Otevření Palladia v centru Prahy

Na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky byl minulý čtvrtek za velkého zájmu obyvatel a návštěvníků města otevřen nový obchodně-kancelářský objekt pojmenovaný Palladium.
Celý rozsáhlý komplex vyrostl během necelých 3 let. Výstavbě předcházel náročný archeologický výzkum realizovaný v průběhu roků 2003 – 2006. Co do rozsahu největší plošný výzkum provedený v centru Prahy přinesl celou řadu důležitých poznatků o historickém vývoji této části města, které jsou v současné době ve stádiu základního zpracování.
Po výzkumu musela většina nalezených objektů z historické zástavby tohoto místa ustoupit realizované novostavbě (kasárna, kapucínský klášter, novoměstská zástavba). Za tohoto stavu tak prakticky zanikajícím úspěchem naší památkové péče je zachování a prezentace pozůstatků tří unikátních raně středověkých staveb z přelomu 12. – 13. století, pro něž se jako jediné našlo v záplavě obchodů, kanceláří a garáží místo.

Mezi prezentovanými exponáty vyniká torzo rozlehlého kamenného paláce s odpadní jímkou, který je situován v interiéru knihkupectví Neopalladium na sníženém přízemí (-1), dále základy kamenného domu z opukových kvádříků v patru Market (-2) a na opačné straně objektu ve stejném podlaží pozůstatky zcela originálního kamenného šíjového vstupu do dřevěného domu. Architektonické řešení prezentace archeologických památek pochází od ing. arch. Martina Líbala, konzervátorské práce byly provedeny pod vedením J. Mjartana.
Přestože tyto unikáty tvoří zcela originální prvek v interiéru objektu, jejich prezentace není zatím zcela ukončena. Postupně budou u všech exponátů připevněny informační tabule a modelové rekonstrukce objektů. Rozměrný románský palác bude zpřístupněn až v rámci otevření knihkupectví na počátku listopadu. V jednání je i obšírnější prezentace výsledků výzkumu i s vybranými nálezy na některém z míst komplexu.
S doklady archeologických nálezů se nesetkáme pouze v interiéru stavby, ale také na volné ploše náměstí v prostoru před vlastní budovou. Ve dvou případech jsou zde do dlažby vyznačeny klíčové objekty odhalené výzkumem.
K otevření byl zatím připraven krátký tištěný materiál v české a anglické mutaci určený nejširší veřejnosti, který podává základní informace o historii místa a výzkumu. Do konce letošního roku by měla být k dispozici i obšírnější publikace shrnující příběh celého výzkumu.
Prezentaci jednotlivých nálezů se chceme věnovat i nadále s cílem přiblížit jejich historii a současný vzhled.

Palladium v datech:

  • 13,5 tisíc m² zastavěné plochy
  • 39 tisíc m² obchodní plochy
  • 19,5 tisíc m² kancelářské plochy
  • 170 obchodů
  • 30 restaurací
  • 11 podlaží (šest nadzemních a pět podzemních)

Webová stránka Palladia
http://www.palladiumprague.cz

Zpráva o otevření Palladia
http://www.ceskenoviny.cz/magazin/spolecnost/index_view.php?id=278499

Informace o stavebním projektu a investorovi
http://www.epd.cz/epd/jnp/cz/portfolio/aktualni_projekty/palladium.html

Webové stránky výzkumu
http://www.namrepubliky.cz

Základní informace o archeologickém výzkumu za sezónu 2003 – 2004 jsou uvedeny: Pražský sborník historický 34