Pavel Taibl – bibliografie

Články

  1. Beránek, M. – Taibl, P. – Hasilová, P. – Hasil, H. 2014: Valová poloha „Betlém“, k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání. Castellogica Bohemica 14, 77–84.
  2. Taibl, P. 2015: Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském. Případová studie čp. 682/ I. Poster na konferenci FUMA 2016: Archeologie ve městě.
  3. Semerád, M. – Taibl, P. 2018: Nové objevy z archeologického výzkumu čp. 887 (Wittmandorfský dům) v ulici Nekázanka na Novém Městě v Praze.Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109, 13 (2018).
  4. Taibl, P. 2018: Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I. Staletá Praha, 34, 2018/2, 131–149.
  5. Taibl, P. 2018: Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřeží. Staletá Praha 34, 2018/2, 96–111.
  6. Taibl, P. – Štefan, I. – Zavřel, J. 2020: Proměna sídelní struktury Hořovicka ve středověku. Archeologické rozhledy LXXII/2, v tisku.
  7. Taibl, P. – Tryml, M. 2020: Kotva 1971. Revize výzkumu před výstavbou OD Kotva Archaelogia Pragensia 25, v tisku.