„Raport“ – odborné periodikum má již 20 let

„Raport“ je specializovaný recenzovaný časopis s příspěvky publikovanými v polštině, angličtině, francouzštině a němčině. Jeho základním posláním je prezentovat širokou paletu otázek souvisejících s moderní záchrannou archeologií a zpřístupnit materiály a výsledky základního terénního výzkumu. 

Periodikum vydává Narodowy Instytut Dziedzictwa (National Heritage Board of Poland https://nid.pl/pl/) a je určeno především polskému čtenáři, nicméně rozsah prezentované problematiky nepochybně zaujme i evropské archeology.


Vznik časopisu je těsně spojen s počáteční vlnou (roky 1996-1999) terénních výzkumů realizovaných v souvislosti s výstavbou dálniční sítě v Polsku. První svazek „Raportu“ (https://raport.nid.pl/) byl vydán v roce 2001, po deseti letech došlo ke změně formátu včetně nové, atraktivní grafické podoby, kterou si periodikum udržuje dodnes. Všechny publikované články jsou opatřeny résumé a popisy u obrazových příloh v anglickém jazyce. Dosud bylo vydáno 15 samostatných čísel.


Tematický záběr publikovaných příspěvků je uspořádán v tradičních rubrikách (Studie a materiálie, Diskuze a polemiky, Recenze) a zahrnuje: veškerou problematiku související se záchrannými archeologickými výzkumy v Polsku a ve střední a jihovýchodní Evropě (bez ohledu na zkoumané období), rozvahy o metodice prospekce a výzkumu, analýzy a interpretace archeologických památek souvisejících se záchrannou archeologií, otázky týkající se profese archeologa a jejího místa ve společnosti, recenze knih, diskuse, kritická prohlášení a kroniku událostí souvisejících se záchrannou archeologií.


Studium jednotlivých čísel časopisu „Raport“ představuje jakýsi odraz evoluce „dálniční“ archeologické památkové péče v sousedním Polsku. Původní formát byl koncipován do podoby přehledu výzkumů realizovaných na jednotlivých dálničních úsecích (v určitém smyslu českou alternaci může například představovat tradiční přehled Archeologické výzkumy v Čechách, v rámci Suplemént Zpráv České archeologické společnosti, nebo Přehledy výzkumů na Moravě a ve Slezsku). V průběhu času se tento přístup transformoval a od roku 2014 redakce tohoto zajímavého časopisu dává prostor širšímu spektru záchranné archeologie, která reflektuje aktuální potřeby a standardy oboru.
Všem doporučuji, určitě každý najde něco pro sebe. 

fb-share-icon