Archeologický výzkum v suterénu domu čp. 919 v ulici V Kolkovně

V zimě roku 2022 proběhl výzkum ve sklepě staroměstského domu V Kolkovně 4. Dnešní dům byl postaven v roce 1905. Až do začátku 20. století zde, 100 m severně od Staroměstského náměstí stál rozsáhlý a členitý blok domů z různých historických období. Dnešní dům stojí v místech, kde se podle písemných pramenů ve 14. století nalézal výstavný vrcholně středověký dům, respektive jeho dvůr. Na konci 14. století objekt užíval král Václav IV.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán snižováním podlahy stávajících sklepů domu v rámci připravované rekonstrukce objektu čp. 919. V rámci akce byly dokumentovány a rozebrány archeologické nálezy a situace dokládající raně i vrcholně středověké a raně novověké aktivity. Na základě movitých nálezů zde byla doložena výroba drobných kovových předmětů, kovolitecká dílna, která zde fungovala ve 13. století. Ta je prokázána drobnými kovovými slitky a několika kamennými kadluby, jež sloužily k odlévání předmětů z barevných kovů (přezek, spon a dalších součástí oděvů).

K nejvýznamnějším stavbám objeveným při výzkumu patří pozůstatky několika dřevěných roubených nezahloubených budov s dochovanými podlahami a kamennými topeništi v rozích. U některých bylo možné určit i jejich rozměry. Jeden z domů s roubenou konstrukcí měl velikost 5,05 x 5,35 m. Mladší, který byl po zániku staršího (a většího) domu postaven na stejném místě, zaujímal plochu 4,43 x 4,47 m. Objekty datujeme do 1. poloviny 13. století. Přibližně na stejném místě byl po zániku mladšího srubu vybudován polozahloubený objekt, ze kterého se dochovala část jedné dřevěné stěny a kamenná zděná vstupní šíje. Tento objekt byl zasypán v průběhu 14. století.

Dřevěným domům stratigraficky předcházely sídlištní a výrobní  situace s četnými relikty výrobních zařízení – pyrotechnologických objektů. Datovány jsou keramikou do 2. pol. 12. století až počátku 13. století.

V jižní části zkoumané plochy se podařilo identifikovat tři úzké parcely, na jejichž zadních částech se nalézaly pozůstatky několika zahloubených objektů (jímky, odpadní jámy, studny).

Další etapa výzkumu by měla pokračovat v prostoru dvora domu.

fb-share-icon