Miroslav Kovář – bibliografie

1. Kovář, M. 2000a: Několik poznámek k hornímu hradu v Ratajích nad Sázavou, Pod Blaníkem, 4, 26, č. 4, 2000, s. 12 – 14.

2. Kovář, M. 2000b: Renesanční dvory v okolí Českého Šternberka, Sázavsko 2000, s. 27 – 33.

3. Kovář, M. 2003c: Nové poznatky o stavebním vývoji čp. 249/III. In: Vaňous, P. – Dragoun, Zd. (ed. ), Výroční zpráva 2002. Státní Památkový ústav v hlavním městě Praze. Praha 2003, s. 97 – 100.

4. Kovář, M. 2003d: Trojprutá klenební žebra z českých klášteřišť – materiálie, „Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni“ 2003, 2, s. 113-116.

5. Podliska, J. – Jan Havrda, J. – Kovář, M. 2003: Dům č. p. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 2003, s. 29 – 54.

6. John, J. – Kovář, M. 2004: Homole u Zvole, Archeologie ve středních Čechách / 8/1, 2004, s. 223 – 227.

7. Kovář, M. – Vaněk, V. – Peták, J. – Úlovec, J. – Tomíček, T. 2004: Rataje nad Sázavou. Praha 2004.

8. Kovář, M. 2005:  K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera, Průzkumy památek 12, 2005, s. 184 – 191.

9. Kovář, M. 2006: Předběžná zpráva o nálezu pozůstatků tří kamenických dílen. In: John, J. – Kovář, M. (ed.), Opracování kamene. Plzeň 2006, s. 65 – 72.

10. Čiháková, J. – Kovář, M. 2006: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše,  Archaeologica Pragensia 18, 2006,  67–76.

11. Foltýn, D. – Kovář, M. 2006:  Ke stavebním dějinám proboštství sv. Martina v Kouřimi, Památky středních Čech 2006, s. 1 – 8.

12. Kovář, M. 2007: Příspěvek ke studiu morfologie raně gotických klenebních žeber v Čechách, Svorník 5 (Klenby), 2007, s. 315 – 322.

13. Kokinová, E.  – Kovář, M. 2007: Drobné poznatky ze stavebních úprav kláštera sv. Jakuba v Praze. In: Dragoun, Z., Výroční zpráva 2006. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. Praha 2007, s. 12 – 15.

14. Kovář, M. – Podliska, J. 2008: Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 15, 2008, s. 119 – 126.

15. Kovář, M. a kolektiv 2008: Svědkové zaniklých staveb. Hradec Králové. 2008.

16. Kovář, M. 2009: Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, Památky Středních Čech 23, 2009, s. 48 – 54.

17. Kovář, M. – Musílek, M. 2009: Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově, Časopis společnosti přátel starožitností 117, 2009, s. 157 – 183.

18. Kovář, M.  2009: Stručné shrnutí některých nových poznatků ke stavební podobě zaniklých hradeckých sakrálních staveb, in: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308 – 2008. Hradec Králové 2009, s. 203 – 214.

19. Kovář, M. – Hrabová, M. 2009: Nález raně gotických článků v Michalské ulici čp. 442 (předběžná zpráva). Staletá Praha 25, 2009, č. 2, s. 88 – 92.

20.  Juřina, P. – Kováčik, P. – Kovář, M. 2009: Jízdárna ukrývala sklepení měšťanských domů. In: Juřina, P. (ed.): Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, s. 86 – 88.

21. Foltýn, D. – Kovář, M. – Sommer, J. 2010: Velíz, in: Přemyslovské Křivoklátsko. 900 hradu Křivoklátu. Praha 2010, s. 219 -221.

22. Kovář, M. 2010: Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů. Miroslav Kovář. Památky středních Čech, 24, 2010, č. 1, s. 6 – 11.

23. Kovář, M. – Vaněk, V. – Hlaváčková, H. – Macek, P. 2010: Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku, Průzkumy památek 17, 2010, s. 107-120.

24. Kovář, M. 2010: Raně gotická architektura Břevnovského kláštera. Archeologické prameny k dějinám Prahy 5. Praha 2010.

25. Havrda, J. – Kovář, M. 2011: Příspěvek k diskusi o počátcích dominikánského kláštera v Praze na Starém Městě Pražském, Staletá Praha 27, 2011, 74 – 88.

26. Bláha, J. – Kovář, M. – Slavík, J. 2012: Z nových přírůstků v lapidáriu Muzea východních Čech v Hradci Králové (předběžná zpráva), Archeologie východních Čech 3, 2012, s. 32 – 54.

27. Kovář, M. – Dragoun, Z. 2012: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 28, 2012, s. 13 – 31.

28. Kovář, M. – Musílek, M. – Prokopová, A. 2012: Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28, 2012, s. 77 – 90.

29. Kovář, M. 2012a: Příspěvek k diskuzi o počátku a formování raně gotické zástavby Havelského Města, in: M. Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Praha 2012, s. 232 – 273.

30. Kovář, M. 2012b: Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření a podobě kostela sv. Havla, in: M. Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Praha 2012, s. 338 – 345.

31. Kovář, M. 2013: Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela Panny Marie pod řetězem v Praze Staletá Praha 29, 2013, s. 16 – 34.

32. Kovář, M. – Vaněk, V. 2013: Diskuse k příspěvku Františka Záruby „Relikty kostela sv. Mikuláše v Ratajích nad Sázavou“, Časopis Společnosti přátel starožitností, 121, 2013, č. 4, s. 200 – 206.

33. Bláha, R. – Kovář, M. – Sigl, J. 2013: Středověké kláštery v Hradci Králové – stav výzkumu a jeho další perspektivy, Forum Urbes Medii Aevi. VII./1-2. Kláštery ve středověkých městech střední Evropy 2013, č. 1, s. 44 – 55.

34. Havrda, J. – Kovář, M. – Prokopová, A. 2013: Klementinum čp. 1040/I. In: Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický 41, 2013, s. 488 – 489.

35. Kovář, M.  2014a: Zur Interpretation der formalen Gestaltung der Propsteikirche St. Johannes der Täufer auf dem Veliz. In: Fajt, J. – Hörsch, M. und  Razím, V.  Křivoklat (Hg.) – Pürglitz. Jagd – Wald – Herrscherrepräsentation. Studia Jagellonica Lipsiensia, 17. Ostfildern 2014 s. 31 – 36.

36. Kovář, M. 2014b: Terakotový svorník z nepomuckého kláštera. Průzkumy památek 21, 2014, č. 1, s. 119 – 122.

37. Kovář, M. 2014c: K architektonickým zlomkům ze Zbraslavského kláštera. Staletá Praha 30, 2014, č. 2, s. 121 – 128.

38. Kovář, M. 2014d: Stavební dílna a huť. In: Jeden den ve středověku Nodl, M. ed., Jeden den ve středověku Praha 2014, s. s. 89 – 115.

39. Kovář, M. 2015: Nález gotických architektonických detailů na nádvoří bývalého jezuitského profesního domu na Malé Straně (čp. 2/III). In: Podliska, J. et. al. (eds.), V zaujetí malostranských stratigrafií. Praha 2015, s. 176 – 179.

40. Kovář, M. 2015 a kol.: Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou: sborník příspěvků k jeho dějinám a architektuře. Studie k architektuře a dějinám českých klášterů, svazek 1. Praha 2015.

41. Kovář, M. 2015: K problematice raně a vrcholně gotické cihlové architektury v Praze. In: Cihla a stavební keramika ve středověku a novověku v městské architektuře střední Evropy, Forum Urbes Medii Aevi  9/1.-2, 2015, s. 202 – 207.

42. Kovář, M. 2015: K poznání raně gotického architektonického profilu. plaského kláštera. In: Kovář, M. – Gája, R.: Exkurs. Příklad plaských patronátních kostelů a jejich architektura v polovině 13. století jako pravděpodobný ohlas architektury řádového domu Kostel sv. Jakuba v Močidlci. In: Jiří Fák (ed.), Proměny plaského kláštera (1145–2015), Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.– 9. října 2015 v Plasích, Plasy 2015, s. 79 – 88.

43. Kovář, M. – Krček, J. – Kostrouch, F. – Široký, R. 2015: Souhrn nových poznatku o středověké cihlové architektuře zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk,  Forum urbes medii aevi 9, 2015, s. 248-271.

44. Kovář, M. – Úlovec – Matiášek, J. – Semerád, M. 2015:  Příspěvek k poznání středoveke stavebni podoby johanitské komendy v Českem Dubu.  In: FS Klára Benešovská, s. 172-193.

45. Kovář, M. – Vaněk, V. – Velímský, F. 2015: Nové poznatky o stavebním utváření kostela sv. Michaela Archanděla v Soběšíne (z výsledku operativní dokumentace a zjišťovacího archeologického výzkumu v roce 2014), Časopis Společnosti přátel starožitností 123, 2015, s. 65 – 96.

46. Havrda, J .–  Kovář, M. – Prokopová, A. 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánu na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevu, Staletá Praha vol. 31, 2015, 2015, č. 2, s. 42-61.

47. Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2015: Klementinum čp. 1040/I. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický 43, 2015, s. 603 – 607.

48. Kovář, M. – Houšková, D. 2015: Nález raně gotických článků na hradě Kumburku, Časopis Společnosti přátel starožitností 123, 2015, s. 193 – 204.

49. Kovář, M. – Flek, F. 2015: Zapomenutý gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích (okres Příbram), Podbrdsko 22, 2015, s. 247 – 258.

50. Somer, T. – Šrámek, J. – ve spolupráci s Kovářem, M. 2015: Benediktinské opatství ve Vilémově: dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015.

51. Kovář, M. 2016a: Na okraj k opomíjeným architektonickým formám raně gotického presbytáře augustiniánského (dříve vilemitského) kláštera v Pivoni. Minulosti západočeského kraje 51, 2016, s. 201 – 221.

52. Kovář, M. 2016b: K otázce stavební huti pomuckého kláštera ze sklonku rané gotiky a jejímu okruhu: (predběžné sdělení). Kovář, Miroslav. (2016) – In: Jižní Plzeňsko vol. 14 (2016) p. 67-107.

53. Kovář, M. 2016c: Nález gotického architektonického článku na klášteřišti zaniklého řeholního domu premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem, Časopis Společnosti přátel starožitností 124, 2016, s. 129 – 135.

54. Kovář, M.  – Staňková, V. 2016: K poznání středověké architektury kláštera cyriaků v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 32, 2016, č. 2, s. 73 – 83.

55. Bouda, J. – Kovář, M. 2016: Architektonické zlomky z pomuckého kláštera ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, Jižní Plzeňsko 14, 2016, s. 16 – 29.

56. Havrda, J. – Kovář, M. – Žďarská, A. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, Staletá Praha vol. 33, 2017, č. 2, s. 2 – 73.

57. Kovář, M. – Bláha, R. 2017: Nové poznatky o gotické výstavbě benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem a identifikace Hradecko-opatovického raně gotického hutního okruhu, In: Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015, ed. K. Nováček, M. Kubatová Pitrová, České Budějovice 2017, s. 271 – 292.

58. Kovář, M. – Žemlička, J. 2017: Zpráva o probíhajícím průzkumu kláštera minoritu v Litoměřicích a jeho předběžných výsledcích, Porta Bohemica 8 2017, s. 225 – 238.

59. Bláha, R. – Kovář, M. – Musil, J. 2017: K počátkům hradu Lichnice. Příspěvek k poznání raně gotické architektury ve východních Cechách, Východočeský sborník historicky 32, 2017, s. 117-140.

60. Gottfried, L. – Kovář, M. 2017: Středověký kostel sv. Mikuláše v Praskolesích, Minulostí Berounska 20, 2017, s. 11 – 33.

61. Kovář, M – Musil, J. 2017: Pozůstatky teplovzdušného vytápění z dominikánského kláštera v Chrudimi, Východočeský sborník historický 31 2017, s. 57 -78.

62. Cymbalak, T. – Kovář, M. 2017: Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze, Staletá Praha 33, 2017, č. 2, s. 135 -151.

Kovář, M. 2017: Marginálie k diskusi o počátcích dominikánského kláštera v Sezimově Ústí, Časopis Společnosti přátel starožitností 125, 2017, s. 145 – 158.

63. Kovář, M. 2017: Raně gotická a vrcholně gotická proměna dominikánského kláštera sv. Klimenta. In: Vacík, P. (ed.), Kristus v Getsemanech. Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora. Praha 2017, s. 51 – 58.

64. Flek, F. – Kovář, M. – Podliska, J. 2017: Anežská čp. 811/I, – Anežský klášter ppč. 877, 874/2, 875, 897, a klášter menších bratří a klauzurní zahrady ppč. 1015/1, 1025/4, 1024I2, 1024/1, 898, 897, 876, 875, 895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883. In: Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický 45, 2017, s. 621 – 623.

65. Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2017: Klementinum čp. 1040/I a 190/I. In: Dragoun, Z a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický 45, 2017, s. 631 – 634.

66. Válek, Jan – Malý, Karel – Gonda, Radim – Řihošek, Jaroslav – Skružná, Olga – Kovář, Miroslav 2017: Po stopách žďárského mramoru: hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera. Praha 2017.

67. Kovář, M. 2018: Střípky ze stavebních počátků dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (k recepci raně gotické architektury v severních Cechách), Časopis Společnosti přátel starožitností 126, 2018, č. 3, s. 129 -154.

68. Kovář, M. 2018 (red.): Navarov: zámek a hrad. Praha 2018 (s příspěvky autora).

69. Zahradník, P. – Kovář, M. – Černá, E. – Ollé, M. 2018: K lokalizaci a středověké podobě zbořeného minoritského konventního kostela sv. Michaela v Kadani, Ústecký sborník historický, 2018, č. 1 – 2, s. 23-72.

70. Kovář, M. – Kroupa, P. 2019: Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, Památky středních Čech 33, 2019, č. 2, s. 44 – 49.

71. Kovář, M. 2019: K otázce původu jedné architektonické formy v naší raně gotické architektuře, Časopis Společnosti přátel starožitností 127, 2019, s. 193 – 205.

72. Kovář, M. 2019: Z lapidária ždárského kláštera, Časopis Společnosti přátel starožitností 127, 2019, s. 1 – 29.

73. Kovář, M. 2020: První patro Velkopřevorského paláce na plánu z let 1725-1726, Staletá Praha 36, 2020, č. 2, s. 164-166.

74. Kovář, M. – Vojtěch, V. 2019: Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, Staletá Praha 35, 2019, č. 2, s. 114 – 124.

75. Baláček, J.  – Bartoš, L.  – Knotová, K.  – Kovář, M.  – Mikulcová, A.  – Semerád, M. 2019: Stavebně historické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2018, Staletá Praha 35, 2019, č. 2, s. 167-174 (zde s. 173 – 174, Praha 8, Březiněves, Na hlavní čp. 1, zběžné posouzení hospodářského dvora a rezidence maltézských rytířů)

76. Kovář, M. 2020a: Glosy k české gotické sakrální architektuře. I. Tochovice (okr. Príbram), kostel sv. Martina, Časopis Společnosti přátel starožitností 128, 2020, s. 137-141.

77. Kovář, M. 2020b: Nálezy středověkých fragmentů z kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici (okr. Česká Lípa), Časopis Společnosti přátel starožitností 128, 2020, s. 104-106.

78. Kovář, M. 2020c: Přírůstek k fondu raně gotické architektury v Praze, Staletá Praha 36, 2020, č. 1, s. 96 – 99.

79. Kovář, M. 2020d: Hesla. In: Dáňová, H. – Pražáková, M.: Středověká architektura východních Čech. In: Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech. 1250—1550 Hradec Králové 2020, s. 55 – 61.

80. Kovář, M. 2020e: K dataci a slohovému zařazení zaniklého závěru presbytáře dominikánského kostela či kaple v Hradci Králové. In: Ivo Hlobil, I. – Dospěl, M. (edd.), Uprostřed Koruny české: kolektivní monografie NAKI II, Prostějov 2020, s. 73 – 84.

81. Kovář, M. – Vojtěch, V. 2020: K poznání středověké architektury kostela sv. Jakuba Většího ve Slušticích. K výpovědní schopnosti farních kostelu ve východním okolí Prahy, Památky středních Čech 34, 2020, č. 2, s. 20-34.

82. Kovář, M. – Bláha, R. 2020: Raně gotický článek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Osicích (okr. Hradec Králové) a jeho lokální význam, Východočeský sborník historický 38, 2020, s. 5 – 21.

83. Kovář, M. – Cymbalak, T. 2020: K raně gotické architektuře kostela Panny Marie pod řetězem v Praze, Průzkumy památek 27, 2020, č. 1, s. 111 – 121.

84. Kovář, M. 2021a: Glosy k české gotické sakrální architektuře. II. K dvojici našich poklasických portálů v Blatně a Ostrovci na Kralovicku, Časopis Společnosti přátel starožitností, Společnost přátel starožitností 129, 2021, č. 1 s. 5 – 19.

85. Kovář, M. 2021b: Glosy k české gotické sakrální architektuře. III. K původu tvarosloví klenebních žeber jižní boční lodi kostela sv. Františka v pražském Anežském klášteře, Časopis Společnosti přátel starožitností, Společnost přátel starožitností, 129, 2021, č. 4, s. 215 – 225. 

86. Kovář, M. 2021c: Velkopřevorské náměstí čp. 485, 495, 639 – komenda řádu Maltézských rytířů. In:  Dragoun, Z a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2019 – 2020, Pražský sborník historický 49, 2021, s. 615 – 616.

87. Kovář, M. – Musil, J. – Musílek, M. – Sýkora, M. 2021b: Nové poznatky k vnějšímu opevnění hradu Ohebu (k. ú. Proseč u Seče, okr. Chrudim) a komentář k jeho vnitřní zástavbě, Archeologie východních Čech 21, 2021, s. 78 -113.

88. Kovář, M. – Bláha, R. 2021: K nálezu raně gotické podpory v Hradci Králové. Miroslav Kovář, Radek Bláha, Průzkumy památek 28, 2021, č. 2, s. 171-177.

89. Kovář, M. Facincani, F. 2021: K poznání tvarosloví zlatokorunského kláštera, Průzkumy památek 28, 2021, č. 1, s. 107-112.

90. Kovář, M. – Staňková, V. 2021: Ze starších stavebních dějin kláštera dominikánek v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 37, 2021., č. 2, s. 39 – 89.

91. Kovář, M. – Vaněk, V. 2021: Zpráva o nálezu raně gotického portálu v kostele Všech svatých v Olešce. Památky středních Čech číslo 2/2021, str. 67 – 71.

92. Kolomazníček, V. s příspěvkem Kováře, M. 2021: Panství pánů z Holštejna z pohledu archeologie: svědectví zaniklých středověkých vesnic. Archaeologica Olomucensia VI. 1. vydání Olomouc 2021.

93. Kovář, M. 2022a: Zapomenuté pozůstatky románské a gotické fáze výstavby kostela sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou, Časopis Společnosti přátel starožitností, Společnost přátel starožitností 130, 2022, č. 3, s. 129 – 167.

94. Kovář, M. 2022: K architektuře a stavebním dějinám opatovického kláštera. In: Kovář, M. – Kracík, V. (ed.). Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem. Studie k architektuře a dějinám českých klášterů, svazek 3. Opatovice nad Labem 2022, s. 106 – 121.

95. Kovář, M. – Musílek, M. 2022: Domy s věží v Praze. Ke středověké zástavbě a dataci objektu čp. 400 až 403 v Rytířské ulici ve světle nejnovějších výzkumu, Staletá Praha 38, 2022, č. 2, s. 158 – 179.

96. Starec, P. – Kovář, M. 2022: Nález fragmentu zdiva v Havířské ulici. (Příspěvek k podobě staroměstského opevnění), Archaeologica Pragensia, 26, 2022, s. 292 – 301.

97. Kadlec, A.  – Kovář, M.  – Macek, P. 2022: Nález nástěnné malby v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Příspěvek k výpovědním možnostem středověké stavby. Monumentorum custos 2022, č. 1 – 2, s. 5 – 20.

98. Frolík, J. – Kovář, M. – Musil, J. 2023: Lapidárium chrudimského muzea. Sbírky regionálního muzea v Chrudimi. Chrudim 2023.

99. Kovář, M. – Vaněk, V. 2023: Středověká jádra dvou středočeských kostelů (Okrouhlice – kostel sv. Vavřince a Všeradice – kostel sv. Bartoloměje), Časopis Společnosti přátel starožitností 131, 2023, č. 1, s. 1 – 8.

100. Kovář, M. – Starec, P. 2023: Dva architektonické články z prostoru kostela sv. Filipa a Jakuba na Starém městě pražském. K uplatnění poklasických klínových žeber v Čechách, Staletá Praha 39, 2023, č. 2, s. 54 – 67.

101. Bartoš, L.  – Knotová, K.  – Kovář, M. – Kovářová – Piskáčková – A. Semerád, M. – Sodomková, J. 2023: Stavebně historické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2022, Staletá Praha 34, 2023, č. 2, s. 156 – 166 (zde s. 162 – 163, Praga 1, Staré Město, čp. 211, Anenské nám. 2, Liliová 9, bývalý klášter dominikánek, nálezové situace v průjezdu).

102. Kovář, M. 2023 v tisku: Stručná zpráva o nových zjištěních v kostele sv. Michaela archanděla v Jistebnici (okr. Tábor), Časopis Společnosti přátel starožitností, Společnost přátel starožitností 2023.

103. Kovář, M. 2024 (tisku): Ke středověké podobě konventu augustiniánů-eremitů v Praze na Malé Straně, Staletá Praha 2024, č. 1.

104. Bureš, M. – Kovář, M. – Zavřel, J. 2024 (v tisku): Výzkum zaniklé cihelny v Praze-Bubenči, Archaeologica Pragensia.

105. Musílek, M. a kol. (ed.) 2024 v tisku: Hrad Oheb. 2024 (kapitoly v knize).