Vyhodnocení povrchové prospekce z ostrožen Kamenný stůl a V Obůrkách v Praze-Vinoři

Městská část Praha-Vinoř a její okolí patří mezi území, která jsou již delší dobu v popředí zájmu archeologického bádání vícero odborných institucí. Z katastru této obce je díky tomu známo již mnoho významných památek archeologické povahy, mezi nimž v poslední době vynikají zejména v loňském roce odkryté pozůstatky rondelu z mladší doby kamenné, dále pak přemyslovské hradiště nacházející se v bažantnici jihovýchodně od dnešní Vinoře a nedávno zkoumané relikty vrcholně středověké až novověké tvrze v prostoru hospodářského dvora náležícího k Vinořskému zámku.

Tímto výčtem, ale seznam významných kulturně historicky hodnotných archeologických památek na území tohoto mikroregionu, rozhodně nekončí. Intenzivní doklady pravěkého i středověkého osídlení totiž pocházejí i z jihozápadního okraje obce, kde se koncentrují zejména do prostoru dvou ostrožen tyčících se nad Vinořským potokem (obr. 1). Na severnější z nich, jež je tradičně označována jménem V Obůrkách, byly již v průběhu minulého století objeveny doklady opevněného hradiště, ze kterého pochází větší množství artefaktů, mezi nimiž dominují předměty datované do období neolitu a straší doby bronzové. Jižněji situovaná lokalita Kamenný stůl sice dosud nebyla zkoumána za pomoci exkavace, ale opakující se povrchové prospekce doložily i zde několik sídelních horizontů, mezi nimž nejvýraznější jsou z období eneolitu, mladší doby bronzové a leténu.

Právě na tato místa se soustředila i povrchová prospekce, která proběhla v roce 2022 pod vedením pracovníků Odboru archeologie NPÚ Praha ve spolupráci s ARUP ČAV a ÚPA FF UK. Souběžně byla plocha rovněž prohledávána za pomoci detektorů kovů. Tímto způsobem se podařilo získat rozsáhlou kolekci artefaktů ze širokého období od mladší doby kamenné až po současnost, mezi kterými vyniká zejména několik zlomků kamenné broušené i štípané industrie, kovové součásti nejspíše osobních šperků a fragmenty drobných novověkých plastik a dýmek.  Oproti většině dosavadního bádání nebyly zkoumány pouze vlastní lokality, ale velký důraz byl kladen i na jejich nejbližší okolí. Spolu s daty získanými staršími výzkumy z vícero lokalit v okolí, tak bylo možné vytvořit komplexní odraz historie této části krajiny, která byla kontinuálně a intenzivně osídlena od neolitu až do dnešních dní. Důležitým zjištěním je zejména prostorová distribuce jednotlivých sídleních horizontů, které jsou sice zpravidla zastoupeny na všech zkoumaných plochách, ale jejich intenzita se zde liší. Výsledky výzkumu tak ilustrují stabilně osídlenou oblast, jejíž těžiště se ale v minulosti postupně přesouvalo a zase navracelo.

Vzhledem ke kulturně historické hodnotě zkoumaných ploch a jejich potenciálu pro prohloubení znalostí nejen o minulosti celého mikroregionu, ale i obecném charakteru stabilně osídlených částí krajiny, by bylo záhodno dbát o jejich zachování a ochranu. Zejména pak aby nebyly ničeny opakující se hlubinou orbou a stavebními činnostmi navázanými na rozvoj dnešní Prahy.

fb-share-icon