Přednášky: Archeologické objevy posledních let v centru Prahy

Přednáškou Zdeňka Dragouna – Románská Praha byl 25. března 2008 zahájen cyklus přednášek archeologů Národního památkového ústavu v hl. m. Praze v Muzeu Karlova mostu. Přednášky se konaly v prostorách muzea – Křižovnické nám. 3, Praha 1. Celý program přednášek, včetně krátkých anotací:Archeologické objevy posledních let v centru Prahy

25. 3. Zdeněk Dragoun – Románská Praha
V přednášce bude představen vývoj kamenné, a to jak církevní, tak světské. Pozornost bude věnována i románskému Juditinu mostu, jehož pozůstatky budou prezentovány na místě.

8. 4. Jarmila Čiháková – Rotunda sv. Václava na Malostranském náměstí
Tématem přednášky je seznámení s výsledky záchranného archeologického výzkumu, při němž byla objevena románská rotunda včetně unikátní románské podlahy. Kostel byl okolo roku 1100 postaven na místě starších staveb, z nichž některé nejsou v našem prostředí obvyklé.

22. 4. Jaroslav Podliska – Archeologické objevy posledních let na Starém a Novém Městě
Tématem přednášky budou zcela nové a dosud výrazněji nepublikované výsledky archeologických výzkumů z posledních let. Vedle menších akcí bude pozornosti věnována i některým objevům z největšího archeologickému výzkumu v centru Prahy, který probíhal v letech 2003- 2006 v areálu bývalých kasáren, dnes komplex Palladium na náměstí Republiky.

6.5. Jan Havrda – Michal Tryml – Malostranské kláštery dominikánů a magdalenitek
V přednášce budou představeny dva nepříliš známé bývalé pražské kláštery, které byly archeologicky prozkoumány při rozsáhlém výzkumu v areálu zrušené Státní tiskárny (dnes hotel Mandarin) jižně od Maltézského náměstí na Malé Straně.

20. 5. Martin Omelka – Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře
Přednáška posluchačům přiblíží stručnou historii osady Obora, základní stavební vývoj kostela sv. Jana a popíše unikátní soubor novověkých náboženských předmětů vyzvednutých v rámci archeologického výzkumu zaniklého hřbitova.

3. 6. Jarmila Čiháková – Opevnění Malé Strany 10. – 13. století
Objev opevnění centra malostranského prostoru v roce 1994 byl nečekaný a zcela změnil naši představu o úloze této části jádra Prahy v dobách počátků českého státu. Nové výzkumy přinášejí k tématu raně středověkých fortifikačních systémů další podrobnosti a překvapení.

10. 6. Tomasz Cymbalak – Nově odkryté raně středověké komunikace na Malé Straně
V přednášce budou prezentovány výsledky jednoho z posledních výzkumů na Malé Straně. Posluchači budou seznámení s dějinami domu „U tří zlatých korun“, zejména pak s mimořádným objevem částí komunikačního systému pražského podhradí z období raného středověku.

17. 6. Michaela Selmi Wallisová – Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici
V přednášce bude představen mediálně známý výzkum židovského pohřebiště ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském a jeho zpracování.

24. 6. Miroslav Kovář – Nové poznatky o raně gotické klášterní architektuře Prahy a středních Čech
Přednáška bude pojednávat o nových poznatcích o klášterní architektuře, které poněkud komplikují dosavadní představy o stavebním vývoji řady objektů. Zmíněné objekty v přednášce: klášter benediktinů v Břevnově, komenda johanitů u P. Marie pod řetězem, klášter augustiniánů při kostele sv. Tomáše v Praze, cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou a benediktinský klášter v Sázavě nad Sázavou.