PhDr. Zdeněk Dragoun

1964 – 1971, 1974 – 1975 studium archeologie – archivnictví na FF UK v Praze. Diplomní práce „Vývoj osídlení Bozeňska v době předhusitské“

1972 – 1978 průzkumová četa Pražského stavebního podniku na výzkumech PÚPP

1978 – 1984 archeolog Muzea hlavního města Prahy

od 1982 člen Pražské archeologické komise, od 1991 do 2008 předseda

1983 – udělen titul PhDr.

1984 – 1992 archeolog Pražského ústavu památkové péče

od 1992 do 2008 vedoucí archeologického oddělení PÚPP (dnes NPÚ P)

od 1987 člen redakční rady Pražského sborníku historického

1990 – 1993 člen Rady Pražského hradu

1990 – 1993 člen redakční rady Zpráv památkové péče

od 1994 člen redakční rady Průzkumů památek

od 1997 člen redakční rady sborníku Archaeologica Pragensia

1994 – 2001 člen Archeologické komise MK ČR, od 1997 předseda

1996 – 1998 řešitel grantu GA ČR – Románské domy v Praze – katalog

1998 – 2006 člen Vědecké rady Archeologického ústavu AV ČR

od 2001 člen podoborové komise Grantové agentury České republiky

od 2003 předseda koreferentské komise výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky

od 2008 člen Památkové rady NPÚ v Praze

od 2008 člen Komise pro revitalizaci Staroměstského náměstí MHMP

od 2009 člen evaluační archeologické komise AV ČR

Pracovní náplň a specializace:

 • vývoj Prahy v předlokačním období a počátky pražských měst, pražská románská architektura

Výběrová bibliografie:

– monografie

 • Prag in der Zeit Karls IV. Katalog der Ausstellung, Praha 1985 (s V. Humlem).
 • Karlův most, Praha 1992 (s J. Šebkovou).
 • Břevnovský klášter, Praha 1993 (s P. Sommerem a P. Preissem).
 • Umělecké památky Prahy – Staré Město, Josefov, Praha 1996 (v kolektivu autorů pod redakcí P. Vlčka).
 • Románské domy v Praze, Praha 2002 (s J. Škabradou a M. Trymlem).
 • Praha 885 – 1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002.
 • Romanesque houses in Prag, Praha 2003 (s J. Škabradou a M. Trymlem).

– články

 • Přehled vývoje osídlení Bozeňska v době předhusitské, Historická geografie 17, 1978, 173-207.
 • Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy, Archaeologica Pragensia 4, 1983, 225-261.
 • Rotunda sv. Jana v Oboře. Příspěvek k poznání románské Prahy, Památky a příroda 11, 1986, 521-530.
 • Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění, Staletá Praha 17, 39-70.
 • Rytiny v interiéru románské Malostranské mostecké věže, in: Seminář a jeho hosté, Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, 1992, 21-21.
 • Stavební podoba břevnovského kláštera ve středověku, in: Milénium břevnovského kláštera (993 – 1993), 1993, 67-137 (s P. Sommerem a A. Merhautovou).
 • Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském, Archaeologia historica 20, 1995, 491-496.
 • Verfassung des Katalogs der romanischen Häuser in Prag, in: Urbanism in medieval Europe – Papers of the „Medieval Europe Brugge 1997“ Conference – Volume 1, 1997, 211-218. (s J. Škabradou a M. Trymlem).
 • Zur Frage der frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt, in: Život v archeologii středověku, Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, 1997, 149-159.
 • Nástin vývoje podhradí Pražského hradu, Archeologické rozhledy 49, 1997, 56-64 (s J. Čihákovou).
 • Wklad archeologii do rozpoznania romanskiej architektury historicznych miast praskich (badania z lat 1971 – 1991), Acta Archaeologia Waweliana 2, 1998, 39-53.
 • République tchéque (Bohéme et Moravie), in: Rapport sur la situation de l archélogie urbaine en Europe, Strassbourg 1999, 57-61 (s I. Boháčovou, L. Hrdličkou, J. Klápštěm a R. Procházkou).
 • Schema der Entwicklung von selbständigen befestigten Anlagen in Prag bis Mitte des 13. Jahrhunderts, Castrum Bene – Burg und Stadt, Praha 1999, 33-40.
 • Pražské podhradí v 10. a 11. století, in: Přemyslovský stát za Boleslava II., Nakladatelství Lidové noviny Praha 2000, 127-146 (s J. Čihákovou a J. Podliskou).
 • Románské kvádříkové domy v Praze, in: Centrum sredniowiecznego miasta, Wroclaw i Europa srodkowa, Wratislavia antiqua 2, Wroclaw 2000, 299-309.
 • Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000, Colloquia mediaevalia Pragensia 2, 2001, 225-262 (s J. Čihákovou a J. Podliskou).
 • K otázce tzv. pohřebiště cizích kupců v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském. In: Civitas & Villa, Wrocŀaw – Praha, 2002, 235-240.
 • Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze, Staletá Praha 24, 2003, 133-148.
 • Raně gotická vstupní šíje do spodního podlaží domu čp. 478/I na Staroměstském náměstí v Praze. Dějiny staveb 2004, Plzeň 2004, 121-129.
 • Zjištění další části románské obytné stavby v domě čp. 479/I na Staroměstském náměstí v Praze. Průzkumy památek 11/1, 2004, 89-91.
 • K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském. Průzkumy památek 12/1, 2005, 104-110 (s M. Dragounem).
 • Ke vztahu archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů. Svorník 4, 2006, 163-168.
 • Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu II. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích I/2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7, Praha 2006, 129-144.

bibliografie více