Pražská regionální archeologická komise (PAK)

Pražská regionální archeologická komise (PAK) vznikla již v roce 1969. Důvodem jejího vzniku byl stále větší měrou narůstající počet zemních zásahů vyvolaných intezívnější stavební činností a z toho plynoucí potřeba prozkoumat touto činností ohrožené a ničené archeologické lokality.

Již tehdy byla pociťována potřeba tyto otázky řešit interdisciplinárně. Proto byly ke spolupráci se zakládajícími institucemi tehdejšími Archeologickým ústavem ČSAV a Pražským střediskem památkové péče a ochrany přírody a Muzeem hl. m. Prahy přizvány i tehdejší Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV a Národní muzeum a Archív hl. m. Prahy. Časem vykrystalizovala především potřeba podchytit co nejvíce stavebními akcemi ohrožených lokalit a umožnit jejich archeologický výzkum. Proto v rámci PAK vznikla její tzv. Koordinační skupina, jejímž úkolem bylo podchytit co nejvíce stavebních akcí a zajistit jejich archeologický výzkum institucemi k této činnosti oprávněnými. To zůstalo hlavní náplní práce PAK dodnes. Nadto má dnes komise i další funkce, z nichž je třeba zmínit posuzování a kontrolu kvality probíhajících archeologických výzkumů formou ad hoc utvářených koreferentských komisí, formulování stanovisek k závažným a rozsáhlým zásahům do archeologických terénů (výkopy na Pražském hradě a jeho bezprostředním okolí, záměry výstavby komplexu podzemních garáží v centru města, stanoviska k územním plánům širších území apod.). Snahou PAK je rovněž snaha o zvláštní ochranu významných lokalit s důležitými archeologickými terény. Tato snaha vyústila v zpracování jejich mapy v Pražské památkové rezervaci, která se stala podkladem pro územní plánování. Tuto mapu najdete zde upravit jako odkaz na Mapu. V těchto lokalitách by nemělo docházet k plošným terénním zásahům a důležité informace dnes skryté pod zemí by měly složit našim potomkům.
Formálně je PAK od roku 1998 poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu v Praze, který v rámci svých zákonem daných úkolů vydává k jednotlivým stavbám odborná stanoviska pro potřeby závazných stanovisek vydávaných orgánem státní správy na úseku památkové péče. V Praze je to Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy.
Pražská archeologická komise dnes sdružuje všechny instituce v Praze, které mají oprávnění provádět archeologické výzkumy na území Prahy.
Organizačně zajišťuje činnost PAK pražské pracoviště Národního památkového ústavu. Zde se soustřeďují informace o stavební činnosti na území Prahy. Pracoviště disponuje databází stavebních akcí, která v počítačové podobě čítá přes 13 000 záznamů. Na základě této databáze a s použitím dalších poznatků jsme schopni podat stavebníkům dostatečné informace o provádění archeologických výzkumů v Praze tak, aby při stavební činnosti nedocházelo k jejímu zdržování a zároveň k porušování zákonů v oblasti památkové péče. Důležité informace o archeologii v památkové péči v Praze můžete nalézt i na stránkách odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a obecně na stránkách pražského Archeologického ústavu.