Tomasz Cymbalak – bibliografie

Diplomová práce

Próba rekonstrukcji „Kamienicy Zamkowej“ w Pucku, Wydział historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003 (nepublikovaná diplomová práce, 1-103)

Články

 1. Cymbalak, T. – Starski, M. 2002: Wykopaliska na zamku w Pucku, Archeologia Żywa, nr 3 (22), 26-30.
 2. Cymbalak, T. 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich – Selected finds of shoe fittings from Czech Republic in the central European context, Archaeologica Pragensia 18, 263-282.  (PDF)
 3. Cymbalak, T. – Tryml, M. 2007: Pohřebiště pod Pražským hradem. In: Výroční zpráva 2006 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 41 – 43.
 4. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2008: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze (Rekonstrukce procesu osidlování na základě výpovědi archeologických pramenů) –– New findings on the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstruction of the colonisation process based on the archaeological sources), Archaeologica Pragensia 19, 309–332.
 5. Cymbalak, T. 2009: Na Národní třídě promlouvají dějiny, DP kontakt / Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, roč. 14, č. 12/2009, 34-35. (PDF)
 6. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu) – New discoveries of early medieval roads at Malá Strana in Prague (Contribution to the research of the road network of the settlement bellow the Prague castle), Staletá Praha 25, 2009/1, 31–40. (PDF)
 7. Cymbalak, T. – Řehák, J. ml. 2009: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze – The water supply of a post medieval citizen’s house in Malá Strana , Prague, Staletá Praha 25, 2009/2, 66–80. (PDF)
 8. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2011: New Discoveries of Early Medieval Streets in Lesser Town in Prague. Contribution to Knowledge of Communications Network of Suburbium of the Prague Castle, in: S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski (eds), Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej – Strasse, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Mitteleuropas (=Wratislavia Antiqua, t. 13), Wrocław, 299-309.
 9. Cymbalak, T. 2011: Druhé zasedání archeologů Národního památkového ústavu, Zprávy památkové péče 71, 214.
 10. Cymbalak, T. – Rykl, M. – Semerád, M. 2011: Nejstarší relikty měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů – Earliest evidence of civic gothic houses in the New Town of Prague. Current view based on the results of recent archeological excavations, Staletá Praha 27, 2011/2, 14-44.
 11. Cymbalak, T. 2012: Nálezy podkůvek na obuv na území České republiky ve středoevropském kontextu – nové poznatky – Boot Tips Discoveries in the Area of the Czech Republic in Central European Context – New Findings, In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2012 (sborník materiálů z VI. Mezinárodní konference – Obuv v historii 2010), 183 – 201.
 12. Cymbalak, T. – Matějková, K. 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace – Analysis from two cess pits and problems with their interpretation, Staletá Praha 28, 2012/2, 41-76.
 13. Cymbalak, T. – Kočár, P. – Matějková, K. – Sůvová, Z. 2013: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském. Výsledky mezioborové spolupráce, Archaeologia Historica 38/2, 675-704.
 14. Myšková, E. – Ditrich, O. – Sak, B. – Kváč, M. – Cymbalak, T. 2014: Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material, Journal of Parasitology, February 2014, Vol. 100, No. 3, 356-359. Online ISSN:1937-2345, Print ISSN: 0022-3395, http://www.journalofparasitology.org/doi/abs/10.1645/13-232.1
 15. Cymbalak, T. – Havrda, J. – Podliska, J. – Tryml, M. 2014: Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi, in: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds), Obraz i metoda (Cyfrowe spotkania z zabytkami 4), Wrocław,  170-174.
 16. Cymbalak, T. – Staňková, V. 2014a: Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu, Staletá Praha 30, 2014/2, 86-110.
 17. Cymbalak, T. – Staňková, V. 2014b: Středověké osídlení v jižním předpolí staroměstských hradeb v Praze. Nový pohled na základě archeologických výzkumů na ploše novostavby Quadrio, in: FORUM URBES MEDII AEVI VIII./2, Brno, 152-173.
 18. Cymbalak, T. – Dejmal, M. 2015: Brick spit-supports – a little known part of kitchenfurnaces. In: FORUM URBES MEDII AEVI IX/2, Cihla a stavební keramika ve středověku a novověku v městské architektuře střední Evropy, Brno, 272-289.
 19. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2015: Nález fragmentu raně gotického opevnění Malé Strany – Finding of part of the Lesser Quarter Early –Gothic fortification, in: J. Podliska et al. (eds), V za(u)jetí malostranských stratigrafií (sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové), Praha, 50-63.
 20. Cymbalak, T. – Staňková, V. – Polakovič, D. 2015: The Jewish Garden in the New Town of Prague. New lessons learned from the archaeological investigations undertaken by the National Heritage Institute in the Capital City of Prague, in: E. Doležalová (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts , Colloquia mediaevalia Pragensia 7, Praha, 149-168.
 21. Cymbalak, T. – Svatošová, S. 2015: Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze – Nestelhülsen – aiglets in Medieval and Post-Medieval Prague, Staletá Praha 31, 2015/2, 2-15.
 22. Cymbalak, T. – Trachtová-Hladíková, N. 2016: Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze – Collection of tiny figural sculpture with religious theme from the New Town locality – Palace Národní in Prague, Staletá Praha 32, 2016/2, 28-52.
 23. Cymbalak, T. 2017: Osada z doby bronzové i domy novoměstských měšťanů na křižovatce ulic Národní a Mikulandská. In: Miroslava Šmolíková a kol., 10 + 1 výprav do hlubin pražské minulosti. Praha 2017.
 24. Cymbalak, T. 2017: Novoměstská Jáma. In: Boháčová, I., Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 218-219.
 25. Cymbalak, T. 2017: Gotické sklepy ve Spálené ulici. In: Boháčová, I., Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 222-224.
 26. Cymbalak, T. 2017: Odpad v životě města (studny, jímky smetiště…). In: Boháčová, I., Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 233-235.
 27. Cymbalak, T. – Hodač, J. – Semerád, M. 2017: Výzkum a dokumentace vrcholně středověké stavby v Charvátově ulici v Praze. In: FORUM URBES MEDII AEVI X/2. Archeologie ve městě, Brno, 149-163.
 28. Cymbalak, T. – Kovář, M. 2017: Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze. In: Staletá Praha 33 – 2, 135-151.Cymbalak, T. – Podliska, J. 2017: Dům U Tři zlatých korun a městské opevnění. In: Boháčová, I., Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 102-103.
 29. Cymbalak, T. – Musílek, M. 2017: Národní–Mikulandská, výzkum jednoho domovního bloku. Nástin transformace středověkého osídlení na rozmezí Starého a Nového Města pražského ve světle aktuálních archeologických pramenů. In: FORUM URBES MEDII AEVI X/2. Archeologie ve městě, Brno, 125–148.
 30. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2017: Dům U Tři zlatých korun a městské opevnění. In: Boháčová, I., Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 102-103.
 31. Žákovský, P. – Cymbalak, T. – Hošek, J. – Dejmal, M. 2017: Nález pozdně středověkého dlouhého meče z Prahy – Nového Města / Archaeological find of a late medieval long sword from Prague – Nové Město/New Town. In: Přehled výzkumů 58-2, Brno, 141-187.
 32. Cymbalak, T. 2018: Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku. In: Zprávy památkové péče 78-1/2018, 68-70.
 33. Cymbalak, T. 2018: Soubor devoční figurální plastiky (28 kusů). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 113.
 34. Cymbalak, T. 2018: Keramické antropomorfní a zoomorfní figurky a hračky. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 116.
 35. Cymbalak, T. 2018: Keramické antropomorfní plastiky s vyobrazením světic a žen (devoční a světská tematika – hračky?). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 117-118.
 36. Cymbalak, T. 2018: Režný komorový kachel s vyobrazením obětujícího se pelikána (Pelikán krmící mláďata vlastní krví“). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 130.
 37. Cymbalak, T. 2018: Zeleně glazovaný komorový kachel malého formátu s vyobrazením českého heraldického lva. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 131.
 38. Cymbalak, T. 2018: Režný komorový kachel malého formátu s vyobrazením heraldické orlice. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 131.
 39. Cymbalak, T. 2018: Hudební nástroj – brumle (3 kusy). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 132-133.
 40. Cymbalak, T. 2018: Zeleně glazovaný pohár – „šlojer“ (něm. Scheuer). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 133.
 41. Cymbalak, T. 2018: Keramické džbány (2 kusy). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 133.
 42. Cymbalak, T. 2018: Fragmenty deskových náhrobků – stel (macev, 2 kusy). In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, 168-169.
 43. Cymbalak, T. – Musílek, M. – Soukup, D. – Semerád M. 2018: Schematická rekonstrukce 6idovské zahrady na Novém Městě pražském s okolní domovní zástavbou na základě nejnovějších archeologických výzkumů. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha 2018, Obr. 46, 47, 154-155.
 44. Cymbalak, T. – Rykl, M. 2018: Nové poznatky k počátkům organizované zástavby na pražském pravobřeží – New knowledge on the beginnings of organized house-building in right-bank Prague Archaeologica Pragensia 2018/24, 2018, 409-453.
 45. Sůvová, Z. – Cymbalak, T. – Kapustka, K. 2018: Nálezy obratlovců v předlokačních až novověkých souborech z pražské Národní třídy a z kolínského Karlova náměstí – Finds of vertebrates in pre-colonisation to post-medieval assemblages from Národní třída in Prague and Karlovo náměstí Square in Kolín,  Archaeologica Pragensia 2018/24, 2018, 479-492.
 46. Cymbalak, T. – Matějková, K. – Musílek, M. – Sawicki, J. 2019: Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání hmotné kultury a jejích uživatelů. Staletá Praha 35, 2019/2, 28-67.
 47. Cymbalak, T. – Hrdinová, M. – Podliska, J. 2020: K nálezu erbovního poháru rodu Kirchmayerů z Reichwitz v kontextu souboru skel z odpadní jímky z Prahy – Nového Města / On a find of a heraldic beaker of the Kirchmaier of Reichwitz family in the context of glass assemblage from a cesspit in Prague-New Town. In: Krajinou archeologie, krajinou skla, Studie věnované PhDr. Evě Černé. Most 2020, 327-344.
 48. Kovář, M. – Cymbalak, T. 2020: K raně gotické architektuře kostela Panny Marie pod řetězem, Průzkumy památek 27, 2020, č. 1, 111 – 121.<
 49. Cymbalak, T. 2021: CPA – Copa Centrum Národní. In. J. Sawicki (ed.), Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Prague – Wrocław 2021, 17-19.
 50. Cymbalak, T. 2021: JMA – Novoměstská Jáma (New Town Pit). In. J. Sawicki (ed.), Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Prague – Wrocław 2021, 20-21.
 51. Cymbalak, T. 2021: MIK – Národní – Mikulandská . In. J. Sawicki (ed.), Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Prague – Wrocław 2021, 28-30.
 52. Cymbalak, T. – Musílek, M. 2021: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Bohatí a chudí ve středověké Praze. In: I. Loskotová (ed.), Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkoví k 65. narozeninám kolegové a přátelé. Brno 2021, 150-178.
 53. Cymbalak, T. – Schejbal, O. 2021: Interdisciplinární výzkum středověké tvrze a mostu z Jinonic dokumentace, dendrochronologie, konzervování a námět na výslednou prezentaci. In. L. Kučera, O. Kurka, I. podzimní škola archeometrie 9. – 10. září 2021, Olomouc. Sborník příspěvků. Olomouc 2021, 103-105. 
 54. Zdeňka Sůvová – Petr Kočár – Romana Kočárová – Tomasz Cymbalak 2022: Archaeozoological and archaeobotanical findings from the excavations at Národní Avenue in Prague. Staletá Praha 38, 2022/2, 40-65.
 55. Tomasz Cymbalak – František Flek 2022: Civilní ochranná infrastruktura Karlova náměstí v době druhé světové války. Archaeologica Pragensia 26/2022, v tisku
 56. Tomasz Cymbalak – Michael Rykl 2022: On the earliest burgher houses in Prague. In: Lenka Lisá – Marek Peška (eds.), The transformation of burgher houses in medieval Moravia with respect to Bohemia and Silesia. Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno Archaia Brno, Brno 2022, 15- 35. DOI 10.47382/arub2022-05; ISSN 1804-1345
 57. Lenka Lisá – Tomasz Cymbalak – Anna Žďárská – Matouš Semerád – Pavel Taibl 2022: Application of ‘micromorphology in an archaeological context’ for selected studies from the territory of medieval Prague. In: Lenka Lisá – Marek Peška (eds.), The transformation of burgher houses in medieval Moravia with respect to Bohemia and Silesia. Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno Archaia Brno, Brno 2022, 37-51. DOI 10.47382/arub2022-05; ISSN 1804-1345 
 58. Jerzy Piekalski – Tomasz Cymbalak – Štěpán Rückl – Martin Musílek 2022: Ceramic consumption as a sign of lifestyle diversification in the 15th–19th century urban contexts – the example of Prague. In: Europa Postmediaevalis 2022. G. Blažková – K. Matějková (eds.), v tisku. 59. Pavel Taibl Tomasz Cymbalak 2023: Co odkryl archeologický výzkum na Zbraslavském náměstí?, Zbraslavské noviny č. 3, 2023, s. 7.

PRAMENY (Nálezové zprávy)

 1. Cymbalak, T. 2008a: Praha 1 – Staré Město, Masná čp. 699/I. Předběžná nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu č. 2008/27, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv NPÚ HMP.
 2. Cymbalak, T. 2008b: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III. Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/15, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 4064/09.
 3. Cymbalak, T. 2008c: Praha 1 – Nové Město, Pštrossova čp. 203/II. Nálezová zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu č. 2006/04, NPÚ, ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 3859/08 – sonda I, čj. 3858/08 – sonda II, čj. 3857/08 – sonda III.
 4. Cymbalak, T. – Havrda, J. 2006: Praha 1 – Hradčany, Úvoz čp. 163/IV. Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/16, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 4043/09.
 5. Cymbalak, T. – Havrda, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Míšeňská čp. 72/III, 73/III. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/19, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 4055/09.
 6. Cymbalak, T. – Havrda, J. – Tryml, M. – Stloukal, M. 2008: Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní čp. 171/III. Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2006/11, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.
 7. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2008a: Praha 1 – Nové Město, Národní třída pč. 841, 842, Mikulandská čp. 135/II, zpráva o archeologickém výzkumu 2007/13. I. etapa – zjišťovací sondáž, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9954/08.
 8. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2008b: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ppč. 838/2, 845/1,2. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/10. I. etapa – zjišťovací sondáž, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 9955/08.
 9. Cymbalak, T. 2009: Praha 1 – Nové Město, Křemencova čp. 176/II. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/32, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 4050/09.
 10. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí 11, čp. 260/III, Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2006/21 NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, NZ archiv ARÚ AV ČR čj. 713/10.
 11. Cymbalak, T. 2010a: Praha 1 – Malá Strana, Cihelná ppč. 1041 (1039/1). Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2010/30, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ 311/357/2011.
 12. Cymbalak, T. 2010b: Praha 1 – Nové Město, Purkyňova ppč. 2384/1,2. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2010/20, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ 311/474/2011.
 13. Cymbalak, T. 2011a: Praha 1 – Staré Město, Vejvodova 8, čp. 443, ppč. 376. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2010/40, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/3975/11.
 14. Cymbalak, T. 2011b: Praha 2 – Nové Město, Lazarská ppč. 771 (10/4).Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2011/17, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311//12121/11.
 15. Cymbalak, T. 2011c: Praha 1 – Malá Strana, Míšeňská čp. 72/III, 73/III.Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2011/22, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/13263/11.
 16. Cymbalak, T. 2011d: Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábřeží ppč. 2400 a Národní divadlo čp. 223/II (Národní kulturní památka). Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2011/11, NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/5604/12.
 17. Cymbalak, T. 2013: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní čp. 131/II, parc. č. 484. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu č. 2012/15, NPÚ ÚOP HMP, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/5975/2013.
 18. Cymbalak, T. 2013: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Opatovická čp. 160/II, ppč. 784. Výzkum NPÚ ÚOP HMP č. 2013/04, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, čj. 311/32196/2013.
 19. Cymbalak, T. 2013: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské nám. čp. 480/III. Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2012/21, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Prazeč.j. NPÚ-311/19031/2013.
 20. Cymbalak, T. 2015: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská, ppč. 1392/1 a 1391/8. Nálezová zprava, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v hl. m. Praze č. 2014/37, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/12077/2015.
 21. Cymbalak, T. 2015: Praha 2 – Nové Město, Mikulandská, čp. 134, ppč. 844. Nálezová zprava, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v hl. m. Praze č. 2015/08, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j.  NPÚ-311/35137/2015.
 22. Cymbalak, T. 2015: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská, ppč. 1392/1 a 1391/8. Nálezová zprava, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v hl. m. Praze č. 2014/37, 2015/37, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/51695/2015.
 23. Cymbalak, T. 2018: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 299/12, ppč. 289. Nálezová zprava, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2018/19, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/94417/2018.
 24. Cymbalak, T. – Augustinová, A.  2018: Praha 1 – Malá Strana, Thunovská ulice čp. 194/III, ppč. 542. Nálezová zprava, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2017/48, 2018/48, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/82237/2018.
 25. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2019: Praha 5 – Jinonice, Jinonický zámek, Na Vidouli čp. 1, ppč. 265/1. Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2018/16 (P62/2017 Archaia Praha, z.ú.), archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/3532/2020.
 26. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2018: Praha 2 – Nové Město, Na Slupi ppč. 2458/1, 2460. Nálezová o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2017/34, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/99887/2018.
 27. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2018: Praha 1 – Staré Město, Liliová ulice čp. 248. Nálezová o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2018/09, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/ 7297/2020.
 28. Cymbalak, T. – Augustiová, A. 2020: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 299, 1013, ppč. 290, 292/1. Nálezová zprava, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2019/29, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/7282/2020.
 29. Cymbalak, T. – Flek, F. 2021: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí, ppč. 2417/1, 2418/1, 2419/1. Nálezová zprava, zjišťovací archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2020/21, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/15277/2021; archiv NZ ARÚ AV ČR, Praha, př. č. C-202008967. 

Zprávy o výzkumech

 1. Cymbalak, T. 2007a: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí čp. 307/II. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 349.
 2. Cymbalak, T. 2007b: Praha 2 – Nové Město, Pštrossova ulice 203/II. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 353.
 3. Cymbalak, T. 2007c: Výzkum v Pštrossově ulici čp. 203 na Novem Městě, Praha 1 – Ausgrabung in Pštrossova-Str. Nr. 203 in der Prager Neustat, Prag 1. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 68, (2007), 42.
 4. Cymbalak, T. – Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: 813 Praha – Malá Strana, okr. Praha 1. Ul. Tomašská čp. 20/III. Výzkumy v Čechách 2005, 205.
 5. Cymbalak, T. – Havrda J. 2007a: Praha 1 – Hradčany, Úvoz čp. 163/IV. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 310.
 6. Cymbalak, T. – Havrda J. 2007b: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III – palác Smiřických čp. 6/III. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 323.
 7. Cymbalak, T. – Havrda J. 2007c: Praha 1 – Malá Strana, Tomášská ulice čp. 20/III. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 – 2006, Pražský sborník historický XXXV, 325-326.
 8. Cymbalak, T. – Podliska J., 2008: Výzkum domu čp. 260/III na Malostranském náměstí v Praze, Archeologické výzkumy v Čechách 2007 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 71, (2008), 26-27.
 9. Cymbalak, T. 2009a: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 979/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 435-436.
 10. Cymbalak, T. 2009b: Praha 1 – Staré Město, Křížovnické náměstí ppč. 1110 a 1111 a). In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 436-437.
 11. Cymbalak, T. 2009c: Praha 1 – Staré Město, Masná ulice čp. 699/I: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 437-438.
 12. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009a: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 260/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 422-423.
 13. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009b: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ulice ppč. 838/2 a 845/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 458-459.
 14. Cymbalak, T. – Havrda, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Míšeňská ulice čp. 72/III a 73/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2007 – 2008, Pražský sborník historický XXXVII, 426.
 15. Cymbalak, T. 2010: Výzkum novoměstského domovního bloku mezi ulicemi Spálenou, Purkyňovou, Vladislavovou a Charvátovou v Praze 1. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, 30-31.
 16. Cymbalak, T. 2011a: Raně středověké pohřebiště u Spálené ulice (Praha 1 – Nové Město) – Der frühmittelalterliche Begräbnisplatz bei Spálená-Str. (Prag 1 – Neustadt), In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, (2011), 25.
 17. Cymbalak, T. 2011b: Myslíkova – Spálená ulice (Praha 1, 2 – Nové Město) – Myslíkova-Str. – Spálená-Str. (Prag 1,2 – Neustadt), In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, (2011), 25.
 18. Cymbalak, T. 2011c: Ulice Myslíkova, Náplavní a Odborů (Praha 2 – Nové Město) –  Myslíkova, Náplavní und Odborů-Str. (Prag 2 – Neustadt), In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, (2011), 25-26.
 19. Cymbalak, T. 2011d: Praha 1 – Malá Strana, Kosárkovo nábřeží čp. 554/III, ppč. 697: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 405.
 20. Cymbalak, T. 2011e: Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře ppč. 1039/1, Cihelná ulice ppč. 1041: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 406.
 21. Cymbalak, T. 2011f: Praha 1 – Staré Město, Kostel sv. Michala: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 428-429.
 22. Cymbalak, T. 2011g: Praha 1 – Staré Město, Vejvodova ulice čp. 443/I, ppč. 376: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 438-439.
 23. Cymbalak, T. 2011h: Praha 1 – Nové Město, Myslíkova ulice ppč. 2406, Spálená ulice ppč. 2387/1: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 444.
 24. Cymbalak, T. 2011ch: Praha 1 – Nové Město, Purkyňova ppč. 2384 b): In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 454.
 25. Cymbalak, T. 2011i: Praha 1 – Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, Charvátova ulice ppč. 725/1 – Copa centrum Národní: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 455-459.
 26. Cymbalak, T. 2011j: Praha 1, Praha 2 – Nové Město, Náplavní ppč. 2411, Myslíkova ppč. 2406 a Odborů ppč. 2415: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 463-464.
 27. Cymbalak, T. 2011k: Praha 2 – Nové Město, Kateřinská ulice ppč. 2492: In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009 – 2010, Pražský sborník historický XXXIX, 466.
 28. Cymbalak, T. – Kočár, P. – Matějková, K. 2012. Relikty předlokační zástavby v severním úseku Spálené ulice na Novém Městě pražském – první výsledky zpracování mezioborového výzkumu NPÚ HMP realizovaného v roce 2011 (ZAV č. 2009/ 16 a 2010/16; Praha 1 – Nové Město, p.č. 725/1), In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 85, (2012), 26-27.
 29. Cymbalak, T. – Semerád, M. 2013: Roubená světnice novoměstského řemeslníka v Ostrovní ulici čp. 131 (ZAV č. 2012/ 15, Praha 1 – Nové Město, p.č. 848), In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 89, (2013), 31-32.
 30. Cymbalak, T. 2013a: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 480/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 465-466.
 31. Cymbalak, T. 2013b: Praha 1 – Malá Strana, Míšeňská ulice čp. 72/III a čp. 73/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 466-467.
 32. Cymbalak, T. 2013c: Praha 1 – Malá Strana, Petřínské sady ppč. 906, 908/1 a 9011/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 467-468.
 33. Cymbalak, T. 2013d: Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 519/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 472.
 34. Cymbalak, T. 2013e: Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábřeží ppč. 2400. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 508-509.
 35. Cymbalak, T. 2013f: Praha 1 – Nové Město, Ostrovní ulice čp. 131/II, In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 511-512.
 36. Cymbalak, T. 2013g: Praha 1 – Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, Charvátova ulice ppč. 725/1 a d. – Copa Centrum Národní. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 515-516.
 37. Cymbalak, T. 2013h: Praha 2 – Nové Město, Ke Karlovu ppč. 2470/1, Boženy Němcové ppč. 2470/2. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011 – 2012, Pražský sborník historický XLI, 522-523.
 38. Cymbalak, T. – Dejmal, M. 2014: Archeologický výzkum proluky a domu čp. 135 na nároží Národní a Milkulandské ulice, Praha 1 – Nové Město (p.č. 841, 842, 843; ZAV č. 2013/33). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 93, 34-35.
 39. Cymbalak, T. – Dejmal, M. 2014a: Praha – Nové Město, Národní třída, ppč. 841-842, Mikulandská ulice čp. 135, ppč. 843. In: M. Hlava a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2012-2013 (Paleolit – doba stěhování národů) Archaeologica Pragensia 22, 718.
 40. Cymbalak, T. 2015: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 480/III. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 585.
 41. Cymbalak, T. 2015a: Praha 1 – Nové Město, Národní třída, Mikulandská ulice ppč. 841, 842, 843. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 635-638.
 42. Cymbalak, T. 2015b: Praha 1 – Nové Město, Charvátova ulice ppč. 2385/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 630.
 43. Cymbalak, T. 2015c: Praha 1 – Nové Město, Charvátova ulice ppč. 740/2. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 630-631.
 44. Cymbalak, T. 2015d: Praha 1 – Nové Město, Opatovická ulice čp. 160/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 638-639.
 45. Cymbalak, T. 2015e: Praha 1 – Nové Město, Spálená, Prukyňova, Vladislavova ppč. 698/2, 2387/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 644.
 46. Cymbalak, T. 2015f: Praha 1 – Nové Město, Vyšehradská, Svobodova ulice ppč. 1392/1, 1391/8, 2455/4. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2013 – 2014, Pražský sborník historický XLIII, 658-659.
 47. Cymbalak, T. 2016: Recentní archeologie na Novém Městě v Praze – Vyšehradská, Svobodová ul. ppč. 1392/1, 1391/8, 2455/4 a d. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2015 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 101, 32.
 48. Cymbalak, T. 2017a: Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská čp. 485/III b), Komenda řádu maltézských rytířů, ppč. 241, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 252/2. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 597.
 49. Cymbalak, T. 2017b: Praha 1 – Staré Město, Haštalská čp. 790/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 626.
 50. Cymbalak, T. 2017c: Praha 1 – Staré Město, Liliová čp. 1069/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 635.
 51. Cymbalak, T. 2017d: Praha 1 – Nové Město, Hybernská čp. 1014/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 649.
 52. Cymbalak, T. 2017e: Praha 1 – Nové Město, Mikulandská čp. 134/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 659-661.
 53. Cymbalak, T. 2017f: Praha 1 – Nové Město, Mikulandská čp. 135/II. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 661-664.
 54. Cymbalak, T. 2017g: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská, Svobodova ppč. 1392/1, 1391/8, 2455/4 a d. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 696-697.
 55. Cymbalak, T. – Semerád, M. 2017: Praha 1 – Staré Město, Havelská čp. 510/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015 – 2016, Pražský sborník historický XLV, 627.
 56. Cymbalak, T. 2018: Poslední archeologické výzkumy v areálu řádu Maltézských rytířů na Malé Straně v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2017 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 109, 31.
 57. Cymbalak, T. 2018: Praha – Malá Strana, Lázeňská ulice ppč. 242 čp. 495/4. In: M. Hlava a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2016-2017 (Paleolit – doba stěhování národů) Archaeologica Pragensia 24, 537-538.
 58. Cymbalak, T. – Kašpar V. 2019: Odkryv středověké tvrze v Praze – Jinonicích. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2018 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 113, 24-25.
 59. Cymbalak, T. 2019b: Praha 1 – Hradčany, Strahovská zahrada ppč. 255/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 554.
 60. Cymbalak, T. 2019c: Praha 1 – Malá Strana, Thunovská čp. 194/III, ppč. 542. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 568-567.
 61. Cymbalak, T. 2019d: Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorský palác – Komenda řádu maltézských rytířů čp. 287 a 485/III, ppč. 241, 242, 249, 251, 252/2. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 571-572.
 62. Cymbalak, T. 2019e: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 299/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 585-586.
 63. Cymbalak, T. 2019f: Praha 1 – Staré Město, Liliová čp. 248/I, ppč. 187/2. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 591-592.
 64. Cymbalak, T. 2019g: Praha 2 – Nové Město, Na Slupi – Botičská ppč. 2458/1, 2460. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 627-628.
 65. Cymbalak, T. – Kašpar, V. 2019: Praha 5 – Jinonice, Na Vidouli čp. 1, ppč. 265/1 – Jinonický zámek. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017 – 2018, Pražský sborník historický XLVII, 638-641.
 66. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2020: Praha – Malá Strana, Velkopřevorské náměstí čp. 495/4. In: M. Hlava a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2018-2019 (Paleolit – doba stěhování národů) Archaeologica Pragensia 25, 362-363.
 67. Tomasz Cymbalak 2021: Praha 1 – Malá Strana, a) Velkopřevorské náměstí čp. 485, 495, 639 – Komenda řádu Maltézských rytířů. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019 – 2020, Pražský sborník historický XLIX, 612-615.
 68. Tomasz Cymbalak František Flek 2021: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí ppč. 2417/1, 2418/1 a 2419/1. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019 – 2020, Pražský sborník historický XLIX, 725-727.
 69. Anna Augustinová Tomasz Cymbalak 2021: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 299 a 1013/I. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019 – 2020, Pražský sborník historický XLIX, 635-636.
 70. František Flek Tomasz Cymbalak 2021: Praha 1 – Malá Strana, a) c) Vlašská ppč. 978 a 980 – zahrada nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. In: Zd. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019 – 2020, Pražský sborník historický XLIX, 621-623.

Technické zprávy

 1. Cymbalak, T. a kol. 2009: Archeologický nález historických suterénů ve Spálené ulici v Praze 1. Dílčí nálezová zpráva. Archiv archeologického odboru NPÚ HMP.
 2. Cymbalak, T. – Rykl, M. 2009: Archeologický nález historických suterénů ve Spálené ulici v Praze 1. Dílčí nálezová zpráva č. 2. Archiv archeologického odboru NPÚ HMP.
 3. Cymbalak, T. 2010: Soubor gotických sklepů pod bývalými domy čp. 69, 70, 72 a 73 ve Spálené ulici, Praha 1 – Nové Město. Návrh na prohlášení souboru objektů za kulturní památku. Archiv archeologického odboru NPÚ HMP čj. NPÚ311/4656/2010.
 4. Cymbalak, T. – Podliska, J. 2010: Soubor gotických sklepů pod bývalými domy čp. 69, 70, 72 a 73 ve Spálené ulici, Praha 1 – Nové Město. Technická zpráva k rozsahu gotických sklepních konstrukcí. Archiv archeologického odboru NPÚ HMP čj. NPÚ311/8823/2010.

Investorské nálezové zprávy

 1. Cymbalak, T. – Havrda, J. – Hlavatý, J. – Kovář, M. 2006: Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, Praha 1 – Malá Strana, Tomášská čp. 20/III. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 27/05, archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze.
 2. Cymbalak, T.a kol. 2013: Investorská nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum, Praha 1 – Nové Město, Domovní blok mezí ulicemi Spálená Chravátova, Vladislavova, Purkyňova parc. č. 724/1, 724/2, 724/3, 724/4,725/1, 725/2, 2383/1, 2384/1, 2384/2, 2387/1. Výzkum NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2009/16, 2010/16, 2012/16. Archiv archeologického oddělení NPÚ ú.o.p. v hl. m. Prazeč. j. 311/57420/2013.
 3. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2019: Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské náměstí čp. 639/4a, ppč. 242, 249, 250, investorská zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2019/15, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/7300/2020.

Rešerše

 1. Cymbalak, T. a kol. 2015: čp. 134/II, Mikulandská 5 (ppč. 844), Praha 1 – Nové Město, Historicko-archeologická rešerše, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/12522/2015.
 2. Pavel Taibl – František Flek – Tomasz Cymbalak 2022: Zbraslavské náměstí v Praze. Archeologická, historická a ikonografická rešerše, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p v Praze, Praha 2022


Recenze

Cymbalak, T. 2012:  Krzysztofory 28, 2010. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ed. E. Firlet (Kraków 2010). In: Archeologické rozhledy 64, 2012, 187-188.

Cymbalak, T. 2002: „Kultūros Paminklai”, t. VI, 2000. In: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, L, 2002, 1, 106-108.