Výzkum v Černé ulici

V červnu proběhl dvoudenní záchranný výzkum na staveništi domu čp. 1705/II na Novém Městě pražském. Na dvoře domu byly v rámci rekonstrukce oproti domluvě vyhloubeny dvě jámy pro výstavbu anglických dvorků, takže na archeology zbyla dokumentace stěn a dna jam. Naštěstí se ukázalo, že výkopy stavby se shodou okolností zastavily na úrovni, na níž byly již terény porušeny novověkými zásahy. Ty místy dosáhly až na písčité podloží.

Do podloží byly zahloubeny typické sídlištní objekty – jámy, kůlové jamky a pyrotechnická zařízení, jejichž spodní partie byly po začistění na dně jámy zřetelné. Objekty byly v jižní jámě vybrány, zatímco v severní byly pouze registrovány (výkopy nepokračovaly) a zůstaly dochovány pode dnem anglického dvorku.
Nejstarší objekty je možné datovat do 12. století, poté zjevně následuje sídlištní hiát, další partie nadloží už patří pozdnímu středověku a novověku, kdy (až do 19. století) na místě existovaly zahrady (nebo pole).