PhDr. Michal Tryml

1964 – 1972 studium středověké archeologie – archivnictví na FF UK v Praze. Diplomní práce „ Příspěvek ke středověkému osídlení Žatecka“

od 1973 jako archeolog v instituci, která se dnes nazývá Národní památkový ústav v Praze

od 2004 člen redakční rady časopisu Zprávy Památkové péče

Pracovní náplň a specializace:

 • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
 • archeologie středověkého města
 • pražská románská architektura
 • archeologická památková péče

Výběrová bibliografie:

– monografie

 • Hejbal, D. – Lášek, J. B. – Opasek, A. – Stehlíková, D. – Tryml, M. 1997: Bronzová legenda o svatém Vojtěchu. Praha.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2002: Románské domy v Praze. Paseka Praha – Litomyšl.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2003: Romanesque houses in Prague. Paseka Prague – Litomyšl.
 • Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml, M. – Selmi Wallisová, M. 2005: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha.

– články

 • Dragoun, Zd. – Tryml, M. 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8), Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 220 – 224.
 • Tryml, M. 1984: K některým výsledkům archeologického výzkumu Novoměstské radnice v Praze Zu einigen Ergebnissen der archäologischen Erforschung des Neustädter Rathauses, Staletá Praha 14, 75-88, 219.
 • Dragoun, Zd. – Tryml, M. 1984: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry, Archaeologica Pragensia 5/2, 331-337.
 • Ječný, H. – Stehlíková, D. – Olmerová, H. – Špaček, L. – Čiháková, J. – Kršáková, S. -Tryml, M. 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města – Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt, Archaeologica Pragensia 5/2, 211-288.
 • Tryml, M. 1986: K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí – Zu den Anfängen der mittelalterlichen Besiedlung des Haštalské náměstí (Castulusplatz) und seiner Umgebung, Staletá Praha 16, 75-83, 315.
 • Stehlíková, D. – Tryml, M. 1986: Výzkum staroměstské osady Na louži – Erforschung der Ansiedlung Na louži, Staletá Praha 16, 85-98.
 • Benešovská, K. – Ječný, H. – Stehlíková, D. – Tryml, M. 1986: Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, Umění 34/5, 385-409.
 • Tryml, M. – Zavřel, J. 1992: K počátkům středověkého osídlení jižní části Malé Strany – Strany – On the origins of early medieval settlement of the S part of the Leser Quarter – Zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung des Südteils von der Kleinseite, Staletá Praha 22, 109-126.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 1997: Verfassung des Katalogs der romanischen Häuser in Prag. In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the „Medieval Europe Brugge 1997“ Conference Volume 1, ed. Guy De Boe et F.Verhaeghe, I.A.P. Rapporten 1, Zellik, 211-218.
 • Dragoun, Zd. – Omelka, M. – Tryml, M. 1997: Vývoj, stav a perspektivy archeologické památkové péče v Pražské památkové rezervaci, in: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc, 65-81.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 1997: K otázce románského původu zástavby domu čp. 456/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 4/1, 1997, 136-138.
 • Tryml, M. 1998: Předlokační osídlení Nového Města a Vyšehradu z pohledu archeologa. In: Baťková, R. a kol.: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad. Praha 1998, 11-15.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 1998: Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/I na Starém Městě pražském – Der Fund eines Abortrisalits im romanischen Haus Konskr.-Nr. 16/I in der Altstadt in Prag, Průzkumy památek 5/2, 77-82.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 1999: Dochované zděné šíje románských domů v Praze, Průzkumy památek 6/1, 41-46.
 • Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2003: Několik nových poznatků o pražských románských domech, Průzkumy památek 10/1, 91-95.
 • Semerád, M. – Tryml, M. 2003: Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně, Staletá Praha 24, 87-97.
 • Tryml, M. 2005: Zrod nové tradice, Zprávy památkové péče 65, 456-457.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Havrda, J.- Lochmann, Z. – Omelka, M. – Podliska, J. – Selmi-Wallisová, M. – Tryml, M. 2006: Zpráva …o čem ?, Zprávy památkové péče 66, 349-351.
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2006: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany, Archaeologica Historica 31, 109-118.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2006: Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně), Svorník 4, Praha, 163-168.
 • Havrda, J. – Tryml, M.: Renesanční jímka z pražské Malé Strany. In: Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2006.
 • Tryml, M.: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele. In: J. Krákorová a kol., Dolní Chabry. Praha-Dolní Chabry 2006, 57-63.
 • Tryml, M.: Editorial, Zprávy památkové péče 66, 2006, 89.
 • Tryml, M.: Archeologie a veřejnost potřetí, Zprávy památkové péče 66, 2006, 356-357.
 • Tryml, M.: Archaeologica Historica 30/2006, Zprávy památkové péče 66, 2006, 167 (recenze).
 • Kniha o Břevnově. (editor M. Tryml), Praha nedat. [2006].
 • Tryml, M. 2007: II. pracovní schůzka archeologů NPÚ, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2, 158.
 • Tryml, M. 2007: Seminář v Bělorusku, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2 158-160.
 • Tryml, M. 2007: Archeologia historica 31/06, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2 165.
 • Tryml, M. 2007: Archeoparky a péče o památky, Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 6, 456-459.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Výzkum na ploše bývalého dominikánského kláštera v Karmelitské ulici na Malé Straně, Praha 1, in: Archeologické výzkumy v Čechách 2006, sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 68, 43-44.
 • Rückl, Š. – Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2007: Raně středověké opevnění Malé Strany v místě někdejší osady Nebovidy, Muzejní a vlastivědná práce roč. 44 / Časopis společnosti přátel starožitností roč. 114, č. 3-4/2007, s. 243-248.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2008: Archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí areálu. In Rothbauerová, V. – Hůrka, J. Stavba roku – Mandarin Oriental Hotel. Časopis Stavebnictví 4/2008, s. 10.
 • Tryml, M. 2008: Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit…, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 1, 75-76.
 • Tryml, M. 2008: Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 4, 286-289.
 • Tryml, M. 2008: Archeologie v Národním památkovém ústavu – jen dvě otázky?, Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 5, 395-397.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 2009/1, roč. 25. s. 41- 52.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 2009/2, roč. 25. s. 26-46.

bibliografie více