Publikační činnost

Časopisy uznatelné pro vklad do Rejstříku informací o výzkumu (RIV)

Je podzim, čas dokončování článků a jejich předávání redakcím časopisů. Některé z článků bude snaha uplatnit v systému RIV, zejména veškeré výstupy z projektů.

„Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR“ byl v roce 2018 pro vklad do RIV zneplatněn, neboť se rozešel s požadovanými parametry. Proto jsem provedla pro kolegy archeology NPÚ v dubnu 2018 malou přednášku o náležitostech, které příslušný časopis musí splňovat, aby se články v něm uplatněné daly do RIV vložit. 

Publikační činnost Národního památkového ústavu v Praze

Dragoun, Z., Tryml, M. 2022, Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci
Čiháková, J., Müller, M. 2020: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze
Žďárská, A. 2014Středověké sklo z Prahy. (Medieval Glass in Prague)
Havrda, J. – Tryml, M. 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. (Nebovidy.
Mediaeval settlement around Prague Castle)
Kovář, M. 2010: Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově. (Die frühgotische Architektur des Benediktinerstiftes in Prag-Břevnov)

Elektronické verze

Čiháková, J. 2008: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. (Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana)
Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. (A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations)
Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. (Timber roads from the 10th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana)
Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. (Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana)

STALETÁ PRAHA
Odborný sborník Národního památkového v Praze vycházející již od roku 1965. http://www.staletapraha.cz/
 


ZPRÁVY O ČINNOSTI ARCHEOLOGICKÉHO ODBORU NPÚ P

 • Výroční zpráva NPÚ HMP za rok 2012: npu-vz2012.pdf
 • Výroční zpráva NPÚ HMP za rok 2011: npu-vz2011.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2010: npu-vz2010.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2009: npu-vz2009.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2008: npu-vz2008.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2007: npu-vz2007.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2006: npu-vz2006.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2005: npu-vz2005.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2004: npu-vz2004.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2003: npu-vz2003.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru SPÚ HMP za rok 2002: npu-vz2002.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru SPÚ HMP za rok 2001: npu-vz2001.pdf
 • Zpráva o činnosti archeologického odboru PÚPP za rok 2000: npu-vz2000.pdf

OSTATNÍ PUBLIKACE

 • Brych, V. – Stehlíková, D. – Žegklitz, J. 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy, 180s., Praha.
 • Stehlíková, D. – Sommer, P. 1985: Krypta kláštera v Břevnově. 21s., Praha.
 • Špaček, L. – Kršáková, S. 1983: Archeologický výzkum petrské čtvrti. Zpravodaj dobrovolných aktivů státní památkové péče a ochrany přírody 20. 15 s., Praha.
 • Stehlíková, D. – Vítovský, J. 1984: Sklo ve středověké Praze. Zpravodaj dobrovolných aktivů státní památkové péče a ochrany přírody 24. 18 s., Praha.
 • Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml, M. – Selmi Wallisová, M. 2005: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha.

VÝBĚR ČLÁNKŮ S ARCHEOLOGICKOU TEMATIKOU VE VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH NPÚ HMP

 • Výroční zpráva 2000, Pražský ústav památkové péče, (ed. Křížová, A., Špaček, L., Dragoun, Z.), Praha, (2001) – více zde…
 • Výroční zpráva 2001, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, (ed. Křížová, A., Špaček, L., Dragoun, Z.), Praha, (2002) – více zde…
 • Výroční zpráva 2002, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2003) – více zde…
 • Výroční zpráva 2003, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. Zd. Dragoun), Praha, (2004) – více zde…
 • Výroční zpráva 2005, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2006) – více zde…
 • Výroční zpráva 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. P. Vaňous, Zd. Dragoun), Praha, (2007) – více zde…

PODPORA PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

 • Život v archeologii středověku, sborník příspěvků věnovaných M. Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha 1997.
 • Forum urbes medii aevi I, Brno 2004.
 • Archaeologica Pragensia 18, sborník k jubileu Zdeňka Dragouna a Michala Trymla, Praha 2006.

Vybrané publikace je možné získat přímo v sídle pražského pracoviště NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1 nebo je lze objednat písemnou objednávkou na uvedené adrese. Kontaktní osoba J. Hessová (hessova@praha.npu.cz)