Praha archeologická – město UNESCO a jeho archeologické dědictví

Ve dnech 19.5.-21.5.2009 proběhla po dlouhé době pražská archeologická konference, kterou pořádalo, kromě našeho pracoviště, též Muzeum hlavního města Prahy a Archeologický ústav. Naše oddělení zorganizovalo na závěr konference exkurzi. Vybráno bylo kromě Juditina mostu i několik běžně nepřístupných románských památek. Program konference:

Program konference

Úterý 19. 5.
10.00 – 13.00 registrace účastníků
13.00 zahájení konference
13.15 blok I – Metody terénní práce
Ivana Fridrichová-Sýkorová – Iva Herichová: Nejstarší osídlení Prahy aneb Paleolitické nálezy jsou zpravidla tam, kde jsou paleolitici
Michal Ernée: Výzkum pravěkých kulturních souvrství – nedílná součást terénního archeologického výzkumu nebo zbytečný luxus?
Milan Kuchařík: Polykulturní pravěké stratigrafie vltavského levobřežní – metodika jejich výzkumu a výpovědní možnosti
Michal Bureš – Lukáš Drápela – Vojtěch Kašpar: K výpovědním možnostem zjišťovacích archeologických výzkumů
diskuse
14.45 přestávka na kávu
15.15 blok I – Metody terénní práce
Martin Kuna – Lenka Lisá – Jan Novák: Raně středověké domy v Roztokách a jejich mezioborový výzkum (přeřazeno z technických důvodů)
Jaroslav Podliska – Petr Juřina – Vojtěch Kašpar: Nám. Republiky – přínos k metodice velkoobjemových výzkumů
Wojciech Głowa (Pol.): Metodyka badań archeologiczno–architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w latach 2005–2008
Milan Kuchařík – Jozef Koštial: Aplikace plošné fotogrammetrie na záchranném archeologickém výzkumu (Ruzyně – Na Hůrce)
Milan Kuchařík – Jiří Vávra: Metody uplatněné při terénním výzkumu pohřebiště z 5. století
v Praze–Zličíně
diskuse
16.55 blok II – Chronologické a interpretační otázky – 1. část
Michal Lutovský: Raně středověká hradiště na pražském území: problémy nejen chronologické
Zdeněk Neustupný: Změny struktury osídlení na území velké Prahy v raném a vrcholném středověku
Naďa Profantová: Chronologie časně slovanského a starohradištního osídlení (6. – pol. 9. stol.) – příklad Prahy a jejího zázemí.
diskuse
18.30 Cesta do hlubin města – 12 nej… objevů pražské archeologie
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
prohlídka výstavy

Středa 20. 5.
8.30 blok II – Chronologické a interpretační otázky – 2. část
Luboš Jiráň: Korekce v chronologii českého pravěku za poslední čtvrtstoletí
Lubor Smejtek: Vliv charakteru podloží na interpretaci způsobu ohrazení neolitického rondelu v Praze-Krči
Jan Turek: Problémy poznání a interpretace období mladšího eneolitu v Praze
Rudolf Procházka: Metodické a interpretační problémy výzkumu historických měst
Ladislav Hrdlička: K výpovědním možnostem přehledných profilů v městských stratigrafiích
Sławomir Dryja (Pol.): Metody określania chronologii obiektów odkrytych na Rynku Głównym w Krakowie
David Merta – Marek Peška: Pražské středověké domy pohledem z Brna
diskuse
10.30 přestávka na kávu
11.00 blok II – Chronologické a interpretační otázky – 3. část
Jarmila Čiháková: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky
Ivana Boháčová – Vojtěch Kašpar: Proměny hrnčířské produkce v pražské sídelní aglomeraci od raného do vrcholného středověku (9. – 15. století)
Ladislav Hrdlička: Ke chronologii keramiky druhé poloviny 13. století
Milan Procházka: Otázky chronologie pražské keramické sekvence 11. – 13. stol. – nálezový soubor Týnská ulička čp. 1064/I, Staré Město
Gabriela Blažková-Dubská – Jaromír Žegklitz: Současný stav poznání vývoje raně novověké keramiky v Praze
13.00 přestávka na oběd
14.30 blok III – Přírodní prostředí, surovin. zdroje, interdisciplinární spolupráce – 1. část
Tomáš Kyncl: Dvacet let dendrochronologického datování ve středních Čechách aneb Je potřeba revidovat starší výsledky?
Petr Kočár – Věra Čulíková: Praha archeobotanická: historie výzkumu, výsledky a perspektivy
Radka Kozáková: Pylová analýza ze středověkých sedimentů Prahy
Adéla Pokorná: Nové archeobotanické výzkumy v širším okolí Václavského náměstí a jejich potenciál pro environmentální rekonstrukci období vrcholného středověku
Pavel Hušták: Užití geofyzikálních metod při interpretaci zánikových horizontů
Tomáš Mořkovský – Ivana Jarošová: Mezioborový výzkum raně středověkých hrobů
pod Filozofickou fakultou UK na Palachově náměstí
Pavel Kubálek: Problematika záchranných archeologických výzkumů z pohledu antropologa
Daniel Vaněk: Genetická analýza kosterních nálezů – požadavky, trendy a možnosti
diskuse
16.30 přestávka na kávu
17.00 blok III – Přírodní prostředí, surovin. zdroje, interdisciplinární spolupráce – 2. část
Jan Zavřel – Jan Havrda: Archeologie a geologie – geologické fenomény v archeologických situacích
Iva Herichová: Georeliéf – klíč k poznání vývoje osídlení
Lenka Lisá – Martin Kvietok – Libor Petr: Ukázka interakce krajina – člověk – krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha – Sobín
Milena Bravermanová – Helena Březinová – Kristýna Poppová-Urbanová: Archeologický textil – metodika výzkumu na základě nálezů z Prahy
Štěpánka Kučková – Jiří Vávra: Analýza obsahu keramických a skleněných nádob pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI–TOF (výzkumy Zličínský Dvůr 2005–2008 a Západní Město 2008)
Lukáš Gál – Jozef Koštial: Jedli jsme buchty a buchty snědly nás aneb Hledání cesty z bludiště stratigrafií II
19.00 raut
Clam-Gallasův palác

Čtvrtek 21. 5.
8.30 blok IV – Péče o archeologické kulturní dědictví – 1. část
Zdeněk Dragoun: Archeologická památková péče v Praze
Michal Bureš: Změny konfigurace pražské archeologie
Martin Tomášek: Aktuální problémy APP, stav legislativy ČR a prognóza do budoucnosti
Karel Prášek (SR): Slovensko – archeologický výskum v zákone a praxi
diskuse
10.00 přestávka na kávu
10.30 blok IV – Péče o archeologické kulturní dědictví – 2. část
Nicole Meyer-Rodrigues (Fr.): Saint–Denis (France) Archaeology, territory and citizenship
Cezary Buśko – Michał Niezabitowski (Pol): Ekspozycja reliktów archeologicznych odkrytych na Rynku Głównym w Krakowie
Jan Frolík: Zpracovat nebo skartovat? Zkušenosti se zpracováním archeologického materiálu z výzkumu Pražského hradu
Jana Maříková-Kubková: Stopy minulosti – kam s nimi?

diskuse
12.05 závěr jednání konference
12.20 přestávka na oběd
14.00 Z náměstí Republiky ke sv. Václavu – exkurze
pěší exkurze; románské domy Starého města, Juditin most, rotunda sv. Václava na Malé Straně