav Kovář: Příspěvek k diskuzi o počátku a formování raně gotické zástavby Havelského Města, in: M. Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Praha 2012, s. 232 – 273.

Miroslav Kovář: Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření a podobě kostela sv. Havla, in: M. Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Praha 2012, s. 338 – 345.

Miroslav Kovář: Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela Panny Marie pod řetězem v Praze Staletá Praha 29, 2013, s. 16 – 34.

Miroslav Kovář: Zur Interpretation der formalen Gestaltung der Propsteikirche St. Johannes der Täufer auf dem Velíz.