Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci

Katalog významných archeologických ploch k zobrazení zde.

Historické centrum Prahy v rozsahu městské památkové rezervace náleží mezi památkově mimořádně hodnotné areály. Svojí rozlohou 866 hektarů náleží mezi největší památkové rezervace v České republice a jednu z největších na světě. Od roku 1992 je zapsána pod názvem Historické centrum Prahy (Historic Centre of Prague) na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Jeho výjimečná hodnota nespočívá pouze v počtu unikátních staveb rozmístěných na celé ploše sídelní aglomerace, ale také ve zvýšeném objemu dosud nenarušených archeologických terénů a památek ukrytých pod současným povrchem. Ty jsou nenahraditelným historickým zdrojem nejen samy o sobě, ale právě v dochovaných nálezových souvislostech.

Intenzivní stavební aktivita posledních 40 let přinesla na řadě míst výraznější zásahy do podoby historických terénů a tím i snížila jejich rozsah. Zákonné ošetření jejich záchrany prostřednictvím archeologických výzkumů je sice způsobem, který přináší vedle nálezů i důležité informace o podobě historického osídlení, ale svým principem neumožňuje jejich systematickou a udržitelnou ochranu na původním místě.

Časté ohrožení a zvyšující se případy narušení nenahraditelného „podzemního archivu“ informací o sídelní minulosti místa vedlo již v průběhu 90. let 20. stol. pražské archeology ke snaze definovat podobu a rozsah tohoto fondu, včetně formulace parametrů a nástrojů jeho preventivní ochrany.

Důležitým krokem v tomto směru se stala revize stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci, realizovaná v rámci grantového projektu „Mapa stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci (PPR)“, který byl zahájen v roce 1996 na půdě archeologického oddělení tehdejšího Pražského ústavu památkové péče, dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze – dále NPÚ, ÚOP v Praze.

V roce 1999, z podnětu pracovníků téže instituce, vytipovali zástupci Pražské archeologické komise 122 ploch na území historického centra Prahy s mimořádně dobře zachovanými historickými terény, ve snaze prosadit jejich aktivnější ochranu před rozsáhlejším ničením. Ke každé ploše bylo připojeno stručné zdůvodnění návrhu. Zároveň komise navrhla, aby se vybrané plochy řídily jednotným režimem, který vyloučí nebo minimalizuje jejich poškození.

V průběhu následujícího desetiletí byla pražskými archeology více či méně úspěšně prosazována aktivnější ochrana navržených míst. I přes výraznou snahu zainteresovaných archeologických institucí však došlo v několika případech k dílčímu narušení, nebo k celkovému odstranění historických terénů na plochách navržených k ochraně. Jako ukázkový příklad lze zmínit část plochy v místech bývalých kasáren na náměstí Republiky v Praze 1.

Velké množství nových informací, které přinesly záchranné archeologické výzkumy v centru Prahy, přimělo v roce 2010 archeology NPÚ, ÚOP v Praze provést revizi dříve navrženého materiálu, ta se zopakovala v letech 2019 a 2020.

Aktuální seznam čítá 140 významných archeologických ploch o celkové výměře 0,412 km².

Koncept významných archeologických ploch si neklade za cíl konzervativní ochranou omezit urbanistický rozvoj města, snahou je vést otevřenou diskusi o smysluplnosti některých stavebních zásahů v místech s vysokou památkovou hodnotou. Základem celého projektu jsou objektivní informace určené nejen pro odbornou, ale především pro širokou veřejnost zastoupenou státní správou a samosprávou, vlastníky a podnikateli.  


Významné archeologické plochy v INTERAKTIVNÍ MAPĚ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY:
https://app.iprpraha.cz/apl/app/pamatkova-pece/