PhDr. Jarmila Čiháková

1973 – 1978 studium prehistorie a historie na FFUK v Praze. Diplomní práce „Kolonizační prvky v keramice 12. a 13.století ve střední Evropě“

od 1978 zaměstnána v Pražském ústavu památkové péče (dnes Národní památkový ústav v Praze, nejdříve jako laborant, od roku 1979 jako archeolog

Pracovní náplň a specializace:

 • specialista na terénní výzkum komplikovaných městských stratigrafií – realizace záchranných archeologických výzkumů v historickém jádru Prahy, převážně na Malé Straně (156 výzkumných akcí do konce roku 2007); teoretické aspekty vedení archeologického výzkumu komplikovaných stratigrafií
 • sumarizace výsledků archeologických výzkumů pro poznání historie Prahy, zejména Malé Strany jako jádra raně středověkého pražského města
 • studium raně středověké keramiky a její chronologie, podložené vlastními stratigrafiemi
 • spolupráce s přírodovědnými obory s cílem získat datovací kritéria pro pražskou keramickou sekvenci – petrografické analýzy keramiky, dendrochronologie

Projekty:

 • 2015–2016 – Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. – Projekt číslo EHP-CZ06-OV-1-026-2014 podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, financovaným z EHP a Norských fondů 2009–2014. (Spolupráce NPÚ v Praze na projektu MFF UK formou subdodávky.)
 • 2016 – Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha. – Institucionální podpora Ministerstva kultury na rozvoj výzkumné organizace NPÚ (řešitelka A. Holasová, spoluřešitelé J. Čiháková, J. Hájek)
 • 2012–2015 – Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha. – Institucionální podpora Ministerstva kultury na rozvoj výzkumné organizace NPÚ (řešitelka)
 • 2007–2011 – Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území ČR. – Záměr MK 07503233303, dílčí úkol 307. (poskytovatel MK ČR; řešitelka)
 • 2005–2007 – Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě. – GA ČR reg. č. 404/05/2671 (řešitelka I. Boháčová ARÚ AV ČR, spoluřešitelé za NPÚ Praha: J. Čiháková, J. Havrda, J. Podliska)
 • 2006–2006 – Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a výpověď. – záměr MK 0CEZ01F2701. (poskytovatel MK ČR; řešitelka)
 • 1994–1996– Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. – GA ČR reg. č. 404/94/1007. (nositel L. Hrdlička ARÚ AV ČR, spoluřešitelka J. Čiháková)


Bibliografie: