PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

1990 – 1996 studium archeologie a historie na FFUK v Praze. Diplomní práce „Vyšehradské podhradí v raném středověku (rekonstrukce podhradních areálů vyšehradského hradiště a jejich vývoje na podkladě archeologických a písemných pramenů)“

1997 – 2005 kombinované postgraduální studium pravěké a raně středověké archeologie na FFUK v Praze. Disertační práce „Výroba a zpracování železa v pražské předlokační aglomeraci (příspěvek archeologie k poznání nezemědělských aktivit 9. – 13. století)“

1990 – 1998 terénní a dokumentační pracovník na archeologických výzkumech Muzea hl. m. Prahy a Národního památkového ústavu v Praze, školní a odborné praxe (1994 Landesamt für Archäologie Sachsen, asistent na archeologickém výzkumu v Bautzen, 1998 Geologische Bundesanstalt Wien, terénní asistence při geologickém mapování na území Dolního Rakouska), civilní služba

od 1998 archeolog Národního památkového ústavu v Praze

od 2009 vedoucí Odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

od října 2019 působí jako ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.

Pracovní náplň, specializace

Památková péče v archeologii, provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy se zřetelem na městskou památkovou rezervaci. Metodika výzkumu, problematika historického a urbanistického vývoje pražské aglomerace, neagrární aktivity ve středověké Praze (zpracování kovů), středověká a novověká hmotná kultura (sklo)

Publikační činnost, prezentace

Odborné studie a články převážně s pražskou archeologickou tématikou, publikované doma i v zahraničí: Archeologické rozhledy, Archeaeologia historica,  Archaeologica Pragensia, Pražský sborník historický, Staletá Praha, Průzkumy památek,  FUMA, Wratislavia Antiqua, nakladatelství Lidové noviny aj. Autorský podíl na výstavách „Cesta do hlubin města, 12 nej…objevů  pražské archeologie“, Muzeum hl. m. Prahy, 2009-2010, „Praha Karla IV., Velkolepé staveniště Evropy“, Muzeum hl. m. Prahy, 2016 – 2017 

Účast v projektech

2013– 2017– Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. Projekt č. DF13P01OVV014 financovaný z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Hlavní příjemce a koordinátor Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (I. Boháčová), další příjemce a spoluřešitel Národní památkový ústav (J. Podliska).

od roku 2012 kontinuálně – Archeologie, výzkumný cíl Národního památkového ústavu, financovaný z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Výzkumné cíle: 1.1 – Průzkum a analýza nových historických pramenů k dějinám území ČR (odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů); 1.2 – Průzkum archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR; 1.3 – Sběr dat a prostorová dokumentace vybraných archeologických památek v krajině pro potřebu památkové péče, a dále obecná problematika archeologické památkové péče na území ČR. Hlavní garant: J. Podliska, ÚOP Praha; spoluřešitelé archeologové z jednotlivých územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu.

2005 – 2007 – Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, grant GA ČR č. 404/05/2671, nositel I. Boháčová a L. Poláček, spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Čiháková, J. Havrda, J. Podliska.

2002 – 2006 – Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech. Zpracování a výpověď, institucionální výzkumný záměr, kód MK CEZ01F2701, nositel J. Čiháková, spoluřešitelé M. Müller, J. Podliska, M. Tryml, J. Havrda.
 

Členství v profesních společnostech, redakčních a správních radách, oborových komisích, pedagogická činnost

Česká společnost archeologická, odborná skupina pro výzkum skla

Člen redakční rady recenzovaného periodika Staletá Praha (NPÚ), Forum Urbes Medii Aevi (Archaia Brno, o.p.s.)

Předseda komise generální ředitelky NPÚ pro archeologii a člen komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum, předseda Pražské archeologické komise (od roku 2009).

Pravidelná účast na přednáškových cyklech o středověké Praze a terénní teorii a praxi na Univerzitě Karlově.

Bibliografie: