Zdeněk Dragoun – bibliografie

Diplomová práce

Dragoun Zd.: Vývoj osídlení Bozeňska v době předhusitské. Filosofická fakulta University Karlovy. Praha 1975.

Monografie

Huml, V. – Dragoun, Zd.: Prag in der Zeit Karls IV. Katalog der Ausstellung. Muzeum hl. m. Prahy 1985.
Dragoun, Zd. – Šebková J.: Karlův most. Oswald Praha 1991.
Dragoun, Zd. – Preiss, P. – Sommer, P.: Břevnovský klášter. Oswald Praha 1992.
Rykl, M. – Dragoun, Zd.: Románské domy čp. 16/I a 31/I na Starém Městě pražském. Praha, nedatováno [2000].
Benešovská, K. – Chotěbor, P. – Durdík, T. – Dragoun, Zd.: Architektura románská. Správa Pražského hradu Praha 2001.
Benešovská, K. – Chotěbor, P. – Durdík, T. – Dragoun, Zd.: Architecture of the Romanesque. Prague Castle Administration Prague 2001.
Dragoun, Zd.: Praha 885 – 1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Libri Praha 2002.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Románské domy v Praze. Paseka Praha – Litomyšl 2002.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Romanesque houses in Prague. Paseka Prague – Litomyšl 2003.
Bureš, M. – Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Kovář, M. – Omelka, M. – Podliska, J. – Tryml, M. – Selmi Wallisová, M.: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha 2005.

Články, recenze, sdělení

1977
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8). In: Středověká archeologie a studium počátků měst,1977, 220-224.

1978
Dragoun, Zd.: Dokumentace nálezů při výstavbě inženýrských sítí, Zpravodaj dobrovolných aktívů státní památkové péče a ochrany přírody v Praze 6, 1978, 10-12.
Dragoun, Zd.: Přehled vývoje osídlení Bozeňska v době předhusitské, Historická geografie 17, 1978, 173-207.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Výzkum kostela v Dolních Chabrech, Zpravodaj dobrovolných aktívů státní památkové péče a ochrany přírody v Praze 6, 1978, 20-22.

1979
Dragoun, Zd.: Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském – Die Notgrabung in der Kirche St.-M. im Gemäuer (Prager Altstadt), Archaeologia historica 4, 1979, 33‑41.

1980
Dragoun, Zd.: Archeologický výzkum na Slovanech v roce 1976 – Archäologische Untersuchung des areals Na Slovanech im Jahre 1976 – Archaeological Exploration at Slovanic Abbey in 1976, Staletá Praha 10, 1980, 108‑112, 272, 286.
Dragoun, Zd.: Archeologický výzkum severní fronty Anežského kláštera – Ausgrabungen an der Nordseite des Agnes-Klarissinnenklosters zu Prag, Archaeologica Pragensia 1, 1980, 209-226.
Dragoun, Zd.: Zjišťovací výzkum středověké vesnice v Dolních Chabrech, Archaeologica Pragensia 1, 1980, 191-207.

1981
Dragoun, Zd.: Archaeological investigation of the Staré-Město fortification at Perlová street in 1980. In: Nouvelles archéologiques dans la république socialiste Tchèque. Prague – Brno, 1981, 188-189.
Dragoun, Zd.: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském I – Die Rettungsgrabung bei Gasleitungsrekonstruktion in Prager Altstadt I, Archaeologica Pragensia 2, 1981, 193‑231.

1982
Dragoun, Zd.: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském II – Die Rettungsgrabung bei der Rekonstruktion der Gasleitung in der Prager Altstadt II, Archaeologica Pragensia 3, 1982, 99-151.

1983
Dragoun, Zd.: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy – Gotische Dolche in den Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag, Archaeologica Pragensia 4, 1983, 225-261.

1984
Dragoun, Zd.: K otázce vztahu středověkých zahloubených obytných objektů a románských domů – Zur Frage des Verhältnisses zwischen den mittelalterlichen ausgeschachteten Wohnobjekten und den romanischen Häusern, Dokumenta Pragensia 4, 1984, 73-83.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry, Archaeologica Pragensia 5, 1984, 331-337.

1985
Dragoun, Zd.: XV. celostátní konference archeologů středověku, Pražský sborník historický 18, 1985, 209-211.

1986
Dragoun, Zd.: Opevnění Starého Města pražského – Die Befestigung der Prager Altstadt, Dokumenta Pragensia 6, 1986, 16-23.
Dragoun, Zd.: Rotunda sv. Jana v Oboře (Příspěvek k poznání románské Prahy), Památky a příroda, 1986, 521‑530.

1987
Dragoun, Zd.: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění – Stand und Perspektiven der Erfor­schung der Altstädter Befestigungsanlagen, Staletá Praha 17, 1987, 39-70, 242-243.
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 6, Pražský sborník historický 20, 1980, 198-200 (recenze).

1988
Dragoun, Zd.: Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987 – Archäologische Erforschung der Rotunde St.-Johannes-des-Täufers unterhalb der Prager Burg in den Jahren 1986‑87, Archaeologia historica 13, 1988, 403-416.
Dragoun, Zd.: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v Richtrově domě – Bisherige Ergebnisse aus der archäologischen Erforschung des Richter-Hauses, Staletá Praha 18, 1988, 45-54, 223.
Dragoun, Zd.: K počátkům Březnice, Březnický zpravodaj – červen 1988, 4-6.
Dragoun, Zd.: K vývoji jednoho staroměstského bloku – Zur Entwicklung eines altstädtischen Häuserblocks, Archaeologica Pragensia 9, 1988, 103-110.
Dragoun, Zd.: Záchranný výzkum v ulici Na příkopě v Praze – Eine Rettungsgrabung in der Strasse Na příkopě in Prag, Archaeologica Pragensia 9, 1988, 91-101.

1989
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 7, Pražský sborník historický 22, 1989, 149-151 (recenze).
Dragoun Zd.: Archaeologica Pragensia 8, Pražský sborník historický 22, 1989, 152-153 (recenze).
Dragoun, Zd.: K otázce pilířů Juditina mostu – Zum Problem der Pfeiler von der Judith-Brücke, Archaeologica Pragensia 10, 1989, 113-131.

1990
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 9, Pražský sborník historický 23, 1990, 131-132 (recenze).
Dragoun, Zd.: Boj proti alkoholismu na úsvitě dějin, Hlas krve – Občasník Klubu řimsologů I, 1990, č.1, 11-13; č. 2-3, 11-13.
Dragoun, Zd.: K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, Staletá Praha 20, 1990, 100-115.
Dragoun, Zd.: Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy 1, Pražský sborník historický 23, 1990, 128-130 (recenze).
Dragoun, Zd.: Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Martina na Starém Městě pražském – Die Feststellungsforschung bei dem Kirchturm St. Michael in der Prager Altstadt, Archaeologia historica 15, 1990, 287-292.

1990 – 1991
Huml, V. – Dragoun, Zd. – Nový, R.: Der archäologische Beitrag zur Problematik der Entwicklung Prags in der Zeit vom 9. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts und die Erfassung der Ergebnisse der historisch – archäologischen Erforschung Prags, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 18/19, 1990-1991, 33-69.

1991
Bureš, M. – Dragoun, Zd.: Archeologické výzkumy na trase Královské cesty, Staletá Praha 21, 1991, 265-284.
Dragoun, Zd.: Nové poznatky o pilířích Juditina mostu, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis společnosti přátel starožitností 4/1991, 244.
Dragoun, Z. – Lochmann, Z.: Objevení torza románského domu na nádvoří Clam-Gallasova paláce v Praze – Die Entdeckung von Überresten eines romanischen Hauses im Hof des Clam-Gallas-Palais in Prag, Archaeologica Pragensia 11, 1991, 139-157.
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 10, Pražský sborník historický 24, 1991, 166-168 (recenze).
Dragoun, Zd.: Castrum Pragense 1, Pražský sborník historický 24, 1991, 169-171 (recenze).

1992
Dragoun, Zd.: Juditin most. O císařském díle českého krále a durynské kněžny, Dějiny a současnost 2/1992, 52-55.
Dragoun, Zd.: Klíče z domu čp. 241/I v Husově ulici na Starém Městě pražském – Die Schlüssel aus dem Haus Nr. 241/I in der Hus-Gasse in der Prager Altstadt, Sborník Společnosti přátel starožitností 3, 1992, 59-66.
Dragoun, Zd.: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského – On the localization of the coastal part of fortifications of the Old Town of Prague – Zur Lokalisierung der Uferpartie der Befestigung der Prager Altstadt, Staletá Praha 22, 1992, 127-134.
Dragoun, Zd.: K podobě minoritského kláštera na Starém Městě pražském – Zum äusseren Bild des Minoritenklosters in der Prager Altstadt, Zprávy památkové péče 52/7, 1992, 1-3.
Dragoun, Zd.: XXIII. konference archeologie středověku v Děčíně, Zprávy památkové péče 52, 1992, 34.
Dragoun, Zd.: Rytiny v interiéru románské malostranské mostecké věže. In: Hojda, Z.- Pešek, J. – Zilynská, B.: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového. Praha 1992, 21-28.
Dragoun, Zd.: Výsledky sondáže v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském – Ergebnisse der Sondage in der Rotunde des heiligen Kreuzes in der Prager Altstadt, Archaeologia historica 17, 1992, 383-393.
Dragoun, Zd. – Dragoun, M.: Pověsti jako pramen zjišťování neznámých panských sídel v Čechách, Hláska – Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 3, 1992, 18-19.
Dragoun, Zd. – Stehlíková, D.: Archeologické a stavebně historické výzkumy v areálu prelatury zbraslavského kláštera v letech 1984 – 1989, Staletá Praha 22, 1992, 135-164.
Dragoun, Zd. – Olmerová, H. – Tryml, M.: K jubileu Huberta Ječného, Staletá Praha 22, 1992, 5-6.

1993
Dragoun, Zd.: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera, Zprávy památkové péče 53, 1993, 170-176.
Dragoun, Zd. – Dragoun, M: Neznámá panská sídla v moravských a slezských pověstech, Hláska – Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 4, 1993, 6.
Dragoun, Zd. – Sommer, P.: Středověká podoba břevnovského kláštera. In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha 1993, 27-39.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J.: 44. zasedání společnosti Arbeitskreis für Hausforschung, Zprávy památkové péče 53, 1993, 157-159.
Dragoun, Zd. – Merhautová, A. – Sommer, P.: Stavební podoba břevnovského kláštera ve středověku. In: Milenium břevnovského kláštera (993 – 1993). Univerzita Karlova. Praha 1993, 67-137.
Dragoun, Zd.: Kovářík, J.: Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 – Motole, Pražský sborník historický 26, 1993, 157-159 (recenze).

1994
Boháčová, I. – Dragoun, Zd. – Klápště, J.: Prague et l´ archéologie urbaine tchéque, Les Nouvelles de l´ Archéologie 55, 1994, 38-41.
Dragoun, Zd.: Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 1/1, 1994, 114-118.
Dragoun, Zd.: K lidským dimenzím Augusta Sedláčka, Hláska – Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 5, 1994, 7-8.
Dragoun, Zd.: Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061 – 1092), Pražský sborník historický 27, 1994, 208-210 (recenze).
Dragoun, Zd.: Oslavy 150. výročí narození Augusta Sedláčka pražskou pobočkou KAS, Hláska – Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 5, 1994, 11-12.
Dragoun, Zd.: Pianowski Zbigniew, Wawel obronny, Castellologica bohemica 4, 1994, 383-384 (recenze).
Dragoun, Zd.: Rytiny v románské mostecké věži v Praze a otázka jejich restaurování, Archaeologia historica 19, 1994, 307-317.
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 11, Pražský sborník historický 27, 1994, 185-186 (recenze).
Dragoun, Zd.: Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300, Pražský sborník historický 27, 1994, 197-198 (recenze).
Dragoun, Zd.: Staletá Praha 22, Pražský sborník historický 27, 1994, 187-188 (recenze).
Dragoun, Zd. – Peška, J.: Archeologické průzkumy památek v Čechách a na Moravě publikované v roce 1993, Průzkumy památek 1/2, 1994, 111-117.

1995
Dragoun, Zd.: Doprava v jádrech historických měst a archeologické památky. In: Doprava v historických sídlech, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Prachatice 1995, 14-15.
Dragoun, Zd.: Ke staroměstské nábřežní partii Karlova a Juditina mostu – Zur Altstädter Uferpartie der Karls- Judithsbrücke, Průzkumy památek 2/1, 1995, 76-81.
Dragoun, Zd.: Konflikt knížete Soběslava s biskupem Menhartem a jeho líčení tzv. Kanovníkem vyšehradským, Mediaevalia historica bohemica 4, 1995, 69-79.
Dragoun, Zd.: K otázce výběru míst záchranných archeologických výzkumů v Praze, Archeologické fórum 4. Praha 1995, 105-107.
Dragoun, Zd.: K podmínkám provádění systematických archeologických výzkumů, Archeologické fórum 4. Praha 1995, 102-104.
Dragoun, Zd.: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském – Pilgerzeichen aus Köln am Rhein aus der Forschung in Rybná-Straße in Prager Altstadt, Archaeologia historica 20, 1995, 491-495.
Dragoun, Zd. – Omelka, M.: Nález torza raně středověké hradby v prostoru severovýchodního nároží Pálffyho paláce čp. 158/III v Praze, Památkové listy 1 – příloha časopisu Zprávy památkové péče 55/6, 1995, 4.
Dragoun, Zd. – Peška, Jaroslav: Archeologické průzkumy památek v Čechách a na Moravě publikované v r. 1994, Průzkumy památek 2, 1995, č. 2, 103-109.
Dragoun, Zd. – Vlček, P. – Muk, J.: Průzkumy památek, č. 1, 1995, 109.
Nemeškalová, Z. – Hrdlička, L. – Dragoun, Zd. – Richterová, J.: Byzantská mince z výzkumu Týnského dvora, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, Z pomocných věd historických 11, Numismatica, 1995, 108-109.
Dragoun, Zd.: Výstava „Stará Boleslav – Archeologický výzkum 1988 – 1994“, Archaeologia historica 20, 1995, 645.
Dragoun, Zd.: Záchrana a ochrana archeologických památek při obnově památek stavebních. Cyklus přednášek k obnově stavebních památek, SÚPP a ČVUT – fakulta architektury a fakulta stavební, Praha září 1994 – červen 1995 [rozmnožené texty pro účastníky].

1996
Dragoun, Zd.: K otázce výskytu břidlicových domů v Praze – Zur Frage des Vorkommens von Schieferhäusern in Prag, Průzkumy památek 3/1, 1996, 49-54.
Dragoun, Zd.: Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském – Der Fund eines romanischen Baues im Areal St. Ägidius in der Prager Altstadt, Archaeologia historica 21, 1996, 31-41.
Dragoun, Zd.: O archeologických památkách, rehabilitaci průzkumů a mírné prosperitě, Průzkumy památek 3/2, 1996, 1-2.
Dragoun, Zd.: Pravěké a raně středověké osídlení Starého Města. In: Vlček, P. a kol. 1996: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha, 1996, 11-16.
Dragoun, Zd. – Havrda J.: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském – Neue Erkenntnisse über die Kirche des Hl. Leonhard in der Prager Altstadt, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 1996, 79-90.
Dragoun, Zd. – Havrda J.: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském – Plakette mit dem Symbol des Evangelisten Lukas aus der Kirche des hl. Leonhard in Prag, Altstadt, Průzkumy památek 3/1, 1996, 115-118.
Dragoun, Zd. – Peška, J.: Archeologické průzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou tématikou z regionálních periodik, Průzkumy památek 3/2, 1996, 143-148.
Dragoun, Zd.: Fridrichová Marie – Fridrich Jan – Havel Josef – Kovářík Jan, Praha v pravěku, Pražský sborník historický 29, 1996, 190-192 (recenze).
Dragoun, Zd.: Macek Petr a kol., Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla, Průzkumy památek 3/1, 1996, 123 (recenze).

1997
Čiháková, J. – Dragoun, Zd.: Nástin vývoje podhradí Pražského hradu do poloviny 13. století, Archeologické rozhledy 49, 1997, 56-64.
Dragoun, Zd.: Libri encyclopedici, Průzkumy památek 4/2, 1997, 125-126 (recenze).
Dragoun, Zd.: Současná situace záchrany a ochrany archeologických památek, In Historie, kultura a duchovní tradice Křivoklátska a jejich odkaz dnešku, Lhota 1997, 15-20.
Dragoun, Zd.: Specifický typ poháru z pražských nálezů – Der spezifische Typ des Bechers aus den Prager Funden, Archaeologia historica 22, 1997, 321-329.
Dragoun, Zd.: Zur Frage der frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt K otázce raně středověkých kostelů na území Starého Města pražského. In: Kubková, J. – Klápště, J. – Ježek, M. – Meduna, P. et al.: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných M.u Richterovi a Zdeňku Smetánkovi. Praha, 1997, 149-159.
Dragoun, Zd. – Havrda, J.: Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském – Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 13, 1997, 131-144.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 1996), Památky středních Čech – Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech 11/2, 1997, 51-59.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: Konec šálení, Archeologické rozhledy 49, 1997, 546.
Dragoun, Zd. – Tryml, M.: O šálivé stopě, Archeologické rozhledy 49, 1997, 165-166.
Dragoun, Zd. – Zabloudil, K. F.: Geofyzikální průzkum pilířů Juditina mostu, Průzkumy památek 4/1, 1997, 127-130.
Dragoun, Zd. – Omelka, M. – Tryml, M.: Vývoj, stav a perspektivy archeologické památkové péče v Pražské památkové rezervaci. In Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc 1997, 65-81.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: K otázce románského původu zástavby domu čp. 456/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 4/1, 1997, 136-138.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Verfassung des Katalogs der romanischen Häuser in Prag. In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the „Medieval Europe Brugge 1997“ Conference Volume 1, ed. Guy De Boe et F.Verhaeghe, I.A.P. Rapporten 1, Zellik, 1997, 211-218.
Dragoun, Zd.: Doc. PhDr. Rostislav Nový, CSc., Archeologické rozhledy 49, 1997, 182.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1996, Průzkumy památek 4, 1997, 127 – 144.

1998
Dragoun, Zd.: Nálezy ze záchranného výzkumu na parcele domu čp. 973/I na Národní třídě na Starém Městě pražském – Funde aus der Rettungsgrabung auf der Parzelle des Hauses Nr. 973/I in der Národní-Straße in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 14, 1998, 105-121.
Dragoun, Zd.: Wkład archeologii do rozpoznania romańskej architektury historicznych miast praskich (badania z lat 1971-1991) – A Contribution of Archaeology to the Study of the Romanesque Architecture of Prague Boroughs on the Basis of Investigations Carried out from 1971 to 1991 (summary). In Acta archaeologica Waweliana 2. Kraków, 1998, 39-53.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995 – 1996, Pražský sborník historický 30, 1998, 251-291.
Dragoun, Zd. – Pavlicová, S.: Z historie Králova dvora – sídla českých králů, Praha – pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 2, 1998, zvláštní číslo, 22-23.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (1997), Památky středních Čech – Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech 12/2, 1997, 67-75.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Zděné šíje pražských románských domů, Průzkumy památek 5/1, 1998, 57-61.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/I na Starém Městě pražském – Der Fund eines Abortrisalits im romanischen Haus Konskr.-Nr. 16/I in der Altstadt in Prag, Průzkumy památek 5/2, 1998, 77-82.
Dragoun, Zd.: † V. Huml, Archaeologica Pragensia 14, 1998, 5-6.
Dragoun, Zd.: Líbal Dobroslav – Muk Jan, Staré Město pražské. Urbanistický a architektonický vývoj, Průzkumy památek 5, 1998, č. 1, 124-125 (recenze).
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 12, Pražský sborník historický 30, 1998, 212-215 (recenze).
Dragoun, Zd.: Frolík Jan – Smetánka Zdeněk, Archeologie na Pražském hradě, Pražský sborník historický 30, 1998, 215-216 (recenze).
Dragoun, Zd.: Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125 – 1235, Pražský sborník historický 30, 1998, 236-237 (recenze).
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1997, Průzkumy památek 5/2, 1998, 150-168.

1999
Boháčová, I. – Hrdlička, L. – Klápště, J. – Dragoun, Zd. – Procházka, R.: République tchéque (Bohéme et Moravie), in: Rapport sur la situation de l archélogie urbaine en Europe, Strassbourg 1999, 57-61.
Dragoun, Zd.: K počátkům Žežic, Podbrdsko 6, 1999, 7-15.
Dragoun, Zd.: K technologii povrchové úpravy pražských pohárů, Archaeologia historica 24, 1999, 347-349.
Dragoun, Zd.: Pod podlahou Staronové. Archeologický výzkum v roce 1998, Roš chodeš 61, březen 1999, 9.
Dragoun, Zd.: Pražský skvost rané gotiky, Projekt 3/10, říjen 1999, 47-49.
Dragoun, Zd.: Schema der Entwicklung von selbständigen befestigten Anlagen in Prag bis Mitte des 13. Jahrhunderts, Castrum Bene – Burg und Stadt, Praha 1999, 33-40.
Dragoun, Zd. – Martinková, H: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 1988), Památky středních Čech 13/2, 1999, 60-64.
Dragoun, Zd. – Wallisová, M.: Zahrada židovská nalezena. Archeologická zpráva o objevu středověkého hřbitova na Novém Městě pražském a o jeho ochraně, Roš chodeš 61, srpen 1999, 10-11,13.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Dochované zděné šíje románských domů v Praze, Průzkumy památek 6/1, 1999, 41-46.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1998, Průzkumy památek 6/2, 1999, 143-162.
Dragoun, Zd.: PhDr. ThMgr. V. Huml, CSc. (17. 2. 1940 – 6. 12. 1998), Archeologické rozhledy 51, 1999, 198-199.

2000
Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Podliska, J.: Pražské podhradí v 10. a 11. století. In: Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D. edd.: Přemyslovský stát za Boleslava II. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2000, 127-146.
Dragoun, Zd.: Památkový zákon a případ židovského hřbitova v Praze 1 – Vladislavově ulici – The Monuments law and the case of the Jewish cemetery in Vladislavova ul., Prague,. Archeologické rozhledy 52, 2000, 447-452.
Dragoun, Zd.: Potvrzení nálezu románské vstupní šíje v domě čp. 460/I na Staroměstském náměstí v Praze, Průzkumy památek 7/2, 2000, 99-102.
Dragoun, Zd.: Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze – Vorläufige Ergebnisse des Verfolgens der Rekonstruktion unterer Stockwerke des Hauses Konskr. Nr. 549/I auf dem Altstädter Ring in Prag, Průzkumy památek 7, 2000, 83-89.
Dragoun, Zd.: Publikace k novoměstskému jubileu (Nové Město pražské 1348-1784, Zmizelá Praha – Nové Město), Pražský sborník historický 31, 2000, 298-300 (recenze).
Dragoun, Zd.: Románské kvádříkové domy v Praze. In: Centrum sredniowiecznego miasta, Wroclaw i Europa srodkowa, Wratislavia antiqua 2. Wroclaw 2000, 299-309.
Dragoun, Zd.: Zlomek malovaného okenního skla ze 13. století. In: Historické sklo 2, Sborník pro dějiny skla, Městské muzeum Čelákovice 2000, 13-15.
Dragoun, Zd.: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richtrovi a Zdenku Smetánkovi, Pražský sborník historický 31, 2000, 310-312 (recenze)
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997 – 1998, Pražský sborník historický 31, Praha 2000, 347-393.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 1999), Památky středních Čech 14/2, 2000, 84-88.
Dragoun, Zd.: Archaeologica Pragensia 13, Pražský sborník historický 31, 2000, 308-310 (recenze).
Dragoun, Zd.: Konference Dějiny staveb, Průzkumy památek 7/2, 2000, 1-2.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1999, Průzkumy památek 7/2, 2000, 243-260.

2001
Čiháková, J. – Dragoun, Zd. – Podliska, J.: Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2. Praha 2001, 225-262.
Dragoun, Zd.: Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském – Fund eines Bleipfunds in der Prager Altstadt, Archaeologia historica 26, 359-364.
Dragoun, Zd.: Od slov … ke slovům, Archeologické rozhledy 53, 2001, 576-577.
Dragoun, Zd. – Líbal D. – Líbal P.: Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích. Průzkumy památek 8/1, 2001, 161-162 (recenze).
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2000), Památky středních Čech 15/2, 2001, 69-76.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2000, Průzkumy památek 8/2, 2001, 173-190.

2002
Dragoun, Zd.: K otázce tzv. pohřebiště cizích kupců v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském. In: Civitas & Villa. Wrocław – Praha, 2002, 235-240.
Dragoun, Zd.: Poznámka k nejstarším partiím domu čp. 438/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 9/1, 2002, 100-103.
Dragoun, Zd.: Praha: Archeologie katastrof a katastrofy archeologie, Documenta Pragensia 20, 2002, 299-305.
Dragoun, Zd.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v hospodářském dvoře Strahovského kláštera. In: Výroční zpráva 2001 – Státní památkový ústav v hlavním městě Praze. Praha 2002, 97-102.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2001), Památky středních Čech 16/2, 2002, 44-50.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2001, Průzkumy památek 9/2, 2002, 165-184.
Zemánek, L. – Dragoun, Zd.: Porostové příznaky přítomnosti archeologických objektů na zahradě domu čp. 69/IV v Kanovnické ulici v Praze 1 – Hradčanech, Archaeologica Pragensia 16, 2002, 299-302.

2003
Dragoun, Zd.: Několik slov na závěr, Staletá Praha 24, 2003, 257-258.
Dragoun, Zd.: Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze, Staletá Praha 24, 2003, 133-148.
Dragoun, Zd.: Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení, Archaeologia historica 28, 2003, 255-266.
Dragoun, Zd. a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1999 – 2000, Pražský sborník historický 32, 2003, 296-350.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2002). Památky středních Čech 17/2, 2003, 83-88.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Několik nových poznatků o pražských románských domech, Průzkumy památek 10/1, 2003, 91-95.
Dragoun, Zd. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Pár slov k maxirecenzi. Románské domy v Praze po roce, Archeologické rozhledy 55, 2003, 398-401.
Rykl M. – Rakušan D. – Dragoun Zd.: Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském, Staletá Praha 24, 99-132.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2002. Průzkumy památek 10/2, 2003, 182-196.

2004
Dragoun, Zd.: Raně gotická vstupní šíje do spodního podlaží domu čp. 478/I na Staroměstském náměstí v Praze. In: Dějiny staveb 2004, Plzeň 2004, 121-129.
Dragoun, Zd.: Zjištění další části románské obytné stavby v domě čp. 479/I na Staroměstském náměstí v Praze, Průzkumy památek 11/1, 2004, 89-91.
Dragoun, Zd. – Rakušan, D.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci domu čp. 436/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském.Výroční zpráva 2003, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2004, 35-39.
Dragoun, Zd. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2003), Památky středních Čech 18/2, 53-60.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2003, Průzkumy památek 11/2, 2004, 208-226.

2005
Dragoun, Zd.: Osídlení a vliv člověka na krajinu. In: Kubíková, J. – Ložek, V. – Špryňar, P. a kol.: Praha. Chráněná území ČR, svazek 12. Praha 2005, 71-79.
Dragoun, Zd.: Středověké studně z pohledu archeologa, Documenta Pragensia 24, 2005, 59-70.
Dragoun, Zd. – Dragoun, M.: K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském, Průzkumy památek 12/1, 2005, 104-110.
Dragoun, Zd. – Duhajská, H. – Martinková, H.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2004), Památky středních Čech 19/2, 2005,80-86.
Dragoun, Zd. – Theinhardt, M.: La Prague princière (IXe siècle – 1230). In: Theinhardt, M. – Benešovská, K. – Dragoun, Zd. – Horyna, M. – Pešek, J. – Petrasová, T. – Prahl, R. – Švácha, R.: Prague. Paris 2005, 23-39.
Martinková, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zd.): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2004, Průzkumy památek 12/2, 2005, 214-236.

2006
Čiháková, Jarmila – Dragoun, Zdeněk – Havrda, Jan –– Lochmann, Zdeněk – Omelka, Martin – Podliska, Jaroslav – Selmi-Wallisová, Michaela – Tryml, Michal: Zpráva …o čem ? Zprávy památkové péče 66, 2006, 349-351.
Dragoun, Zdeněk: Forum urbes medii aevi V – Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Zprávy památkové péče 66, 2006, 353-354.
Dragoun, Zdeněk: Ke vztahu archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů. Svorník 4, 2006, 163-168.
Dragoun, Zdeněk: K ochraně archeologického dědictví. Zprávy památkové péče 66, 2006, 160-161.
Dragoun, Zdeněk: Nápadně nenápadné jubileum.Muzejní a vlastivědná práce 44 – Časopis společnosti přátel starožitností 114, 2006, 219-220.
Dragoun, Zdeněk: Nejnovější odkryvy fortifikace Starého Města pražského. Průzkumy památek 13/1, 2006, 73-76.
Dragoun, Zdeněk: Objev starší fáze raně gotického sklepa v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze. Dějiny staveb 2006, Plzeň 2006, s. 150 – 152.
Dragoun, Zdeněk: Pražské pamětní desky. In: Paměť Prahy. Busty a pamětní desky v Pražské památkové rezervaci, Praha 2006, 7-9.
Dragoun, Zdeněk: Příklady konzervace a prezentace archeologických nálezů v Praze. Sborník semináře Problematika konzervace torzálních památek, STOP, Praha 2006.
Dragoun, Zdeněk: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu II. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích I/2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7, Praha 2006, 129-144.
Dragoun, Zdeněk: Slované a raný středověk. In: Praha 13. Město uprostřed zeleně. Ed. Dagmar Broncová, Praha 2006, 15-17.
Dragoun, Zdeněk: Stavební podoba kláštera ve středověku. In: Kniha o Břevnově. Ed. Michal Tryml, Praha nedat., 97-100.
Dragoun, Zdeněk: Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském. Archaeologia historica 31, 2006, 273-281.
Dragoun, Zdeněk: Zajímavý architektonický objev na Staroměstském náměstí v Praze. Fórum architektury & stavitelství 14, 2006, č. 3-4, 44-46.
Dragoun, Zdeněk: Zbytky středověké zástavby domu čp. 669 v Rybné ulici na Starém Městě pražském. Výroční zpráva 2005, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze 2006, s. 69-71.
Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004. Pražský sborník historický 34, 2006, 315-398.
Dragoun, Zdeněk – Duhajská, Hana – Martinková, Hana – Roučková, Barbora: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2005). Památky středních Čech 20/2, 2006, s.58-67.
Dragoun, Zdeněk – Havrda, Jan – Lochmann, Zdeněk – Omelka, Martin – Tryml, Michal, K otázkám archeologické památkové péče v Praze. Zprávy památkové péče 66, 117-122.
Dragoun, Zdeněk – Rakušan David: Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ulice čp. 285/III. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 328-329.
Dragoun, Zdeněk – Rakušan, David: Praha 1 – Staré Město, Jalovcová ulice čp. 234/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 345-346.
Dragoun, Zdeněk – Rakušan, David: Praha 1 – Staré Město, Michalská ulice čp. 436/I. In: Dragoun, Zdeněk a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2003 – 2004, Pražský sborník historický 34, 2006, 347-349.
Martinková, Hana a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zdeněk): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2005. Průzkumy památek 13/2, 2006, 157-182.
Vaníček, Vratislav – Dragoun, Zdeněk: (1100 – 1300). In: Praha kronika metropole. Ed. Kubálek, Dušan, Fortuna Print Praha 2006, 20-40.

2007
Boháčová, Ivana – Dragoun, Zdeněk: Miroslav Richter pětasedmdesátiletý. Archaeologica Pragensia 17, 2005 (2007), 11-12.
Dragoun, Zdeněk: Juditin most. In: Šefců, Ondřej a kol.: Karlův most. Ottovo nakladatelství Praha 2007, s. 26-38.
Dragoun, Zdeněk: Přichází nevyhnutelná bída. Archeologické rozhledy 59, 2007, 840-841.
Dragoun, Zdeněk – Duhajská, Hana – Kynčlová, Blanka – Martinková, Hana – Sochor, Vlastimil: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2006). Památky středních Čech 21, 2007, číslo 2, 64-75.
Dragoun, Zdeněk: Vladislav Razím padesátiletý. Památky středních Čech 21, 2007, číslo 2, 61.
Juřina, Petr a kol. (Dragoun, Zdeněk – Kašpar, Vojtěch – Kováčik, Peter – Kovář, Miroslav – Omelka, Martin – Podliska, Jaroslav – Poledne, Jan – Schön Mikuláš – Svoboda, Karel – Valkony, Jiří – Veselá, Petra – Vyšohlíd, Martin – Zavřel, Jan – Žegklitz, Jaromír): Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v letech 2003 – 2006. Archaeologica Pragensia 17, 2005 (2007), 211-232.
Martinková, Hana a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zdeněk): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2006. Průzkumy památek 14/2, 2007, 178-208.

2008
Dragoun, Zdeněk: Jaroslav Špaček pětašedesátiletý. Archeologické rozhledy 60, 2008, 152.
Dragoun, Zdeněk: Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze. Zprávy památkové péče 68, 2008, 264-267.
Dragoun, Zdeněk .- Semerád, Matouš: Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském. Průzkumy památek 15/2, 2008, 127-131.
Dragoun, Zdeněk: Pavel Břicháček: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera, Milevsko 2007. Archeologické rozhledy 60, 2008, 165-166 (recenze).
Dragoun, Zdeněk – Duhajská, Dana – Kynčlová, Jitka – Martinková, Hana – Roučková, Barbora – Sochor, Vlastimil: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2007), Památky středních Čech 22, číslo 2, 2008, s. 81-92.
Martinková, Hana a kol. (archeologická periodika Dragoun, Zdeněk): Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2007. Průzkumy památek 15/2, 2008, 168-198. Památky středních Čech 22, 2/2008, 81-92.
Dragoun, Zdeněk: Praha archeologická. Průvodce Prahou – 3. díl. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Prague the archaeological. Prague Guide – Part 3. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Prag im Altertum. Ihr Begleiter durch Prag – 3. Teil. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Prague archéologique. Guide de Prague – 3éme partie. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Praga archeologica. Guida di Praga – III parte. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Praga arqueológica. Guía por Praga – Tomo 3. Praha 2008.
Dragoun, Zdeněk: Praga archeologičeskaja. Putěvodítel´ po Prage – 3 časť. Praha 2008.

2009
Dragoun, Zdeněk: Pražské románské domy. In: Sommer, Petr – Třeštík, Dušan – Žemlička, Josef (eds.): Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2009, s. 362-365.

Zprávy o výzkumech více zde…