Výzkumné projekty a granty

2016 – 2018 – Zrod českého města a žebravé řády. Grant GA ČR č. 16-06083S. Řešitel Petr Sommer, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Spoluřešitelé Pavel Břicháček, Tomáš Černušák, Eva Doležalová, Dušan Foltýn, Jan Kremer, Pavlína Mašková, David Merta, Josef Žemlička. Externí spoluřešitelé Jan Havrda, Miroslav Kovář, Anna Žďárská.

2013– 2017 – Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. Projekt č. DF13P01OVV014 financovaný z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Hlavní příjemce a koordinátor Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (I. Boháčová), další příjemce a spoluřešitel Národní památkový ústav (J. Podliska).

2012 – 2014 – Archeologie, výzkumný cíl Národního památkového ústavu, financovaný z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Výzkumné cíle: 1.1 – Průzkum a analýza nových historických pramenů k dějinám území ČR (odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů); 1.2 – Průzkum archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR na příkladech z Libereckého, Plzeňského, Olomouckého a Jihomoravského kraje; 1.3 – Sběr dat a prostorová dokumentace vybraných archeologických památek v krajině pro potřebu památkové péče, a dále obecná problematika archeologické památkové péče na území ČR. Hlavní garant: J. Podliska, ÚOP Praha; spoluřešitelé archeologové z jednotlivých územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu.

2009 – 2013 – Románská sakrální architektura v Praze – pohled archeologie. Zpracování a publikace výsledků archeologických výzkumů sakrální architektury v Praze (s výjimkou Pražského hradu a Vyšehradu). Grant GA ČR. Řešitel: Zdeněk Dragoun, spoluřešitel: Michal Tryml (2010)

2005 – 2011 – Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky. Řešitel: J. Čiháková. Jedná se o úkol Institucionálního výzkumu VZ MK 0750323303 – Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být ochráněny. Hlavní garant: P. Jerie; spoluřešitelé: archeologové z jednotlivých územních odborných pracovišť NPÚ (F. Gabriel, E. Kamenická, J. Šulcová, M. Zezulová, M. Zezula, P. Slézar, R. Zatloukal)

2005 – 2009 – Systematický průzkum, vědecké hodnocení, odborně podložena obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu, výzkumný záměr MK 07503233 03/306, nositel J. Šulcová, spoluřešitel za NPÚ Praha Z. Lochmann.

Předmětem výzkumného záměru je monitoring a následné vyhodnocení stavu archeologických kulturních památek na vybraných územích ČR. V případě Prahy se jedná převážně o lokality typu hradišť.

2005 – 2007 – Archeologický výzkum středověkého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a jeho význam v evropském kontextu. GA ČR 404/05/P292, nositel M. Selmi Wallisová (NPÚ Praha).

2005 – 2007 – Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, grant GA ČR č. 404/05/2671, nositel I. Boháčová a L. Poláček, spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Čiháková, J. Havrda, J. Podliska

Hlavní náplní projektu je řešení vybraných otázek podoby a vývoje dlouhodobě zkoumaných českých a moravských centrálních lokalit 9. – 12. století. Projekt je koncipován jako mezinárodní, především s účastí slovenských a polských odborníků.

2002 – 2006 – Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a výpověď, institucionální výzkumný záměr, kód MK CEZ01F2701, nositel J. Čiháková, spoluřešitelé M. Müller, J. Podliska, M. Tryml, J. Havrda.

Cílem projektu je zpracování a závěrečné systematické vyhodnocení všech dostupných výzkumů provedených ve dvou mikroregionech Malé Strany. Sledované území zahrnuje oblast Malostranského náměstí a jižní části Malé Strany. Výzkumný záměr se na základě zpracovaných archeologických pramenů zaměřuje na rekonstrukci vývoje a podoby obou území od počátků raně středověkého osídlení, přes proces postupné urbanizace a následné proměny ve vrcholně středověké město.

1999 – 2001 – Archeobotanika středověké krajiny, grant GA ČR č. 404/99/1059, nositel V. Čulíková, spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Havrda.

Projekt se zaměřil na rekonstrukci životního prostředí středních Čech v minulosti na podkladě vybraných lokalit regionu. Snahou projektu bylo vytvoření databáze paleobotanických vzorků zkoumané oblasti.

1999 – 2000 – Počítačově grafické zpracování výsledků z 1. až 3 etapy archeologického výzkumu na středověkém pohřebišti v Praze na Novém Městě, grant MK ČR kód PK99P040PP043 a PK00P040PP023, nositel M. Wallisová.

Rozsáhlý výzkum židovského pohřebiště ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském přinesl vedle zcela nových informací i velice objemnou terénní dokumentaci. Reakcí na tento stav byla aplikace nových metod při zpracování výsledků výzkumu s využitím výpočetní techniky.

1997 – 1999 – Týnský dvůr a středověká Praha, grant GA ČR č. 404/97/0723, nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR), spoluřešitel za NPÚ Praha Zd. Dragoun.

Projekt se zaměřil na zpracování archeologických výzkumů v historickém areálu Týnského dvora a v jeho nejbližším zázemí. Zjištěné poznatky pak byly dále zahrnuty do celkové rekonstrukce geneze tohoto unikátního komplexu v rámci vývoje Starého Města.

1996 – 1998 a 2000 – 2001 – Románské domy v Praze, katalog a publikace, grant GA ČR č. 404/96/1104 a č. 404/00/1453, nositel Z. Dragoun, spoluřešitelé M. Tryml, J. Škabrada.

Hlavním cílem projektu byla zásadní revize stavu poznání pražských románských kvádříkových domů. V průběhu úkolu byla provedeno shromáždění stávajících informací o zachovaných objektech, na které navazovala nová kompletní dokumentace všech dostupných staveb. Veškeré poznatky byly společně s historii objektů shrnuty do katalogové podoby a doplněny základní dokumentací. Finálním výstupem se stala monografická publikace, vydaná v české a anglické jazykové verzi.

1996 – 2001 – Mapa stavu archeologických terénů, grant MK ČR kód PK96P030PP011, nositelé M. Omelka a M. Wallisová, průvodce, grant MK ČR kód PK99P040PP042, nositel M. Omelka, rozšíření, grant MK ČR kód PK00P040PP12, nositel M. Omelka.

Nebývalý nárůst archeologické činnosti v 90. letech 20. století v Praze se stal podnětem ke vzniku projektu geograficko informačního systému (GIS) zachycujícího formou zdigitalizované mapy stav archeologických terénu v PPR. Shromáždění a následné propojení všech dostupných mapových a datových podkladů umožnilo názorně dokumentovat podobu archeologické pramenné základny v historickém jádru Prahy. Výstupem se stal CD Rom doplněný metodickou a uživatelskou příručkou.

1995 – 1997 – Předlokační sídelní komplex u kostela sv. Petra na Poříčí v Praze. Příspěvek k poznání procesu formování středověkého města, grant GA ČR č. 404/95/0278, nositel M. Bureš (Archaia), spoluřešitel za NPÚ Praha L. Špaček.

Plošně rozsáhlé výzkumy na území bývalé Petrské čtvrtě přinesly zásadní informace o podobě jedné z významných částí pražské předlokační aglomerace. Cílem projektu se stalo zpracování a základní vyhodnocení všech získaných archeologických pramenů z této lokality z úseku do začátku 13. století.

1994 – 1996 – Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století, grant GA ČR č. 404/94/1007, nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR), spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková.

Hlavním těžištěm projektu se stalo zpracování podkladů pro tvorbu mapy archeologických dokumentačních bodů zahrnující celé území PPR. Shromáždění velkého množství dat ke všem provedeným výzkumům na ploše historického jádra města umožnilo rekonstrukci nejstarších vývojových momentů osídlení v podhradí Pražského hradu na Malé Straně a na vltavském pravobřežní v oblasti Starého Města.


Soupis grantů a projektů z let 1994 až 2009 – granty a projekty 1994-2009.pdf